Obzorje 2020 in EIC

Obzorje 2020 in EIC

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je okvirni program EU za raziskave in inovacije, aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.

Program se je začel izvajati 1. 1. 2014 in se bo izvajal do 31. 12. 2020. Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim je preko 80 milijard EUR.

Aktivnosti programa Obzorje 2020 so naslednje:

  • krepiti odličnost znanosti in raziskav EU z namenskim proračunom preko 24 milijard EUR. Sredstva bodo zagotovila spodbudo vrhunskim raziskavam v Evropi, vključno s spodbujanjem najkvalitetnejših raziskav, ki jih financira Evropski raziskovalni svet (ERC);
  • krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij. Proračun za to področje znaša preko 17 milijard EUR. Na tem področju se pričakuje večje naložbe v ključne tehnologije, omogočanje boljšega dostopa do kapitala in spodbude za mala in srednje velika podjetja;
  • 31 milijard EUR je namenjenih ključnim družbenim izzivom, oziroma reševanju družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine, ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

V okviru Obzorja 2020 je zelo poudarjena tudi pomembnost prenosa rezultatov odličnih raziskav v prebojne inovacije. Z namenom učinkovite podpore tovrstnim aktivnostim je bil v letu 2017 pilotno oblikovan t.i. Evropski svet za inovacije (European Innovation Council – EIC), ki je bil z letom 2019 nadgrajen in sedaj obsega:

Cilj vzpostavitve European Innovation Council

Cilj vzpostavitve EIC je omogočiti razvoj prebojnih inovacij, ki ustvarjajo nove trge (breakthrough, market-creating innovation):

  • radikalno novi, prebojni produkti, storitve ali poslovni modeli,
  • s potencialom za hitro evropsko in globalno rast, ali »pretresejo (disrupt)« obstoječe trge,
  • se formirajo na stičišču različnih tehnologij, industrijskih sektorjev ali znanstvenih disciplin,
  • spodbujajo rešitve, ki prinašajo velike izboljšave za prebivalstvo,
  • se torej razlikujejo od inkrementalnih inovacij.

Za prenos tovrstnih inovacij v globalno uspešne tržne produkte bodo v okviru EIC zagotovljeni viri financiranja (nepovratni, dolžniški, lastniških) in podporne aktivnosti v obliki mentoriranja, promocije, povezovanja z investitorji in drugih oblik aktivnosti.