Za naložbe v kmetijska gospodarstva devet milijonov evrov

Za naložbe v kmetijska gospodarstva devet milijonov evrov

28. 07. 2020

Vir in informacije: STA, 17. 7. 2020, www.sta.si

Ministrstvo za kmetijstvo je 17. julija 2020 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini devet milijonov evrov. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo lahko z njimi prilagodili kmetijska gospodarstva izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pri izvedbi naložbe v ureditev hlevov izpolnjevali zahteve iz uredbe o ukrepu dobrobit živali iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 v letu 2019 za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance.

Do podpore so upravičene naložbe v ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme, nakup dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme, ureditev dvorišč, ureditev čistilnih naprav in greznic, ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode, gradnjo objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil ter nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Do podpore, ki se zagotavlja iz programa razvoja podeželja 2014-2020, so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, tisti, ki so nastali do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Namen naložb, podprtih v okviru razpisa, je po navedbah ministrstva spodbuditi zmogljivosti kmetijskega sektorja za odzivanje na krizo zaradi pandemije covida-19 in s tem posledično okrepiti varnost preskrbe s hrano na območju države. Podprte naložbe bodo krepile produktivnost v plemenski vzreji v prašičerejskem sektorju, ki je v Sloveniji izrazito primanjkuje, in krepile dobrobit živali.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov. Ta delež se lahko poveča za 5 do 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov ob hkratni vključenosti v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila oziroma ekološko kmetovanje, kolektivne naložbe ali ukrep za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) in znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno en milijon evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, pa do vključno tri milijone evrov.

Upravičenci lahko vlogo oddajo od 10. avgusta do vključno 19. oktobra.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj