Na voljo denar za spodbujanje digitalizacije

Na voljo denar za spodbujanje digitalizacije

Na voljo denar za spodbujanje digitalizacije

27. 09. 2018

Podjetja, ki v svoje poslovanje vpeljujejo digitalizacijo, ne smejo spregledati razpisov, ki jih pripravlja pristojno ministrstvo.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, September 2018, www.gzs.si, Avtor: Barbara Perko

Podjetja, ki v svoje poslovanje vpeljujejo digitalizacijo, ne smejo spregledati razpisov, ki jih pripravlja pristojno ministrstvo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v septembru objavlja tri razpise s področja internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije. Na treh razpisih naj bi tako bilo na voljo skoraj 15 milijonov evrov.

1. Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 »DIGITALIZACIJA 2019-2023«

Namen razpisa je financiranje izvajanja storitev s področja digitalizacije in industrije 4.0. za ciljne skupine v okviru subjektov digitalno inovacijskih ekosistemov (v nadaljevanju: DIE), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP. Vrednost razpisa je 2,6 milijona evrov. Upravičeni stroški so stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (najmanj 30 odstotkov skupne vrednosti upravičenih stroškov operacije), posredni stroški za izvajanje operacije, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški dogodkov. Upravičeni stroški so sofinancirani 100-odstotno.

9,4 milijona evrov je na voljo za pomoč podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih.

2. Javni razpis »Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022«

Vrednost omenjenega razpisa je 9,4 milijona evrov. Sredstva so namenjena podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih. Povezava na strategijo pametne specializacije in na strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika. Upravičeni stroški so stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev po shemi de minimis. Stroški so sofinancirani do višine 70 odstotkov.

3. Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4 (2018-2023)«

Namen razpisa, kije vreden 2,7 milijona evrov, je spodbujanje povezovanj podjetij z namenom nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenos izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, nižanja stroškov podjetjem in spodbujanja mednarodne aktivnosti. Povezava na SRIP-e, vsebina iz strategije pametne specializacije. Do sredstev so upravičena mala in srednja podjetja ter skupine podjetij/konzorciji/grozdi/partnerstva. Upravičeni stroški so stroški svetovanj zunanjih strokovnjakov, stroški sejemske predstavitve, po shemi de minimis vrste stroškov niso omejene. Višina sofinanciranja znaša 50 odstotkov.

Trenutno odprti razpisi, na katere je prijava še možna:

  • do 28. 9. 2018: Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018

vrednost: 0,7 milijona evrov

upravičenci: MSP

  • do 22. 10. 2018 Javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018-2020«

vrednost: 11,8 milijona evrov

upravičenci: MSP

  • do 23. 10. 2018: Javni razpis »Demo piloti II 2018«

vrednost: 56,6 milijona evrov

upravičenci: podjetja, ki so opredeljena v skladu z ZPOP-1, ne glede na velikost podjetja; start-up podjetja, socialna podjetja in pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, če predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba ne bi bila mogoča

  • do 24. 9. 2019 (tretje odpiranje): Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte (RRI v verigah in mrežah vrednosti TRL6-9)

vrednost drugega odpiranja: 32,1 milijona evrov

upravičenci: MSP, velika podjetja in konzorciji

  • do 15. 5. 2019 (četrto odpiranje): Dopolnjevanje SME instrumenta - faza 1

nepovratna sredstva, vrednost: 1.050.000 evrov

upravičenci: MSP, ki so v okvirju Obzorja 2020, Instrument SME, dobili »Seal of Excellence«

  • do 25. 9. 2018 (drugo odpiranje): Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji 2018-2019

vrednost: 4,6 milijona evrov

upravičenci: organizacije, ki na območju vodilne turistične destinacije izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma in imajo za to soglasje v destinaciji (soglasje občin in predstavnikov turističnega gospodarstva)

  • do 28. 9. 2018 (naslednji rok 31. 10. 2018): Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v RS (BP2)

vrednost: 9,9 milijona evrov

upravičena območja: problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja, ki ne spadajo v problemska območja z visoko brezposelnostjo.

2,7 milijona evrov je na voljo za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih.

Nazaj