Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Fakulteti za strojništvo - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Fakulteti za strojništvo - Ljubljana

21. 04. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 17. 4. 2020, Stran: 955

Predmet javnega zbiranja: Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).

Predmet oddaje v najem so delovni prostori v izmeri 298 m2 v stavbi na Aškerčevi cesti 6, 1000 Ljubljana, ki stoji na parcelah št. 21/1 k.o. 1721_01 Gradišče I.

V naravi navedeni prostori predstavljajo razdelilnico hrane v 7. nadstropju zgradbe (kuhinja s tehnološko opremo ter opremljena jedilnica) v obsegu 298 m2, ki predstavlja 3,118 % od skupne površine stavbe.

Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti - zagotavljanje prehrane za zaposlene pri najemodajalcu in študente. Ocenjuje se, da je v času izvajanja pedagoškega procesa v objektu dnevno prisotnih cca 250 zaposlenih in 800 študentov.

Prostori se oddajo v najem po načelu videno - najeto.

Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran v postopku javnega zbiranja ponudb in v skladu z določili tega javnega razpisa.

Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ocenjene s strani pooblaščenega sodnega cenilca, ki za skupno površino 298 m2 prostorov znaša 5,94 EUR brez DDV/m2 oziroma 1.770,12 EUR brez DDV. Od ponudnikov se pričakuje, da bodo ponudili višjo najemnino od zneska izhodiščne najemnine.

V najemnino je všteta souporaba prostora hodnika v 7. nad., ki ga najemnik lahko uporablja za dostop do prostorov najema. Najemnik je za razpisano dejavnost dolžan kriti tekoče obratovalne stroške (voda, elektrika, plin, ogrevanje, telefon, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške sanitarnih pregledov, dezinfekcije in deratizacije ter druge stroške v zvezi z obratovanjem).

Ponudnik je v lastni režiji dolžan zagotoviti čiščenja jedilnice, stopnišča in dvigala ter odvoz smeti, ali za to najeti pooblaščenega izvajalca, ki ga plačuje neposredno.

Naročnik bo obračunal dejansko mesečno porabo po števcih električne energije, mrzle in tople vode, telefona in plina po stanju na odštevalnem števcu oziroma odjemnem mestu za plin, ostale stroške pa v % površine objekta najema.

Znesek najemnine, povečan za davek na dodano vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Mesečni znesek najemnin se vsakega 1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.

Najemno razmerje bo pričelo predvidoma najkasneje 1. 9. 2020. Najemna pogodba se sklene za določen čas do 31. 12. 2021. Po izteku najemnega razmerja so lahko podaljšanja po eno leto.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Rok: Obravnavale se bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 26. 5. 2020 najkasneje do 10. ure.

V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini treh mesečnih izklicnih najemnin, tj. v višini 5.310,36 EUR brez vključenega DDV.

Dodatne informacije: Zainteresirani ponudniki lahko posredujejo pisna vprašanja na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.

Najemodajalec bo objavljal odgovore na vprašanja zainteresiranih ponudnikov na svoji spletni strani najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Odgovorna oseba naročnika za izvedbo razpisa je doc. dr. Tone Češnovar, Tel: (01) 47-71-143.

Ogled prostorov za zainteresirane ponudnike se bo opravil 19. 5. 2020 ob 11. uri. V kolikor se zainteresirani ponudnik iz utemeljenih razlogov, katere utemeljenost bo presojal najemodajalec od primera do primera posebej, ogleda na predpisan termin ne bo mogel udeležiti, bo najemodajalec v izrednih primerih dogovoril dodatni termin ogleda prostorov. V zvezi z možnostjo določitve dodatnega termina ogleda naj zainteresirani ponudnik najemodajalca kontaktira na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.

Razpisna dokumentacija: Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani fakultete: www.fs.uni-lj.si, kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj