Svetovalci SPOT Svetovanje Savinjska

Barbara Mesarec Jakopič

 

Tel: 040 832 332

E-naslov: barbara.mesarec@ozs.si

Uradne ure: pon - pet, od 8. do 14. ure

Specializirana področja: podjetniško svetovanje obstoječim podjetjem in potencialnim podjetnikom glede ustanovitve podjetja

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec

Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec kot samostojna strokovno-poslovna in nestrankarska organizacija zastopa interese obrtnikov in podjetnikov na območju UE Žalec in zajema občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

 

Spremlja in obravnava problematiko obrti in podjetništva ter zastopa interese podjetnikov in članov na lokalnem ter državnem nivoju. Skrbi za skladen razvoj gospodarskih dejavnosti, promocijo obrti in obrtnih poklicev. Izvaja javna pooblastila za izdajanje obrtnih dovoljenj in vodenje obrtnega registra. Je ena izmed točk SPOT Registracije.

 

Za uresničevanje svojega poslanstva in hkratnega doprinosa k viziji strmi k izvajanju temeljnih področij (zastopanju, informiranju, svetovanju, animiranju in povezovanju regionalnega okolja ter izobraževanju) in v okviru le teh definirala tako dolgoročne kot kratkoročne cilje.

 

Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec je projektni partner SPOT Svetovanje Savinjska za obdobje 2018 - 2022 z namenom izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in mala ter srednje velika podjetja.

 

Damjana Omerzu

 

Tel: 041 308 763

E-naslov: damjana.omerzu@ra-savinja.si

Uradne ure: pon, tor, sre, pet, od 8. do 14. ure

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje

Razvojna agencija Savinja, GIZ

 

Razvojna agencija Savinja, GIZ ima neprofitni značaj in je subjekt podpornega okolja spodbujanja podjetništva in gospodarstva ter nosilec in povezovalec razvojnih nalog na subregionalnem nivoju Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline.

 

Za bodoče in obstoječe podjetnike, inovatorje izvaja podjetniške in druge svetovalne storitve, pomaga pri aktiviranju podjetniških idej, spremlja in informira o razpisih, finančnih sredstvih, posojilih, poslovnih prostorih ter izvaja in organizira podjetniške dogodke, delavnice in usposabljanja.

 

Kot točka SPOT registracije opravlja postopke v okviru portala SPOT.

 

Med drugim izvaja tudi koordinacija in priprava razvojnih strategij, investicijskih programov, projektov na različnih tematskih področjih (podjetništvo, turizem, okolje itd.) in sodeluje pri njihovem izvajanju.

 

Ana Marinčič

 


Tel: 051 493 330

E-naslov: ana.marincic@ra-sasa.si

Uradne ure: pon, tor, sre, pet, od 8. do 14. ure

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije d.o.o.

  

Razvojna agencija SAŠA, d.o.o vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje problemov, postavljanje prioritet v okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev. Razvojna agencija pokriva območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje.

 

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.

 

Ključna področja delovanja so naslednja: promocija in pospeševanje podjetništva, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, spodbujanje razvoja turizma, pomoč pri pripravi in prijavi projektov in izvedba projektov.

 

Razvojna agencija SAŠA je del slovenskega podpornega okolja za podjetnike tako preko projekta SPOT Svetovanje Savinjska za obdobje 2018-2022 kot tudi preko SPOT registracije, ki podjetnikom ponujata informacije in svetovalne storitve kot tudi usposabljanja in delavnice.

 

Metka Kovačič

 

Tel: 041 724 110

E-naslov: rasotla.spot@siol.net

Uradne ure: pon, tor, sre, pet, od 8. do 14. ure

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, ustanavljanje podjetij

Razvojna agencija Sotla

  

Razvojna agencija Sotla je po organizacijski obliki zasnovana kot javni zavod.

