Instrumenti za mala in srednje velika podjetja

Instrumenti za mala in srednje velika podjetja

Instrument za MSP (SME Instrument - SMEi)

je namenjen krepitvi vseh vrst inovacijskih aktivnosti (»bottom up«) v vseh vrstah MSP, s ciljem zagotoviti močno podporo prebojnim inovacijam z velikim tržnim potencialom na globalnem nivoju. Program zato cilja na ambiciozna „for profit“ MSP, katerim bo v obdobju 2014-2020 na voljo približno 3 milijarde EUR.

Program podpore je fazno zasnovan, pri čemer je usmerjen v zadnje faze razvoja inovativnega tržnega produkta.

Faza 1

je namenjena izdelavi študije izvedljivosti, s katero se oceni tehnično izvedljivost in tržni potencial inovacije, katere razvoj mora biti praviloma na stopnji delujočega prototipa. Za izdelavo študije je v okvirno 6-ih mesecih mogoče pridobiti 50.000 EUR nepovratnih sredstev. Faza 1 se od septembra 2019 v okviru Obzorja 2020 ne bo več izvajala.

Faza 2

je namenjena izvedbi zadnjih stopenj razvoja inovativnega produkta, od prototipa do tržnega izdelka. Za te aktivnosti je okvirno mogoče pridobiti 0,5 do 2,5 milijonov EUR nepovratnih sredstev (70 % sofinanciranje), v obdobju 1-2 let. Faza 2 se v drugi polovici leta 2019 preoblikuje v EIC Accelerator Pilot, v okviru katerega bo mogoče pridobiti tudi lastniško financiranje do višine 15 milijonov EUR.

V okviru podpornih aktivnosti je za projekte, ki pridobijo sofinanciranje, zagotovljeno tudi mentoriranje s strani preverjenih strokovnjakov, kot tudi pomoč pri promociji in zagotavljanju dodatnih finančnih virov za začetek uspešnega trženja razvitih produktov (Bussiness Acceleretion Services).

Zaradi atraktivne ponudbe in možnosti oddaje samostojne prijave je Instrument za MSP eden najbolj konkurenčnih programov znotraj Obzorja 2020, saj se uspešnost prijaviteljev giblje med 5 % in 10 %.

Za pridobitev financiranja je potrebno preseči minimalni prag (13 od 15 točk) in projekt uspešno predstaviti panelu strokovnjakov, ki odloča o končnih prejemnikih sredstev. Vsako leto je prijave mogoče oddati na štirih prijavnih rokih.