7,5 milijona evrov za digitalizacijo MSP

7,5 milijona evrov za digitalizacijo MSP

7,5 milijona evrov za digitalizacijo MSP

07. 08. 2017

Malim in srednjim podjetjem, ki nameravajo vzpostaviti ali nadgraditi svoje elektronsko poslovanje, bo namenjen razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, Julij-avgust 2017, www.gzs.si, Avtor: Barbara Perko

Malim in srednjim podjetjem, ki nameravajo vzpostaviti ali nadgraditi svoje elektronsko poslovanje, bo namenjen razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) so pripravili javni razpis Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP. Njegov namen je podpreti poslovanje malih in srednjih podjetij.

V Sloveniji imajo mala in srednje velika podjetja problem razvojno-vodstvenega preskoka iz 'družinskega' oziroma 'lokalnega' podjetja v srednje veliko ali celo globalno podjetje s hitrejšim potencialom in ambicijami rasti. Podjetja lahko prek vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja okrepijo svoj konkurenčni položaj in povečajo možnosti prodaje na mednarodni ravni.

Z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja lahko podjetja preprosto in hitro prodrejo na tuji trg oziroma razširijo poslovanje na obstoječem tujem trgu.

MSP-jem bodo sofinancirali upravičene stroške vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja. Na voljo bo 7,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, v obdobju 2017–2018 2,5 milijona evrov.

Sofinancirali bodo do 70 odstotkov upravičenih stroškov po načelu shema de minimis (pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči). Cilj razpisa je v obdobju 2017–2018 podpreti vsaj 82 MSP, do leta 2022 pa najmanj 250 MSP.

Ne spreglejte tudi …

MSP in velika podjetja se lahko prijavijo tudi na razpis Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA, s katerim želijo sofinancirati slovenski del mednarodno raziskovalno razvojnih projektov, potrjenih s strani programa EUREKA. Na voljo bo 5,3 milijona evrov. Več kot 74 milijonov evrov bo na voljo v razpisu RRI v verigah in mrežah vrednosti, 2. sklop: spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9). Namen razpisa je sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju. Predvidena so tri odpiranja.

MSP, ki so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat »Seal of Excellence« in zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta, se lahko za sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov prijavijo na razpis  Dopolnjevanje SME instrumenta. Na voljo bo 17  milijonov evrov.

13 milijonov za področji turizma in lesarstva

Osem milijonov evrov je vreden razpis za spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva v obdobju 2017–2020. Prijavijo se lahko MSP ali samostojni podjetniki, ki ob uspešni prijavi lahko pričakujejo sredstva v višini do 70 odstotkov vrednosti projekta.

MSP, ki delajo na področju lesarstva, lahko pridobijo sredstva za stroške za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih izvajalcev in posredne stroške. Cilj je spodbujanje razvoja in uvajanje novih produktov v lesarstvu. V ta namen je razpisanih pet milijonov evrov sredstev.

Na te razpise se še lahko prijavite:

  • Spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve
  • Dodatno sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO
  • Eurostars
  • Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1-2017
Nazaj