Mikroposojila za mikro in mala podjetja

Mikroposojila za mikro in mala podjetja

Mikroposojila za mikro in mala podjetja

12. 02. 2015

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil težko pričakovani razpis za mikroposojila (P7). Višina sredstev, ki jih ima sklad na voljo, je pet milijonov evrov. Rok za predložitev vlog je 20. februar 2015.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil težko pričakovani razpis za mikroposojila (P7). Upravičenci za prijavo na razpis so mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega in letni prihodek in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega deset milijonov evrov.

Podjetja lahko zaprosijo za najmanj pet tisoč in največ 25 tisoč evrov. Upravičeni stroški so materialne investicije in obratna sredstva, všteva se tudi DDV. Posojilo lahko krije do 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov.

Pogoji

Obrestna mera je fiksna in znaša 3,5 odstotka na leto, ročnost je od 12 do 60 mesecev ob tem, da je možen moratorij do šest mesecev.

Kaj pa zavarovanje? Tudi pri tem posojilu so potrebna zavarovanja. Pogoj je poroštvo vsaj enega lastnika podjetja ter pet menic podjetja.

Podjetje, ki kandidira za mikroposojilo, mora:

 • imeti zagotovljen trg (dokaz so pogodbe ter/ali bilance),
 • imeti bonitetno oceno po bonitetnem modelu S.BON AJPES od SB1 do vključno SB6 za leto 2013.

Posojilo se črpa za upravičene stroške, ki so nastali od 1. januarja 2015 do 25. junija 2015, skrajni rok za začetek črpanja je 20. junij 2015.

Kdo se ne more prijaviti

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, katerih glavna dejavnost je:

 • kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
 • pridobivanje premoga;
 • proizvodnja tobačnih izdelkov;
 • proizvodnja razstreliv;
 • proizvodnja bojnih vozil;
 • trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
 • trgovina na drobno v specia­liziranih prodajalnah s tobačnimi izdelki;
 • finančne in zavarovalniške dejavnosti;
 • poslovanje z nepremičninami;
 • prirejanje iger na srečo.

Kdo ima prednost

Višina sredstev, ki jih ima sklad na voljo, je pet milijonov evrov. Rok za predložitev vlog je 20. februar 2015.

Več o razpisu najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Nazaj