Svetovalci SPOT Svetovanje Obalno-kraška

Dolores Kovšca

 

Tel: 051 424 532

E-naslov: dolores.kovsca@ora.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 8.00 do 14.00 ure (na sedežu SPOT do 17.00 ure), v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanima pridobitev finančnih spodbud v okviru javnih pozivov in javnih razpisov.

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. je bila ustanovljena leta 2004 z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja, pospeševanja podjetništva, turizma ter izvajanja aktivne politike zaposlovanja na celotnem območju Krasa in Brkinov.

 

Na področju podjetništva izvajamo celostno obravnavo potencialnih podjetnikov in podjetij. Nudimo osnovne svetovalne storitve, povezane z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij. Informiramo in spodbujamo ciljne skupine k možni pridobitvi finančnih sredstev povezanih z razvojem dejavnosti, organiziramo delavnice in usposabljanja s podjetniško vsebino ter spodbujamo podjetniško kulturo  med mladimi.

 

Tina Lenardič

 

Tel: (05) 662 58 32, (05) 662 58 34

E-naslov: tina.lenardic@pgz-slo.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 8.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega informiranja in podjetniškega svetovanja, podjetnikom pomagam pri reševanju vprašanj s področja čezmejnega poslovanja, poslovnega izobraževanja, mednarodne trgovine (uvoz-izvoz), internacionalizacije ter iskanja različnih oblik podpore pri poslovanju MSP. 

 

Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani politolog iz smeri mednarodnih odnosov pri Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter diplomant iz Odnosov z javnostmi pri Mednarodni šoli za odnose z javnostmi v Londonu.  Od 15.9.2022 opravljam tudi delo svetovalke na točki SPOT svetovanje Obalno-kraške regije. 15-letne delovne izkušnje sem pridobila na področjih poslovnega svetovanja, inovacij, protokola in odnosov z javnostmi, organizacije dogodkov in izobraževanj, marketinga, mednarodne trgovine (vodenje področja javnih listin), vodenja nacionalnih in EU projektov, poučevanja tujih jezikov ter kot porotnik na Delovnem sodišču v Kopru.

Primorska gospodarska zbornica

 

Primorska gospodarska zbornica je stičišče gospodarskega dogajanja v Obalno-kraški regiji. Njeni člani prihajajo iz 8 občin gospodarsko zelo aktivne regije.

 

Ključne dejavnosti so logistika in transport, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. Ob aktivni podpori interesov članov zbornica zagotavlja tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, člane pa aktivno vključuje tudi v evropske projekte, ki jih pridobi kot član mednarodnih partnerstev.

 

Zbornica spodbuja tudi inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanj.

 

Petra Weber

 

 

Tel: (05) 62 02 851

E-naslov: petra.weber@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 8.00 do 14.00 ure (na sedežu SPOT v Kopru od 8.00 do 17.00 ure), v četrek ni uradnih ur

Specializirana področja: kot podjetniška svetovalka izvajam podjetniška svetovanja že od leta 2005. Poleg osnovnega svetovanja podjetnikom pomagam pri reševanju splošnih kadrovskih vprašanj pri reševanju vprašanj s področja čezmejnega poslovanja, izvršb, posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti, internacionalizacije, ter iskanja različnih oblik podpore pri poslovanju MSP. Podjetnikom svetujem pri urejanju spletnih strani in socialnih omrežij. Sem pooblaščena referentka za vse registracijske postopke na portalu e-SPOT že od same uvedbe portala (prej E-VEM). Svoje delovne izkušnje na področju podjetniškega svetovanja sem si pridobila skozi dolgoletno delo z obrtniki, mikro, malimi in srednje velikimi podjetji. Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka, smeri marketing.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je organizacija, ki združuje člane na območju štirih občin, in sicer: Občina Sežana, Občina Divača, Občina Komen in Občina Hrpelje - Kozina. Obrtno-podjetniško zbornico razvijamo v sodobno zbornico obrti in podjetništva, v osrednjo institucijo znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike na tem območju. Skrbimo za ustreznejše spodbujevalne ukrepe za obrt in podjetništvo in za bolj prijazen dostop do storitev, s tem pa tudi za večjo konkurenčnost, ohranjanje tradicije in posebnosti obrti, tako da bo naložba v mojstrsko in visoko strokovno znanje donosna za članstvo.

