SPOT Svetovanje Savinjska

SPOT Svetovanje Savinjska

 • SPOT svetovalci 

Barbara Mesarec Jakopič, SPOT svetovalka

 

Tel: 040 832 332

E-naslov: barbara.mesarec@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: podjetniško svetovanje obstoječim podjetjem in potencialnim podjetnikom glede ustanovitve podjetja

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec kot samostojna strokovno-poslovna in nestrankarska organizacija zastopa interese obrtnikov in podjetnikov na območju UE Žalec in zajema občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

 

Spremlja in obravnava problematiko obrti in podjetništva ter zastopa interese podjetnikov in članov na lokalnem ter državnem nivoju. Skrbi za skladen razvoj gospodarskih dejavnosti, promocijo obrti in obrtnih poklicev. Izvaja javna pooblastila za izdajanje obrtnih dovoljenj in vodenje obrtnega registra. Je ena izmed točk SPOT Registracije.

 

Za uresničevanje svojega poslanstva in hkratnega doprinosa k viziji strmi k izvajanju temeljnih področij (zastopanju, informiranju, svetovanju, animiranju in povezovanju regionalnega okolja ter izobraževanju) in v okviru le teh definirala tako dolgoročne kot kratkoročne cilje.

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec je projektni partner SPOT Svetovanje Savinjska za obdobje 2018 - 2022 z namenom izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in mala ter srednje velika podjetja.

 

Damjana Omerzu, SPOT svetovalka

 

Tel: 041 308 763

E-naslov: damjana.omerzu@ra-savinja.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja:

 • osnovno podjetniško svetovanje,
 • ustanavljanje podjetij.
Razvojna agencija Savinja, GIZ

 

Razvojna agencija Savinja, GIZ ima neprofitni značaj in je subjekt podpornega okolja spodbujanja podjetništva in gospodarstva ter nosilec in povezovalec razvojnih nalog na subregionalnem nivoju Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline.

 

Za bodoče in obstoječe podjetnike, inovatorje izvaja podjetniške in druge svetovalne storitve, pomaga pri aktiviranju podjetniških idej, spremlja in informira o razpisih, finančnih sredstvih, posojilih, poslovnih prostorih ter izvaja in organizira podjetniške dogodke, delavnice in usposabljanja.

 

Kot točka SPOT registracije opravlja postopke v okviru portala SPOT.

 

Med drugim izvaja tudi koordinacija in priprava razvojnih strategij, investicijskih programov, projektov na različnih tematskih področjih (podjetništvo, turizem, okolje itd.) in sodeluje pri njihovem izvajanju.

 

Ana Marinčič, SPOT svetovalka

 

Tel: 051 493 330

E-naslov: ana.marincic@ra-sasa.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije d.o.o.

 

Razvojna agencija SAŠA, d.o.o vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje problemov, postavljanje prioritet v okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev. Razvojna agencija pokriva območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje.

 

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.

 

Ključna področja delovanja so naslednja: promocija in pospeševanje podjetništva, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, spodbujanje razvoja turizma, pomoč pri pripravi in prijavi projektov in izvedba projektov.

 

Razvojna agencija SAŠA je del slovenskega podpornega okolja za podjetnike tako preko projekta SPOT Svetovanje Savinjska za obdobje 2023 kot tudi preko SPOT registracije, ki podjetnikom ponujata informacije in svetovalne storitve kot tudi usposabljanja in delavnice.

 

Metka Kovačič, SPOT svetovalka

 

Tel: 041 724 110

E-naslov: metka.kovacic@rasotla.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, ustanavljanje podjetij

Razvojna agencija Sotla

  

Razvojna agencija Sotla je po organizacijski obliki zasnovana kot javni zavod.

 

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena agencija, je potreba po organiziranem, enovitem razvoju lokalnega okolja, razvoju obstoječih enot malega gospodarstva ter snovanju novih enot podjetništva in obrti, razvoju podeželja, ustvarjanja novih delovnih mest, zvišanja življenjskega standarda ter ustvarjanju človeku prijaznega okolja.

 

Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za subregionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in trajnostni razvoj podeželja.

 

 

Polonca Klokočovnik, SPOT svetovalka

 

Tel: 031 314 809

E-naslov: polona.klokocovnik@guest.arnes.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, ustanavljanje podjetij

ŠC Slovenske Konjice-Zreče, enota SIC IO in svetovanje

 

ŠC Slovenske Konjice-Zreče izvaja svetovalno dejavnost za različne uporabnike ter izobraževanja za mladino in odrasle.

