Svetovalci SPOT Svetovanje Podravje

Brigita Drevenšek

 

Tel: 041 890 682

E-naslov: brigita.drevensek@bistra.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter sreda od 11.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: trženje in prodaja, človeški kapital-osebnostna in poslovna rast podjetnika.

ZRS BISTRA Ptuj

 

ZRS BISTRA Ptuj je nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana institucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero ter gospodarskimi subjekti na eni strani.

 

Na drugi strani pa se je uveljavila kot institucija za povezavo med in z občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja.

 

ZRS BISTRA Ptuj spodbuja podjetništvo v Spodnjem Podravju, od ustanovitve podjetja do njegove zrelosti. Deluje kot razvojna in raziskovalna organizacija, ki organizira razvojna prizadevanja v smislu pospeševanja razvoja in podjetništva na regionalnem nivoju.

 

Pri nas je možno ustanoviti podjetje, novim in obstoječim podjetnikom pomagamo pri pripravi poslovnih načrtov, patentiranju in zaščiti blagovnih znamk, pri pridobivanju sredstev za raziskave, rast in razvoj ter sodelujemo pri reševanju tehnoloških problemov.

 

Jadranka Krajnc

 

 

Tel: (02) 748 0257

E-naslov: jadranka.krajnc@bistra.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter sreda od 11.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: osebnostna in poslovna rast podjetnika, državne spodbude, marketing.

ZRS BISTRA Ptuj

 

ZRS BISTRA Ptuj je nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana institucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero ter gospodarskimi subjekti na eni strani.

 

Na drugi strani pa se je uveljavila kot institucija za povezavo med in z občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja.

 

ZRS BISTRA Ptuj spodbuja podjetništvo v Spodnjem Podravju, od ustanovitve podjetja do njegove zrelosti. Deluje kot razvojna in raziskovalna organizacija, ki organizira razvojna prizadevanja v smislu pospeševanja razvoja in podjetništva na regionalnem nivoju.

 

Pri nas je možno ustanoviti podjetje, novim in obstoječim podjetnikom pomagamo pri pripravi poslovnih načrtov, patentiranju in zaščiti blagovnih znamk, pri pridobivanju sredstev za raziskave, rast in razvoj ter sodelujemo pri reševanju tehnoloških problemov.

 

Jasna Mak 

Tel: 031 54 99 66

E-naslov: jasna.mak@rra-podravje.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter sreda od 11.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: priprava vlog na razpise državnih spodbud, navezovanje mednarodnih poslovnih stikov ter odnosi z javnostmi.

RRA Podravje - Maribor

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor kot članica Evropske podjetniške mreže / Entreprise Europe Network ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri mednarodnem poslovnem sodelovanju ter sodelovanju v programih EU. Z izvajanjem projektov, namenjenih spodbujanju podjetništva, agencija želi vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju ter na oblikovanje sodobne gospodarske infrastrukture.

 

Urška Živko

 

 

Tel: (02) 33 03 504

E-naslov: urska.zivko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter sreda od 12.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti in opravljanje dejavnosti v tujini.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je ustanovljena v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS) in s Statutom OOZ Maribor, kot samostojna, strokovno poslovna, nestrankarska organizacija in je oseba javnega prava, ki deluje na področju občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.

 

Skladno z Obrtnim zakonom, Statutom OZS in Statutom OOZ Maribor zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladni razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja in svoj del centralnega članskega registra ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje zborničnega sistema, ki ji jih poveri OZS.

 

Namen združevanja obrtnikov ter drugih podjetnikov s podobnimi interesi je ta, da člani zbornice kot organa lahko lažje uresničujejo skupne cilje, ki izvirajo iz poslovanja, ki ga izvajamo. Kot zbornica aktivno sodelujemo pri izgradnji, izpopolnjevanju in vzpostavitvi modernega obrtno zborničnega sistema v Republiki Sloveniji. Smo sogovornik pri obravnavi podjetniške problematike, pripravi razvojnih podjetniških programov lokalnih oblasti, pripravi javnih razpisov za podjetništvo in tudi sami zakonodaji.

 

Zbornica kot avtonomni subjekt, finančno in organizacijsko neodvisen od države, na ta način krepi vlogo moralne avtoritete, katere odlike so strokovnost in politična nepristranskost.

 

Zbornica svojim članom in njenim zaposlenim omogoča osebni in strokovni razvoj na različnih področjih z rednim organiziranjem strokovnih izobraževanj in jih vzpodbuja k drugim oblikam izobraževanj.

 

Janja Vindiš Božičko

 

 

Tel: (02) 33 03 504

E-naslov: janja.vindis-bozicko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter sreda od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti, aktualni razpisi in ustanovitev s.p. ter ostali povezani postopki e-Spot portala.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je ustanovljena v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS) in s Statutom OOZ Maribor, kot samostojna, strokovno poslovna, nestrankarska organizacija in je oseba javnega prava, ki deluje na področju občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.

 

Skladno z Obrtnim zakonom, Statutom OZS in Statutom OOZ Maribor zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladni razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja in svoj del centralnega članskega registra ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje zborničnega sistema, ki ji jih poveri OZS.

