Svetovalci SPOT Svetovanje Koroška

Andreja Tarkuš

 

 

Tel: 064 263 784 ali 064 277 968

E-naslov: andreja.tarkus@alppeca.si

Uradne ure: ponedeljek in torek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 11.00 do 17.00 ure in petek od 7.00 do 13.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz gospodarskega statusnega prava in upravljanja s človeškimi viri.

A. L. P. PECA podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.

 

Razvojno podjetje A. L. P. PECA d.o.o. je v svoji opredelitvi nevladna in neprofitna organizacija. Je podjetje za razvoj in hkrati celovit servis za občane, podjetnike, podjetja, inštitucije in lokalne skupnosti. Delo podjetja je usmerjeno v prepoznavanje in spodbujanje razvojnih priložnosti v okolju in zagotavljanje ponudbe storitev na področju podjetniškega svetovanja, projektnega vodenja, pridobivanja finančnih sredstev iz nacionalnih in EU virov ter informiranja vseh ciljnih skupin prebivalcev.

 

Razvojni center A.L.P. Peca je bil ustanovljen novembra 1994. V regiji in širše je prepoznan kot razvojni element trajnega ter inovativnega napredka. Svetovalne ter informativne aktivnosti za uporabnike opravlja na podlagi dobrega poznavanja razmer v regiji in strokovnega osebja.

 

Danijela Uran

 

 

Tel: 064 263 784 ali 064 277 968

E-naslov: danijela.uran@rra-koroska.si

Uradne ure: ponedeljek in torek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 11.00 do 17.00 ure in petek od 7.00 do 13.00 ure 

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz ekonomskih in poslovnih ved.

RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.

 

RRA Koroška d.o.o., regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, opravlja na območju Koroške razvojne regije naloge, ki so v javnem interesu in nudi strokovno podporo Svetu Koroške regije, Razvojnemu svetu Koroške regije, Regijski razvojni mreži Koroške in drugim nosilcem razvojne politike v regiji. RRA Koroška skrbi za pripravo in implementacijo regionalnih razvojnih programov v Koroški regiji.

 

RRA Koroška je vzpostavila regijsko garancijsko shemo, katere osnovni nameni so predvsem: podpora pri pospeševanju razvoja malega gospodarstva, spodbujanje investicij in odpiranje novih delovnih mest, poleg naštetega je oblikovala tudi lasten model regijske štipendijske sheme za bolj učinkovito reševanje problematike na področju trga dela; za zadovoljevanje potreb delodajalcev, študentov in dijakov ter za spodbujanje perspektivne in nadarjene mladine za nadaljnje bivanje v regiji.

 

V sklopu projekta Podjetno nad izzive (PONI Koroška) gre za model podjetniškega usposabljanja, katerega cilj je zmanjšanje brezposelnosti med ranljivimi ciljnimi skupinami prebivalcev, tako da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastno podjetje in se v njem zaposlijo, se samozaposlijo oziroma se zaposlijo pri drugem delodajalcu.

 

Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) deluje v štirih koroških občinah in predstavlja pomemben element podjetniškega podpornega okolja na Koroškem, saj potencialnim podjetnikom in mladim podjetjem na eni strani nudi ugoden najem pisarniških ali proizvodnih prostorov, na drugi strani pa podjetniške podporne storitve v obliki svetovanj, delavnic, mreženja itd.

 

Na področju Internacionalizacije podjetjem (predvsem MSP) pomagamo pri vstopu na tuje trge ter v okviru pisarne InvestKoroška zbiramo podatke o nepremičninah, ki se prodajajo ali iščejo solastniki.

 

Primož Mirkac

 

 

Tel: 031 357 311

E-naslov: primoz.mirkac@podjetniskicenter-sg.si

Uradne ure: ponedeljek in torek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 11.00 do 17.00 ure in petek od 7.00 do 13.00 ure 

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz pravnih vidikov poslovanja.

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

 

Podjetniški center Slovenj Gradec je lokalna razvojna institucija za pospeševanje podjetništva, ki deluje blizu podjetnikov, jim je enostavno in hitro dostopna in jim na nebirokratski način, na osnovi sprejetih standardnih storitev in z mrežo licenciranih svetovalcev nudi svetovalne storitve, poleg tega pa z razvojnimi lokalnimi partnerstvi spodbuja podjetništvo in odpiranje novih delovnih mest na območju Mislinjske doline ter aktivno sodeluje pri izvedbenih programih razvoja podjetništva na območju regije. Pri izvajanju programa dela se povezuje in sodeluje z institucijami na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

 

Prav tako je Podjetniški center Slovenj Gradec konzorcijski partner v poslovni točki SPOT svetovanje Koroška, kjer nudi celovite podporne storitve ustanovitvi, rasti in razvoju podjetij. V okviru izvajanja celovitih podpornih storitev SPOT se na regionalni ravni izvajajo celostne svetovalne storitve za podjetnike - informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti ter poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Nudimo še storitve svetovanj pri pripravah na razpise, pridobivanje in posredovanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju.

 

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. sta s sklepom o ustanovitvi z dne 17.6.1999 ustanovili Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja.

 

Cilj podjetja je izboljšati poslovanje vse pomembnejšega sektorja malega gospodarstva, povečati njegovo uspešnost in učinkovitost, povečati vlaganja in odpiranje novih delovnih mest, povečati samozavest podjetnikov in njihovo znanje ter zmanjšati število propadlih podjetij.

 

Veronika Zupanc

 

Tel: 051 819 440

E-naslov: veronika.zupanc@podjetniskicenter-sg.si

Uradne ure: ponedeljek in torek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 11.00 do 17.00 ure in petek od 7.00 do 13.00 ure 

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, lahko podjetnikom iz naše regije pomagam pri reševanju problemov iz področij kot so inženirski management, ekonomskih in poslovnih ved.

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

 

Podjetniški center Slovenj Gradec je lokalna razvojna institucija za pospeševanje podjetništva, ki deluje blizu podjetnikov, jim je enostavno in hitro dostopna in jim na nebirokratski način, na osnovi sprejetih standardnih storitev in z mrežo licenciranih svetovalcev nudi svetovalne storitve, poleg tega pa z razvojnimi lokalnimi partnerstvi spodbuja podjetništvo in odpiranje novih delovnih mest na območju Mislinjske doline ter aktivno sodeluje pri izvedbenih programih razvoja podjetništva na območju regije. Pri izvajanju programa dela se povezuje in sodeluje z institucijami na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

 

Prav tako je Podjetniški center Slovenj Gradec konzorcijski partner v poslovni točki SPOT svetovanje Koroška, kjer nudi celovite podporne storitve ustanovitvi, rasti in razvoju podjetij. V okviru izvajanja celovitih podpornih storitev SPOT se na regionalni ravni izvajajo celostne svetovalne storitve za podjetnike - informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti ter poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Nudimo še storitve svetovanj pri pripravah na razpise, pridobivanje in posredovanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju.

 

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. sta s sklepom o ustanovitvi z dne 17.6.1999 ustanovili Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja.

 

Cilj podjetja je izboljšati poslovanje vse pomembnejšega sektorja malega gospodarstva, povečati njegovo uspešnost in učinkovitost, povečati vlaganja in odpiranje novih delovnih mest, povečati samozavest podjetnikov in njihovo znanje ter zmanjšati število propadlih podjetij.