  

Svetovalno pomoč in podjetniška usposabljanja nudimo mladim, potencialnim podjetnikom, podjetnikom začetnikom in vsem delujočim malim in srednje velikim podjetjem. Podjetjem pomagamo pri prijavah na javne razpise ter tudi sami izvajamo različne nacionalne, evropske in mednarodne projekte.

 

Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne ponudbe izobraževalnih programov, spodbujanje vseživljenjskega učenja ter spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju. Pri tem upoštevamo želje in potrebe posameznikov ter aktivno sodelujemo z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Svoje poslanstvo izvajamo na območju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Laško.

 

Tanja Drofelnik, SPOT svetovalka

 

 

Tel: 065 551 515

E-naslov: tanja.drofelnik@gzs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: generalistično podjetniško svetovanje

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

 

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica  zastopa interese regijskega gospodarstva in podjetništva, svetuje, informira, izobražuje, ponuja poslovne storitve in izdaja javna pooblastila.

 

Povezuje gospodarske subjekte in podjetnike različnih dejavnosti v regiji in vzpostavlja komunikacijo med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje.

 

Martina Rečnik, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (03) 425 22 72

E-naslov: martina.recnik@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je samostojna pravna oseba in strokovno-poslovna organizacija z več kot 50 letno tradicijo delovanja. Vključena je v obrtno-podjetniški zbornični sistem na nivoju države in združuje člane, ki imajo sedež na področju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore.

 

Poleg svojega osnovnega poslanstva, to je zastopanja interesov svojih članov, izvaja zbornica še vrsto projektov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju za promocijo obrtništva in podjetništva, razvoja gospodarstva, inovativnosti, ustvarjalnosti, zaposlovanja in samozaposlovanja za vse ciljne skupine v svojem okolju.

 

Z vstopom v konzorcij SPOT svetovanje SAVINJSKA je zbornica postala tudi sedež ene od 12 slovenskih poslovnih točk in je dobrodošla podpora za delujoča mikro, mala in srednje velika podjetja ter za potencialne podjetnike.

 

Simona Zupanc, SPOT svetovalka

 

Tel: (03) 425 22 74

E-naslov: simona.zupanc@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je samostojna pravna oseba in strokovno-poslovna organizacija z več kot 50 letno tradicijo delovanja. Vključena je v obrtno-podjetniški zbornični sistem na nivoju države in združuje člane, ki imajo sedež na področju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore.

 

Poleg svojega osnovnega poslanstva, to je zastopanja interesov svojih članov, izvaja zbornica še vrsto projektov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju za promocijo obrtništva in podjetništva, razvoja gospodarstva, inovativnosti, ustvarjalnosti, zaposlovanja in samozaposlovanja za vse ciljne skupine v svojem okolju.

 

Z vstopom v konzorcij SPOT svetovanje SAVINJSKA je zbornica postala tudi sedež ene od 12 slovenskih poslovnih točk in je dobrodošla podpora za delujoča mikro, mala in srednje velika podjetja ter za potencialne podjetnike.

 • Podjetniški mentorji

Iva Ana Virant, podjetniška mentorica

 

Tel: 040 974 484

E-naslov: iva.virant@inkubatorsr.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega mentoriranja se potencialni podjetniki ali podjetniki lahko obrnejo name, če jih zanimajo informacije s področja marketinga, organizacije, managementa. Prednostna naloga je skrb za tekoče izvajanje inkubacijskih aktivnosti. Krepitev mreže ter odnosov je nekaj na kar dajemo veliko pozornosti. Neprestano identificiram težave članov inkubatorja in iščem rešitve in povezave.

Inkubator Savinjske regije, d.o.o.

Inkubator Savinjske regije pri svojem delovanju združuje podjetniške talente, posameznike z idejo in željo doseči nekaj več, start-upe, hitro rastoča podjetja in študente. Skozi svojo mrežo jih povezujemo z zunanjimi partnerji že od leta 2013.

 

Inkubator nudi prostor podobno mislečim, na rednih founders meetingih izmenjujejo izkušnje in znanje, ki skupaj tvorijo nove ideje. Podjetniško skupnost sestavljajo uspešna start-up podjetja, s svojim znanjem pomagajo tistim, ki se na pot šele podajajo.

 

Programi, ki jih ponuja inkubator so vsebinsko polno in zanimivi za širšo množico. Člani inkubatorja imajo možnost udeležbe na različnih delavnicah, predavanjih, svetovanjih, prav tako imajo na voljo popolnoma opremljeno tehnično delavnico za izdelavo prototipov ter podcast studio.

 

Saša Lavrič, podjetniška mentorica

 

Tel: 040 662 266

E-naslov: sasa@inkubatorsr.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: z večletnimi delovnimi izkušnjami tako doma kot v tujini s svojim znanjem in izkušnjami pomaga podjetnikom od začetka razvoja ideje do reševanja problemov podjetij. Široka mreža povezav ter poznavanje delovanja velikih sistemov ter javnega sektorja je velika prednost. Poleg osnovnega svetovanja in mentoriranja se podjetniki lahko obrnejo name za svetovanje pri pridobivanju virov financiranja, prijavah na razpise, vzpostavljanje stikov. Glavna skrb pa je grajenje in delo znotraj podjetniške skupnosti inkubatorja.

Inkubator Savinjske regije, d.o.o.

Inkubator Savinjske regije pri svojem delovanju združuje podjetniške talente, posameznike z idejo in željo doseči nekaj več, start-upe, hitro rastoča podjetja in študente. Skozi svojo mrežo jih povezujemo z zunanjimi partnerji že od leta 2013.

 

Inkubator nudi prostor podobno mislečim, na rednih founders meetingih izmenjujejo izkušnje in znanje, ki skupaj tvorijo nove ideje. Podjetniško skupnost sestavljajo uspešna start-up podjetja, s svojim znanjem pomagajo tistim, ki se na pot šele podajajo.

 

Programi, ki jih ponuja inkubator so vsebinsko polno in zanimivi za širšo množico. Člani inkubatorja imajo možnost udeležbe na različnih delavnicah, predavanjih, svetovanjih, prav tako imajo na voljo popolnoma opremljeno tehnično delavnico za izdelavo prototipov ter podcast studio.

 

Jan Skok, podjetniški mentor

 

Tel: (03) 7777 103

E-naslov: jan.skok@sasainkubator.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: Jan s svojo praktičnostjo in pragmatičnostjo ter mirnostjo gradi ravnovesje kot edini moški v ekipi SAŠA inkubatorja. Jan je odličen svetovalec in startup mentor, zadolžen za projekte, opravlja pa tudi organizacijske, zablesti pa na odru med moderiranjem naših dogodkov.

Svoje bogate izkušnje deli s podjetniki, ki pridejo po pomoč in deli iskren feedback pri validaciji ideje. Pomagal ti bo pri pripravi poslovnih načrtov, analizi trga in stroškovnem optimiziranju. »Mam čez!« je njegov delovni moto.

SAŠA inkubator d.o.o.

SAŠA inkubator je regijski inkubator, pravi naslov za začetek tvoje podjetniške poti. Smo ekipa radovednih, strokovnih, zabavnih in komunikativnih mentorjev, podjetniških svetovalcev, bankina na tvoji podjetniški poti.

 

Smo del podporne mreže SPOT Svetovanje in kot regijski inkubator ustvarjamo podporno okolje za vse podjetniške ideje, ki se utrnejo. Opremimo te z znanjem, z veseljem svetujemo in te moralno podpremo, ko se pojavijo dvomi. Naši mentorski programi, delavnice, dogodki in svetovanja so brezplačni, zato se nam pridruži in postani del naše startup skupnosti!

 

Branka Aralica, podjetniška mentorica

 

Tel: (03) 620 26 02

E-naslov: info@inlubator-rs.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja:

 • ustanavljanje in preoblikovanje podjetja
 • marketing s poudarkom na prodaji
 • pogodbe v blagovnem prometu
 • izvensodno upravljanje terjatev
 • internacionalizacija
 • organizacija poslovanja in dela
 • razvoj produktov in storitev
 • financiranje podjetniških idej
Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o.

MPI Vrelec d.o.o. je  osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja Obsotelja in Kozjanskega za nova inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja.

 

Naše delovanje je usmerjeno tudi v pospeševanje ženskega podjetništva ter socialnega podjetništva. Smo družbeno odgovorna skupnost in lastniki certifikata družbeno odgovorni delodajalec.