Novosti davčnega obračuna 2018 za »normirance«

Novosti davčnega obračuna 2018 za »normirance«

Novosti davčnega obračuna 2018 za »normirance«

26. 02. 2019

Za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju »normiranci«), veljajo številne »bonitete« (48. in 59. člen ZDoh-2).

Za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju »normiranci«), veljajo številne »bonitete« (48. in 59. člen ZDoh-2). S pojmom »bonitete« imamo v mislih poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ter poenostavljeno vodenje poslovnih knjig oz. predpisanih evidenc. V skladu s 4. odstavkom 73. člena ZGD-1 jim tudi ni potrebno sestavljati letnega poročila za objavo pri Ajpes.

Pogoji za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

Davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov lahko ugotavljajo samo tisti davčni zavezanci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • način ugotavljanja davčne osnove ustrezno priglasijo na FURS (za novoustanovljene s.p. ob ustanovitvi, za obstoječe v letnem davčnem obračunu) in
  • prihodki iz dejavnosti v preteklem letu niso presegli 50.000 EUR oz. 100.000 EUR, če je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas (40 ur tedensko), neprekinjeno najmanj 5 mesecev.

Za osebo, ki je zavarovana pri zavezancu se šteje tudi nosilec dejavnosti sam, v kolikor je polno zavarovan kot samozaposlena oseba (plačuje polne prispevke najmanj v višini 372,91 EUR - podatek za januar 2019). Torej zavezanci, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (»popoldanski s.p.«) ne morejo izkoristiti mejne vrednosti 100.000 EUR.

Novosti, ki veljajo za davčno leto 2018

S 1.1.2018 so bile določbe ZDoh-2, ki veljajo za normirance spremenjene. Osnovni namen sprememb je bil zajezitev agresivnega izkoriščanja ugodnejše davčne obravnave, ki velja za sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov.

Tri ključne spremembe, ki veljajo z davčnim letom 2018

Nov pogoj za obvezni izstop iz sistema - zavezanec obvezno izstopi iz sistema, če v dveh zaporednih letih doseže povprečno 150.000 EUR prihodkov. Torej zavezanec, ki v dveh zaporednih letih preseže prag 300.000 EUR prihodkov, obvezno izstopi iz sistema. Na podlagi pojasnila FURS se pogoj preverja že za leti 2016 in 2017. Zavezanci, ki so v letu 2016 in 2017 presegli prag 300.000 EUR so morali izstopiti iz sistema že v letu 2018.

Višina normiranih odhodkov omejena tudi z absolutnim zneskom - višina davčno priznanih normiranih odhodkov sicer ostaja v višini 80% realiziranih prihodkov, vendar znesek ne sme preseči 40.000 EUR oz. 80.000 EUR, če je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 5 mesecev.

Prihodki povezanih oseb se seštevajo – zavezanci, ki FURS-u ne bodo uspeli pojasniti, da določeno poslovno strukturo uporabljajo zaradi tehtnih poslovnih razlogov, bodo morali izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov. Torej v kolikor z več ločenimi, a povezanimi podjetji presežejo prag 300.000 EUR prihodkov v dveh zaporednih letih, obvezno izstopijo iz sistema.

Vodenje predpisanih evidenc

Normiranci ne vodijo poslovnih knjig razen tistih, ki so predpisane po Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (v nadaljevanju pravilnik). Na podlagi 3. člena pravilnika vsi normiranci obvezno vodijo evidenco knjigovodskih listin (evidenco izdanih računov) in evidenco osnovnih sredstev. Zavezanci dodatno vodijo še druge predpisane evidence, v kolikor to določa dejavnost zavezanca (npr. menjalniški posli, trgovinska ali gostinska dejavnost) ali drugi predpisi (npr. ZDDV-1).

Normirancem ni potrebno sestavljati letnega poročila za javno objavo in namene statistike pri Ajpes. Vsekakor pa je potrebna oddaja davčnega obračuna na obrazcu Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) preko eDavkov, najpozneje do 31.3. za preteklo leto.

Davčni obračun 2018

Z davčnim letom 2018 je ukinjena uporaba posebnega programa (Silvester Fineus) za oddajo obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zavezanci davčni obračun pripravijo z direktnim vnosom postavk v obrazec DDD-DDD, ki je dostopen preko eDavkov. Seveda je možen tudi uvoz že izpolnjene xml datoteke, v kolikor zavezanci uporabljajo katerega izmed računovodskih oz. poslovnih programov.

Normiranci za pripravo obračuna izpolnijo naslednja polja:

  • vrsto dokumenta (običajno Original),
  • način ugotavljanja davčne osnove (N),
  • osnovne podatke o zavezancu,
  • sistem vodenja evidenc (evidence),
  • vrsta obveznega socialnega zavarovanja (za zavezance, ki so polno zavarovani kot samozaposlene osebe je znesek obračunanih prispevkov že naveden na podlagi oddanih mesečnih obračunov prispevkov),
  • vrsta obračuna (običajno redni letni obračun),
  • prihodki (polje 1),
  • podatek o obračunani akontaciji dohodnine, ki je bila že plačana med letom (polje 25).

Viri:

Nazaj