SPOT Svetovanje Obalno kraška

SPOT Svetovanje Obalno-kraška

 • SPOT svetovalci

Dolores Kovšca, SPOT svetovalka

 

Tel: 051 424 532

E-naslov: dolores.kovsca@ora.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, ustanavljanje podjetij (s.p. in d.o.o.), svetovanje v zvezi s pridobitvijo finančnih spodbud v okviru javnih pozivov in javnih razpisov ter izdelava investicijske dokumentacije za projekte.

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. je bila ustanovljena leta 2004 z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja, pospeševanja podjetništva, turizma ter izvajanja aktivne politike zaposlovanja na celotnem območju Krasa in Brkinov.

 

Na področju podjetništva izvajamo celostno obravnavo potencialnih podjetnikov in podjetij. Nudimo osnovne svetovalne storitve, povezane z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij. Informiramo in spodbujamo ciljne skupine k možni pridobitvi finančnih sredstev povezanih z razvojem dejavnosti, organiziramo delavnice in usposabljanja s podjetniško vsebino ter spodbujamo podjetniško kulturo med mladimi. Na področju finančnih spodbud nudimo pomoč pri prijavi projektov in izdelavi investicijske dokumentacije za projekte.

 

Tina Lenardič, SPOT svetovalka

 

Tel: (05) 662 58 32, (05) 662 58 34

E-naslov: tina.lenardic@pgz-slo.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega informiranja in podjetniškega svetovanja, podjetnikom pomagam pri reševanju vprašanj s področja čezmejnega poslovanja, poslovnega izobraževanja, mednarodne trgovine (uvoz-izvoz), internacionalizacije ter iskanja različnih oblik podpore pri poslovanju MSP. 

Primorska gospodarska zbornica

 

Primorska gospodarska zbornica je stičišče gospodarskega dogajanja v Obalno-kraški regiji. Njeni člani prihajajo iz 8 občin gospodarsko zelo aktivne regije.

 

Ključne dejavnosti so logistika in transport, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. Ob aktivni podpori interesov članov zbornica zagotavlja tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, člane pa aktivno vključuje tudi v evropske projekte, ki jih pridobi kot član mednarodnih partnerstev.

 

Zbornica spodbuja tudi inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanj.

 

Petra Weber, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (05) 62 02 851

E-naslov: petra.weber@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.30 do 12.00 ure, sreda od 8.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 16.00 ure, v četrek ni uradnih ur

Specializirana področja: kot podjetniška svetovalka izvajam podjetniška svetovanja že od leta 2005. Poleg osnovnega svetovanja podjetnikom pomagam pri reševanju splošnih kadrovskih vprašanj pri reševanju vprašanj s področja čezmejnega poslovanja, izvršb, posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti, internacionalizacije, ter iskanja različnih oblik podpore pri poslovanju MSP. Podjetnikom svetujem pri urejanju spletnih strani in socialnih omrežij. Sem pooblaščena referentka za vse registracijske postopke na portalu e-SPOT že od same uvedbe portala (prej E-VEM). Svoje delovne izkušnje na področju podjetniškega svetovanja sem si pridobila skozi dolgoletno delo z obrtniki, mikro, malimi in srednje velikimi podjetji.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je organizacija, ki združuje člane na območju štirih občin, in sicer: Občina Sežana, Občina Divača, Občina Komen in Občina Hrpelje - Kozina. Obrtno-podjetniško zbornico razvijamo v sodobno zbornico obrti in podjetništva, v osrednjo institucijo znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike na tem območju. Skrbimo za ustreznejše spodbujevalne ukrepe za obrt in podjetništvo in za bolj prijazen dostop do storitev, s tem pa tudi za večjo konkurenčnost, ohranjanje tradicije in posebnosti obrti, tako da bo naložba v mojstrsko in visoko strokovno znanje donosna za članstvo.

