MGRT: Splošna informacija o ukrepih vpliva koronavirusa

MGRT: Splošna informacija o ukrepih vpliva koronavirusa

17. 03. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 12. 3. 2020, www.findinfo.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. V nadaljevanju so objavljene podrobne informacije, ki jih je MGRT objavil na svojih spletnih straneh.

Prav tako je MGRT v stalnem kontaktu s ključnimi mednarodnimi institucijami v turizmu, to sta Evropska komisija (EK) in Evropska potovalna komisija (ETC), katere članica je STO. Na nivoju Evropske Unije je ustanovljena neformalna delovna skupina obeh navedenih institucij in držav članic ter predstavnikov mednarodnih organizacij in turističnega gospodarstva, ki spremlja vpliv pojava koronavirusa/COVID-19 na evropski in svetovni turizem.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je k obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo pristopilo z dvostopenjskim sistemom:

1. Opredelitev takojšnjih interventnih ukrepov, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju

2. Opredelitev strateških ukrepov, ki bodo pripomogli k vzpostavitev ali oblikovanju pretrganih dobaviteljskih verig oziroma nadomestili njihove manjkajoče člene, s čemer bi lahko tudi dolgoročno zmanjšali odvisnost od dobaviteljev izven EU

Z namenom iskanja možnosti interventnih ukrepov in seznanitve z aktualnim stanjem v slovenskem gospodarstvu, izmenjave mnenj in predlogov ukrepov, se je dne 24. 2. 2020 minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sestal z nekaterimi predstavniki gospodarstva in turizma. Ugotovljeno je bilo, da novi koronavirus že vpliva na slovenski turizem, kar se kaže v zmanjševanju števila rezervacij in odpovedi potovanj. Sugestije s strani prisotnih predstavnikov gospodarstva so bile v smeri zagotavljanja likvidnostnih sredstev in promocije, v kolikor bi prišlo do zmanjšanja naročil v panogah, ki bodo izpostavljene vplivom koronavirusa.

Na podlagi zaključkov tega sestanka so bili oblikovani naslednji ukrepi:

1. Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki bo obravnavan po nujnem postopku

 • MGRT je zakon pregledal in že posredoval dopolnitve za katere meni, da bodo doprinesle k večjemu učinku za gospodarstvo

2. Skupaj s SID banko in Slovenskim podjetniškim skladompripravljajo spremembe obstoječih in tudi nove finančne produkte, ki bodo podjetjem na voljo v teh izrednih situacijah.

3. Zagotovili bodo fleksibilnost pri izvajanju obstoječih pogodb o sofinanciranju ter tako podjetjem pomagali v situaciji, ko in če bo zaradi višje sile prišlo do dejanskega vpliva na projekte.

4. Dodatna pomoč podjetjem na področju internacionalizacije

 • Obstoječe razpise in vavčerje s področja sejemskih nastopov in zagotavljanja udeležbe na drugih mednarodnih dogodkih oz. delegacijah bodo razširili na način, da bodo med upravičenimi stroški tudi digitalna udeležba podjetij, če bo izvajalec sejma to omogočal.
 • Prav tako želijo nabor obstoječih upravičenih stroškov razširiti s stroški, ki so podjetjem nastali zaradi planirane udeležbe na sejmu, pa je bil sejem s strani organizatorja zaradi koronavirusa preložen ali odpovedan.

5. Povečanje sredstev za pomoč podjetjem v težavah.

6. Pomoč podjetjem z urejanjem dela na domu v primeru karantene.

7. Predlog odloga plačila davčnih obveznosti zaradi zmanjšanja likvidnosti podjetij.

8. Ukrepi s področja turizma:

 • S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo Vodilnim destinacijam, ki so prejemnice sredstev na osnovi javnega razpisa za dvig kompetenc predlagali, da naj izvajajo usposabljanja s področja kriznega managementa in kriznega komuniciranja ter usposabljanja, ki bodo pomagala prebroditi težave in omogočila lažje okrevanje turističnega gospodarstva.
 • S strani MGRT in STO bodo skupno pripravili dopis tujim strokovnim javnostim in mednarodnim institucijam ter združenjem, da je Slovenija varna in zdrava turistična destinacija.
 • Slovenska turistična organizacijaje objavila spremembe dveh javnih razpisov tako, da je dodala sofinanciranje aktivnosti promocije na domačem trguza dodatnih 70.000 EUR je povečala razpis za sofinanciranje promocije za turistične agencije/organizatorje potovanj. Predstavništva STO v tujini so okrepila aktivnosti za tuje partnerje. Prav tako je STO prilagodila dinamiko globalne digitalne kampanje in izvedbo načrtovanih tržno-promocijskih aktivnosti. Dodatno bo izvedenih nekaj aktivnosti promocije na domačem trgu. Jeseni bo potekala Akademija za trženje v turizmu, na kateri bo poudarek na intenzivni promociji in kakovosti storitev.
 • V teku je analiza o vplivih koronavirusa na promet in načrtih za prilagoditev promocije.
 • Aktualne informacije na temo koronavirusa in pomoči turizmuso objavljene na spletni strani: www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/informacije-v-zvezi-s-koronavirusom.

