Sofinanciranje obresti za podjetja v Mariboru z okolico

Sofinanciranje obresti za podjetja v Mariboru z okolico

Sofinanciranje obresti za podjetja v Mariboru z okolico

19. 08. 2014

V okviru posebnega zakona, ki je bil sprejet lani, se nadaljujejo razpisi za podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto vsaj šest mesecev na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

V okviru posebnega zakona, ki je bil sprejet lani, se nadaljujejo razpisi za podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto vsaj šest mesecev na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Tokrat je na voljo skoraj 1,7 milijona evrov za subvencioniranje obrestne mere za posojila mikro, malih in srednjih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug.

Višina subvencije

Subvencija pomeni do 50 odstotkov skupne obrestne mere za posojila, ki v času izvajanja tega razpisa še niso zapadla. Subvencija obrestne mere se lahko uporabi za obdobje od 1. januarja2013 do 30. junija 2014. Najnižji znesek subvencije je dva tisoč evrov, najvišji pa 35 tisoč evrov.

Upravičena posojila

Posojila, ki bodo predmet subvencionirane obrestne mere, morajo izpolnjevati te pogoje:

  • v času do roka za oddajo vloge (1. septembra2014) ne smejo zapasti;
  • porabljena morajo biti za vlaganja v poslovne nepremičnine (nakup, gradnja, prenova, vlaganja v opremo, stroje in naprave ali v neopredmetena osnovna sredstva - patenti, licence, programska oprema ...);
  • posojilojemalec mora redno plačevati obresti in glavnico.

Podjetje lahko na razpisu kandidira z največ tremi posojili. Ne glede na obdobje upravičenosti subvencije so lahko posojila najeta pred 1. januarjem 2013.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekomercialnimi posojili, ki so jih prejela pod ugodnejšimi pogoji pri drugih nacionalnih, regijskih ali lokalnih ustanovah. Prav tako niso upravičeni lizingi in druge oblike financiranja naložb ne sodijo v to kategorijo in niso upravičene do subvencioniranja obrestne mere.

Neupravičeni prijavitelji so spet podjetja, ki največ prihodkov ustvarijo s področja trgovine, z odvetniško ali notarsko dejavnostjo ter katerih glavna dejavnost je prirejanje iger na srečo, zdravstvo in socialno varstvo, poslovanje z nepremičninami ter finančne in zavarovalniške dejavnosti.

Kdo ima prednost

Vloge se bodo ocenjevale na podlagi prejšnjega poslovanja in zaposlovanja, lastnosti upravičenega posojila in dejavnosti podjetja. Prednost imajo podjetja z višjo bonitetno oceno, s trendom rasti zaposlenih v prejšnjem letu, povišano dodano vrednostjo na zaposlenega med letoma 2013 in 2012, nižjo obrestno mero in iz predelovalnih dejavnosti. Rok za prijavo je 1. septembra 2014.

Nazaj