 

Namen združevanja obrtnikov ter drugih podjetnikov s podobnimi interesi je ta, da člani zbornice kot organa lahko lažje uresničujejo skupne cilje, ki izvirajo iz poslovanja, ki ga izvajamo. Kot zbornica aktivno sodelujemo pri izgradnji, izpopolnjevanju in vzpostavitvi modernega obrtno zborničnega sistema v Republiki Sloveniji. Smo sogovornik pri obravnavi podjetniške problematike, pripravi razvojnih podjetniških programov lokalnih oblasti, pripravi javnih razpisov za podjetništvo in tudi sami zakonodaji.

 

Zbornica kot avtonomni subjekt, finančno in organizacijsko neodvisen od države, na ta način krepi vlogo moralne avtoritete, katere odlike so strokovnost in politična nepristranskost.

 

Zbornica svojim članom in njenim zaposlenim omogoča osebni in strokovni razvoj na različnih področjih z rednim organiziranjem strokovnih izobraževanj in jih vzpodbuja k drugim oblikam izobraževanj.

 

Danica Košir

 

Tel: (02) 292 72 10

E-naslov: danica.kosir@ric-sb.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 10. ure in od 12.00 do 14.00 ure, torek od 8.00 do 10.00 ure, sreda od 8.00 do 10.00 ure in od 12.00 do 16.30 ure, v četrtek ni uradnih ur ter petek od 8.00 do 10.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij:

  • Ustanovitev s.p.
  • Ustanovitev d.o.o.
  • Izvedba elektronskih postopkov na portalu e-VEM (SPOT).
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

 

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica je lokalna razvojna institucija za pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica in širše. Ima povezovalno vlogo med podjetniki, obrtniki, občino, obrtno in gospodarsko zbornico in drugimi institucijami, ki so s svojim delom usmerjene v gospodarski razvoj. V sodelovanju s partnerji izvaja razvojne projekte na področju povečevanja zaposljivosti prebivalstva, razvoja trga dela in povečevanja konkurenčnosti gospodarstva.

 

Konkretno podporo podjetništvu in podjetniškemu okolju predstavlja sklop storitev, ki jih RIC izvaja v okviru sistema SPOT, Slovenske poslovne točke (SPOT točke). V sodelovanju s podpornimi inštitucijami Podravske regije izvaja celostne svetovalne storitve za podjetnike in potencialne podjetnike - informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti ter poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Nudi še storitve svetovanj pri pripravah na razpise, pridobivanje in posredovanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju.

 

Vesna Herženjak

 

Tel: (02) 333 13 85, (02) 220 87 27

E-naslov: vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter sreda od 11.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: 

Štajerska gospodarska zbornica

 

Štajerska gospodarska zbornica zastopa interese in povezuje podjetja v podravski regiji. ŠGZ nudi informacije in svetovalne storitve ter številne možnosti promocije za podjetja in podjetnike. Izvaja usposabljanja in izobraževanja za zaposlene in tudi za brezposelne, študente in ostale zainteresirane. Organizira poslovne konference, posvete, okrogle mize ter sodeluje v raziskavah in izdaja literaturo.

 

ŠGZ vzpostavlja številna partnerstva z lokalnimi in nacionalnimi institucijami, kontakte z lokalnimi politiki, občinami, izobraževalnimi institucijami (Univerzo), raziskovalnimi institucijami in ostalimi institucijami ki so pomembne za gospodarski in regionalni razvoj ter podporo podjetjem. Zbornica že vrsto let sodeluje v različnih nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektih s poudarkom na razvojno-gospodarskem sodelovanju in podpori gospodarstva za čim  uspešnejši razvoj in večjo konkurenčnost na domačem kot tudi na mednarodnih trgih.

 

Mojca Tominšek

 

Tel: (02) 333 13 85, (02) 220 87 27

E-naslov: mojca.tominsek@stajerskagz.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 11.00 do 17.00

Specializirana področja:

  • Razpisi za podjetja na nacionalnem nivoju
  • Izobraževanja za podjetja (NPK, strokovna, splošna)
Štajerska gospodarska zbornica

 

Štajerska gospodarska zbornica zastopa interese in povezuje podjetja v podravski regiji. ŠGZ nudi informacije in svetovalne storitve ter številne možnosti promocije za podjetja in podjetnike. Izvaja usposabljanja in izobraževanja za zaposlene in tudi za brezposelne, študente in ostale zainteresirane. Organizira poslovne konference, posvete, okrogle mize ter sodeluje v raziskavah in izdaja literaturo.

 

ŠGZ vzpostavlja številna partnerstva z lokalnimi in nacionalnimi institucijami, kontakte z lokalnimi politiki, občinami, izobraževalnimi institucijami (Univerzo), raziskovalnimi institucijami in ostalimi institucijami ki so pomembne za gospodarski in regionalni razvoj ter podporo podjetjem. Zbornica že vrsto let sodeluje v različnih nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektih s poudarkom na razvojno-gospodarskem sodelovanju in podpori gospodarstva za čim  uspešnejši razvoj in večjo konkurenčnost na domačem kot tudi na mednarodnih trgih.