Minimalne zahteve za pripravo dokumentacije za prenos lastništva

Minimalne zahteve za pripravo dokumentacije za prenos lastništva

Popis minimalnih zahtev za pripravo dokumentacije na podlagi javnega poziva Vavčer za prenos lastništva (tukaj bo, ko bo v petek objavljeno link do vavčerja na SPS strani).

Minimalne zahteve za posamezne dokumente, ki jih izdela zunanji izvajalec na podlagi izsledkov v svetovalnem intervjuju, ki ga izvede pooblaščena oseba Nacionalne vstopne točke za prenos lastništva na SPIRIT Slovenija, javni agenciji:

1. Za aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti vezane na pripravo podjetja na prenos lastništva ali prevzem oz. nakup delujočega podjetja:

Družinska ustava

 • Vizija, strategija in cilji podjetja
 • Vodenje in upravljanje podjejta
 • Vodstvo
 • Nasledstvo
 • Kakšen bo postopek, če ni primernega naslednika
 • Zaposlovanje družinskih članov v podjetju in nagrajevanje
 • Politika odhodov iz podjejta
 • Komuniciranje in družinska srečanja
 • Obdobje ko bo ponovno pogledana in osvežena ustava

Družbena pogodba

Pogodba mora vsebovati:

 • navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika;
 • firmo, sedež in dejavnost družbe;
 • navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej, navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež;
 • čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas;
 • morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega vložka, in morebitne obveznosti družbe do družbenikov.

OCENA VREDNOSTI (ocena vrednosti je lahko izvedena na podlagi vrednosti primerljivih podjetij iz panoge ali na podlagi ocene vrednosti podjetja in naj vsebuje vsaj naslednja poglavja)

 • Identifikacija in status ocenjevalca
 • Identifikacija naročnika in drugih uporabnikov ocene vrednosti
 • Identifikacija predmeta ocenjevanja
 • Namen ocenjevanja vrednosti
 • Podlaga vrednosti
 • Način ocenjevanja vrednosti
 • Narava in vir informacij, na katere se ocenjevalec znaša
 • Predpostavke in posebne predpostavke
 • Znesek ocenjene vrednosti
 • Datum ocenjevanja vrednosti

PREDSTAVITEV PODJETJA ZA PRODAJO (predstavitev je lahko kratka oz. teaser ali daljši »informacijski memurandum«, ki mora vsebovati vsaj naslednja poglavja)

 • Kratek opis podjetja in poslovanja
 • Lokacija poslovanja
 • Osnovni računovodski kazalniki
 • Ponudbena cena in pogoji
 • Vključena sredstva

OGLAŠEVANJE NAMERE O PRODAJI

 • Navedba medija oglaševanja
 • Navedba datuma pričetka in predvideno trajanje oglaševanja
 • Kopija oglasa (printscreen, scan) kot dokazilo

Priprava in usklajevanje ponudb

 • nezavezujoča ponudba, pogajanja, zavezujoča ponudba

Skrbni pregled - poročilo o skrbnem pregledu, ki naj vsebuje vsaj:

 • finančni skrbni pregled
 • davčni skrbni pregled
 • pravni skrbni pregled
 • kadrovski skrben pregled in
 • ostale oblike skrbnega pregleda glede na specifike posla in panogo