 

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena agencija, je potreba po organiziranem, enovitem razvoju lokalnega okolja, razvoju obstoječih enot malega gospodarstva ter snovanju novih enot podjetništva in obrti, razvoju podeželja, ustvarjanja novih delovnih mest, zvišanja življenjskega standarda ter ustvarjanju človeku prijaznega okolja.

 

Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za subregionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in trajnostni razvoj podeželja.

 

 

Polonca Klokočovnik

 

Tel: 031 314 809

E-naslov: polona.klokocovnik@guest.arnes.si

Uradne ure: pon, tor, sre, pet, od 8. do 14. ure

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, ustanavljanje podjetij

ŠC Slovenske Konjice-Zreče, enota SIC IO in svetovanje

 

 

ŠC Slovenske Konjice-Zreče izvaja svetovalno dejavnost za različne uporabnike ter izobraževanja za mladino in odrasle.

  

Svetovalno pomoč in podjetniška usposabljanja nudimo mladim, potencialnim podjetnikom, podjetnikom začetnikom in vsem delujočim malim in srednje velikim podjetjem. Podjetjem pomagamo pri prijavah na javne razpise ter tudi sami izvajamo različne nacionalne, evropske in mednarodne projekte.

 

Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne ponudbe izobraževalnih programov, spodbujanje vseživljenjskega učenja ter spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju. Pri tem upoštevamo želje in potrebe posameznikov ter aktivno sodelujemo z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Svoje poslanstvo izvajamo na območju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Laško.

 

Tanja Drofelnik

 

 

Tel: 065 551 515

E-naslov: tanja.drofelnik@gzs.si

Uradne ure: pon, tor, sre, pet, od 8. do 14. ure

Specializirana področja: generalistično podjetniško svetovanje

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

 

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica  zastopa interese regijskega gospodarstva in podjetništva, svetuje, informira, izobražuje, ponuja poslovne storitve in izdaja javna pooblastila.

 

Povezuje gospodarske subjekte in podjetnike različnih dejavnosti v regiji in vzpostavlja komunikacijo med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje.

 

Martina Rečnik

 

 

Tel: (03) 425 22 72

E-naslov: martina.recnik@ozs.si

Uradne ure: pon, tor, sre, pet, od 8. do 14. ure

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je samostojna pravna oseba in strokovno-poslovna organizacija z več kot 50 letno tradicijo delovanja. Vključena je v obrtno-podjetniški zbornični sistem na nivoju države in združuje člane, ki imajo sedež na področju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore.

 

Poleg svojega osnovnega poslanstva, to je zastopanja interesov svojih članov, izvaja zbornica še vrsto projektov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju za promocijo obrtništva in podjetništva, razvoja gospodarstva, inovativnosti, ustvarjalnosti, zaposlovanja in samozaposlovanja za vse ciljne skupine v svojem okolju.

 

Z vstopom v konzorcij SPOT svetovanje SAVINJSKA je zbornica postala tudi sedež ene od 12 slovenskih poslovnih točk in je dobrodošla podpora za delujoča mikro, mala in srednje velika podjetja ter za potencialne podjetnike.

 

Simona Zupanc

 

Tel: (03) 425 22 74

E-naslov: simona.zupanc@ozs.si

Uradne ure: pon, tor, sre, pet, od 8. do 14. ure

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je samostojna pravna oseba in strokovno-poslovna organizacija z več kot 50 letno tradicijo delovanja. Vključena je v obrtno-podjetniški zbornični sistem na nivoju države in združuje člane, ki imajo sedež na področju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore.

 

Poleg svojega osnovnega poslanstva, to je zastopanja interesov svojih članov, izvaja zbornica še vrsto projektov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju za promocijo obrtništva in podjetništva, razvoja gospodarstva, inovativnosti, ustvarjalnosti, zaposlovanja in samozaposlovanja za vse ciljne skupine v svojem okolju.

 

Z vstopom v konzorcij SPOT svetovanje SAVINJSKA je zbornica postala tudi sedež ene od 12 slovenskih poslovnih točk in je dobrodošla podpora za delujoča mikro, mala in srednje velika podjetja ter za potencialne podjetnike.