 

Osnovne dejavnosti:

 

 • svetovalna dejavnost (svetovanje in pomoč pri odpiranju novih enot malega gospodarstva, svetovanje na različnih področjih poslovanja davčno področje, delovno-pravno, finančno in druga področja),
 • informativna dejavnost (obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajanje mesečnega Informatorja, obveščaje članov in prenos informacij preko elektronske pošte, obveščanje članov o zakonskih novostih in spremembah, o aktivnostih v okviru zbornice: sejmi, strokovne ekskurzije, obračun plač in prispevkov …),
 • izvajanje e-VEM točke (registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo),
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja (organiziranje in izvedba različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev …),
 • informacijska dejavnost (ažurno vodenje in vzdrževanje obrtnega registra, pretok informacij in posredovanje informacij članom in širši javnosti, zbiranje aktualnih podatkov in informacij preko interneta in posredovanje le-teh članom in drugim zainteresiranim, vodenje in usklajevanje registra obrtnikov z registri drugih institucij),
 • izvajanje javnih pooblastil (izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov),
 • svetovanje in pomoč članom pri prijavljanju na razpise
 • projektno vodenje za čezmejne EU in nacionalne projekte - (priprava prijav in izvajanje odobrenih projektov s področja podjetništva in izobraževanja) in
 • dejavnost sekcij (reševanje strokovne problematike v okviru posameznih branž).

 

Andreja Kozlovič, SPOT svetovalka

 

Tel: 041 725 125

E-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.30 do 12.00 ure, sreda od 8.30 do 12.30 ure in od 14.00 do 16.00 ure, v četrek ni uradnih ur

Specializirana področja: imam 20 let kariernih izkušenj na področju organizacije izobraževanj in nasploh dogodkov za mlade podjetnike in tiste, ki so že dalj časa vključeni v samostojno podjetniško pot. Svetujem podjetnikom kako do boljših pogojev dela v posamezni branži.

Poleg osnovnega svetovanja se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve za uvedbo kvalitetnejšega  delovnega okoljo. Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, pomagam pri pridobivanju različnih oblik podpore pri poslovanju MSP. Podjetnikom lahko svetujem kako do registracije svojega podjetja in katerim zakonskim določilom je potrebno zadostiti za opravljanje različnih dejavnosti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper (OOZ Koper)

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper (OOZ Koper) pomaga svojim članom in drugim zainteresiranim obrtnikom in podjetnikom pri zagotavljanju kvalitetnejšega delovnega okolja predvsem v lokalnem prostoru.

 

Skrbi za povezanost predvsem malih obrtnikov in podjetnikov ter jim skuša ponuditi različne oblike suporta. V zadnjem času se OOZ Koper trudi svoje poslanstvo širiti med mlade podjetnike in obrtnike. Promocijo obrti izvaja med osnovnošolci z namenom obrtne poklice približati mlajšim generacijam.

 

V regiji se povezuje z drugimi podpornimi institucijami z namenom zagotoviti čim več aktivnosti in pretoka različnih znanj in informaciji med bodočimi in obstoječimi podjetniki.

 • Podjetniški mentor

Tomaž Vadjunec, podjetniški mentor

 

Tel: (05) 731 05 00

E-naslov: tomaz.vadjunec@inkubator.si

Uradne ure: po dogovoru s strankami

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja/mentoriranja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij:

 • svetovanje pri oblikovanju razvojne raziskovalne dejavnosti v podjetjih,
 • svetovanje podjetjem pri vzpostavljanju sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami na področju prenosa tehnologij po metodi trajnostnega inoviranja ter
 • svetovanje in priprava dokumentacije pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih za MSP.
Inkubator Sežana

Inkubator Sežana od leta 1991 s svojimi storitvami podpira podjetništvo in razvoj v lokalnem in regionalnem okolju ter gradi inovativen podjetniški ekosistem. Zaradi dolgoletne tradicije, dobro zasnovanih in trdnih temeljev na področju podpore podjetjem, poznavanja okolja start-up podjetij, sodobno urejenih poslovnih in proizvodnih prostorov, odličnih logističnih povezav, bližine Italije kakor tudi Hrvaške, je Inkubator Sežana priljubljeno stičišče tako slovenskih kot tujih podjetnikov, ki imajo v Sloveniji ustanovljeno podjetje in ustvarjajo nova delovna mesta v regiji.

Skupnost v Inkubatorju Sežana tvorijo člani, ki prihajajo iz več kot 55 podjetij različnih gospodarskih panog, mentorji, zunanji ter notranji strokovnjaki in skupaj gradijo podjetniški ekosistem.