Javna agencija SPIRIT Slovenija bo tudi letos podjetjem sofinancirala stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih ter poslovne klube v tuji

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo tudi letos podjetjem sofinancirala stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih ter poslovne klube v tuji

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo tudi letos podjetjem sofinancirala stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih ter poslovne klube v tuji

02. 04. 2014

Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto pomoči, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih ter povečanje in geografska razpršitev izvoza.

Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto pomoči, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih ter povečanje in geografska razpršitev izvoza.

V petek, 28. marca 2014 je v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila tri javne razpise, s katerimi bo podjetjem sofinancirala stroške individualne udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih ter sofinancirala izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini je na voljo 400.000 EUR, obseg sofinanciranja bo znašal največ 60 % upravičenih stroškov oziroma največ 8.000 EUR na podjetje.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Namen javnega razpisa bo preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Upravičeni stroški, ki bodo predmet sofinanciranja:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.

Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa v katalog razstavljavcev.

Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Javni razpis bo odprt do vključno srede, 30. aprila 2014 do 13.00 ure.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014 je na voljo 190.000 EUR, posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 5.000 EUR.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih, ob pogoju, da podjetje v državo še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2013 ali 2014 in v podjetjih v državi nima kapitalskih vložkov na dan oddaje vloge. Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšati odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi  tuji trg.

Upravičeni stroški bodo stroški najema svetovalnih storitev, vezani na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami. Prijavitelj bo moral tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do 7.11.2014.

Javni razpis bo odprt do vključno srede, 7. maja do 12.00 ure.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2014 je na voljo 270.000 EUR, upravičeni prejemniki sredstev pa so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini.

Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški organizacije poslovnih dogodkov, promocije slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj podjetjem,
  • stroški promocije kluba,
  • stroški intelektualnih storitev.

Javni razpis bo odprt do vključno 9. 5. 2014, do 13.00 ure.

Nazaj