TRAJNOSTNE INOVACIJE - kako jih ovrednotiti?

TRAJNOSTNE INOVACIJE - kako jih ovrednotiti?

TRAJNOSTNE INOVACIJE - kako jih ovrednotiti?

16. 01. 2017

CASI-F predstavlja metodološki pristop, razvit v projektu 7. Okvirnega programa CASI, ki je namenjen ocenjevanju prednosti, slabosti, ustreznosti, koristi in morebitnih tveganj pri uvajanju trajnostnih inovacij.

Vir in informacije: Novice Enterprise Europe Network (EEN), www.een.si, Avtorja: Dr. Aleš Lipnik in mag. Maja Cergol Lipnik, Univerza na Primorskem

Sposobnost inoviranja je mera za sposobnost okrevanja gospodarstva. Tudi zato je zanimanje za inovacije in trajnostni razvoj v zadnjih letih močno naraslo. V luči družbenih sprememb in vplivov na okolje, se tako podjetja kot posamezniki vedno bolj soočajo s trajnostnim delovanjem in razvojem. Mnoga podjetja si prizadevajo za razvoj trajnostnih inovacij, saj se zavedajo številnih koristnih rezultatov. Ti v prvi vrsti ugodno vplivajo na okolje, trajnostni razvoj in dobrobit vseh prebivalcev. Po drugi strani pripomorejo k dvigu dodane vrednosti podjetja, ki vpliva na njegovo konkurenčnost in rast. Trajnostna naravnanost podjetju izboljšuje ugled, odnose z lokalno skupnostjo in javnimi organi, hkrati ima pozitiven vpliv na potrošnike, stranke in investitorje.

Kaj so trajnostne inovacije?

Trajnostne inovacije so tiste, ki prinašajo nove izdelke, procese ali prakse, spremembo obstoječih izdelkov, procesov ali praks in ki bistveno zmanjšujejo vpliv dejavnosti podjetja na naravno okolje (Varadarajan, 2015). Te inovacije so lahko tehnološke, organizacijske ali družbene.

Pri uvajanju trajnostnih inovacij morajo biti podjetja posebej pozorna na ocenjevanje prednosti, slabosti, ustreznosti, koristi inovacije in na morebitna tveganja. Zato je ocenjevanje trajnostnih inovacij izredno pomemben korak pri njihovemu uvajanju. Podjetju pomaga v celoti izkoristiti njihov inovacijski potencial s hkratnim izboljšanjem njegove učinkovitosti. Za ocenjevanje in upravljanje trajnostnih inovacij so na voljo različna orodja. V nadaljevanju je predstavljeno orodje CASI-F.

Postopek ocenjevanja trajnostnih inovacij s pomočjo CASI-F

CASI-F predstavlja metodološki pristop, razvit v projektu 7. Okvirnega programa CASI, ki je namenjen ocenjevanju prednosti, slabosti, ustreznosti, koristi in morebitnih tveganj pri uvajanju trajnostnih inovacij. Ob upoštevanju prioritet državljanov se osredotoča še zlasti na socialne, okoljske in ekonomske razsežnosti trajnostnih inovacij.

Izkušnja podjetja

»S pomočjo CASI-F smo pripravili shematski prikaz naše trajnostne inovacije, ki ga bomo uporabili za nadaljnje strateško in poslovno načrtovanje, ocenjevanje naše inovacije ter prihodnje upravljanje in razvoj podjetja.«

Podjetje je proizvajalec ozračevalnika, ki zagotavlja povečanje količin čiste vode ter zmanjšanje porabe električne energije. Podjetje si s svojim proizvodom in trajnostno naravnanostjo prizadeva za zmanjševanje stopnje onesnaženosti okolja.

Ocenjevanje trajnostnih inovacij poteka po naslednjih korakih:

1. Koraki pregleda trajnostne inovacije.

2. Določitev strateških, programskih in operativnih aktivnosti trajnostne inovacije. Pri tem inovatorji na petmestni lestvici ovrednoti posamezno aktivnost glede na pomembnost, izvedljivost ter družbeni / ekonomski / okoljski vpliv in sicer v odnosu do posameznih deležnikov, ki lahko pomembno vplivajo na uspešnost njihove inovacije - državne uprave, podjetij, civilne družbe ter raziskovalnih in izobraževalnih ustanov.

3. Izbor ključnih aktivnosti potrebnih za razvoj trajnostne inovacije.

4. Priprava akcijskega plana za izbrane aktivnosti z določitvijo konkretne vsebine aktivnosti, planiranjem človeških virov in procesov ter ovrednotenjem vpliva na trajnost in spremembe.

V kolikor je vaše podjetje trajnostno naravnano in želite vašo inovacijo ovrednotiti, lahko stopite v stik z Majo Cergol Lipnik (maja.lipnik@upr.si), Univerza na Primorskem.

Nazaj