 

Osnovne dejavnosti:

 

  • svetovalna dejavnost(svetovanje in pomoč pri odpiranju novih enot malega gospodarstva, svetovanje na različnih področjih poslovanja davčno področje, delovno-pravno, finančno in druga področja),
  • informativna dejavnost(obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajanje mesečnega Informatorja, obveščaje članov in prenos informacij preko elektronske pošte, obveščanje članov o zakonskih novostih in spremembah, o aktivnostih v okviru zbornice: sejmi, strokovne ekskurzije, obračun plač in prispevkov …),
  • izvajanje e-VEM točke(registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo),
  • dodatna izobraževanja in usposabljanja(organiziranje in izvedba različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev …),
  • informacijska dejavnost(ažurno vodenje in vzdrževanje obrtnega registra, pretok informacij in posredovanje informacij članom in širši javnosti, zbiranje aktualnih podatkov in informacij preko interneta in posredovanje le-teh članom in drugim zainteresiranim, vodenje in usklajevanje registra obrtnikov z registri drugih institucij),
  • izvajanje javnih pooblastil(izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov),
  • svetovanje in pomoč članom pri prijavljanju na razpise
  • projektno vodenjeza čezmejne EU in nacionalne projekte - (priprava prijav in izvajanje odobrenih projektov s področja podjetništva in izobraževanja) in
  • dejavnost sekcij(reševanje strokovne problematike v okviru posameznih branž).

 

Vlasta Starc

 

Tel: (05) 66 37 582, (05) 66 25 834

E-naslov: vlasta.starc@rrc-kp.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 8.00 do 17.00 ure, v četrek ni uradnih ur

Specializirana področja: kot podjetniška svetovalka izvajam osnovna podjetniška svetovanja že od leta 2000 vsem, ki šele razmišljajo o svoji podjetniški poti ter obstoječim mikro, malim in srednjim podjetjem. Pomagam vam lahko tudi pri izvedbi postopkov na portalu e-SPOT/VEM, s katerim upravljam že od vzpostavitve, leta 2005 ter podam številne nasvete, kako začeti s poslovanjem, informacije o pogojih za izvajanje določenih dejavnosti, informacije o osnovnih davčnih obveznosti, možnostih pridobivanja finančnih sredstev za poslovanje in investicije ipd.. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana ekonomistka, smeri trženja. Pomagam vam lahko pri preveritvi vaše poslovne ideje ter osnovnih tržnih usmeritvah ter ustvariti kreativne rešitve pri vašem poslovanju. Moje osnovno vodilo je, da nič ni nemogoče ter da prijaznost in empatija pomagata premagati številne ovire.

Regionalni razvoni center Koper

 

Regionalni razvojni center Koper je bil ustanovljen leta 1994 z osnovnim ciljem spodbujanja gospodarstva in podjetništva v regiji. Od leta 2001 je nosilna regionalna razvojna agencija Južne Primorske ter izvaja različne podjetniške in razvojne naloge. Od leta 2005 izvaja naloge registracijske SPOT točke, od leta 2018 pa je del konzorcija točke SPOT svetovanje Obalno-kraške regije.

 

S programi kot so finančni instrument Garancijske sheme, Erasmus za mlade podjetnike, Podjetno v svet podjetništva (PVSP), Podjetno nad izzive (PONI), Štipendijsko shemo ter sodelovanjem v številnih EU projektih na temo podjetništva strmi k spodbujanju podjetništva v regiji z informiranjem, svetovanjem ter osebnim pristopom do podjetnikov in potencialnih podjetnikov. Posebno pozornost pa namenja tudi spodbujanju podjetništva med mladimi, saj je odkrivanje podjetniških potencialov v zgodnjih leti eden od temeljev za bodoči razvoj naše regije.