9. Aktivacija pri sprejemanju ukrepov na ravni EU (komisarja Lenarčič in Breton)

Opredelitev strateških ukrepov je načrtovana na podlagi poglobljene analize dolgoročnih posledic prekinjenih dobaviteljskih verig in predvsem na podlagi možnosti, ki se bodo pokazale, kateri členi verig bi lahko bili vzpostavljeni doma pri čemer pozivamo industrijo, da predstavijo konkretne predloge.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE O UKREPIH

1. Pripombe MGRT na zakon

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sodeluje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi interventnega zakona za povračilo stroškov na področju čakanja na delo.

2. Kreditne linije SID in SPS

SID BANKA

Skupaj s SID banko bodo podjetjem, predvsem srednjim in velikim, ponudili finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. S temi sredstvi bodo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivali bodo segment posojil od 100.000,00 EUR do 5,00 mio EUR.

SID banka bo spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte in sicer:

 • S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želijo podjetjem s turistične branže pomagati obvladovati likvidnostne krče. Razširiti nameravajo namen kredita, poleg namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital. Prva tako želijo razširiti nabor upravičenih dejavnosti tudi na gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem v vrednosti 160 mio EUR, ki jo bodo deloma in sicer v kvoti 100 mio EUR, prilagodili navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa;
 • S spremembami v okviru posojilnega sklada za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja, želijo razširiti namen posojila poleg financiranja opredmetenih in neopredmetenih sredstev, tudi na obratni kapital oz. poslovanje, omiliti omejitve glede kapitaliziranosti, ponuditi dodatne možnosti za ročnost posojila. Trgu nameravajo iz tega naslova ponuditi 50 mio EUR in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječega programa MSP6 in MSP7;
 • Za namene posrednega financiranja, banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Tudi tu so načrtovane prilagoditve, ki bodo šle predvsem v smeri višjega financiranja, tudi do 100 % financiranja stroškov projekta oz. poslovanja podjetij iz vira SID banke, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje; 
 • Na področju instrumentov zavarovanja (predvsem za izvozna podjetja) SID banka razmišlja o okrepitvi instrumentov priprave na izvoz in zagotovitvi kritja (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih in nekomercialnih tveganj, vezanih na posledice koronavirusa, o kritju tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig kot tudi o zagotovitvi zavarovanja po principu uvoz za izvoz;

Spremenjeni finančni produkti bodo trgu na voljo od predvidoma aprila 2020 dalje.

Poudariti je potrebno, da so obstoječi produkti v obliki posojil v branži turizem in potrpežljivih posojil (brez napovedanih sprememb) že na voljo in so dostopni na spletni strani SID banke: www.sid.si. Prav tako so na spletni strani SID banke že dostopni obstoječi instrumenti posrednega financiranja podjetij preko bank in zavarovalni instrumenti.

SID banka razvija tudi nov produkt, ki bo podjetjem nudil kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke po obstoječi shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt je v začetni fazi razvoja, trgu bo na voljo v okvirni kvoti 50 mio EUR, sredstva bo mogoče koristiti 6 mesecev. SID banka predvideva, da bo produkt trgu na voljo v aprilu 2020.

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke. 

SID banka namerava prilagoditi režim obravnave obstoječih komitentov, ki se soočajo s posledicami koronavirusa (finančne zaveze, zavarovanja, moratoriji, prilagoditev dokazovanja upravičenih stroškov, izkazovanje upravičenosti namenov financiranja itd.).

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke: www.sid.si oz.na telefonski številki: (01) 200 74 80 ali (01) 200 75 14 ali e-naslovu: financiranje@sid.si.

SPS bi potencialno lahko ponudil

MGRT in SPS oblikujeta ukrepe, ki bodo naslovili mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 mio EUR.

Denar bo na voljo za različne namene, od novih hitrih likvidnostnih kreditov SPS, namenjenim odpravi likvidnotnih krčev mikro, malih in srednje velikih podjetij zaradi koronavirusa in obstoječih garancij za zavarovanje bančnih kreditov, prioritetno namenjenih za nove investicije ter s prilagoditvijo tudi za financiranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa. Ta sredstva bodo na trgu v celoti na voljo od marca dalje.

Na voljo bodo produkti:

 • Novo oblikovani hitri likvidnostni krediti za MSP za blažitve posledic koronavirusa v višini kredita od 25.000 EUR do 125.000 EUR za namen odprave likvidnostnih krčev na različnih področjih poslovanja. Upravičeni prejemniki bodo predvidoma MSP-ji, s.p.-ji ter zadruge, ki delujejo na trenutno najbolj prizadetih sektorjih hotelirstva, gostinstva, turističnih storitev, avtomobilske proizvodnje, potencialno še na ostalih predelovalnih dejavnostih. Ročnost bo predvidoma 8 mesecev z možnostjo reprogramiranja, moratorij 3 mesece, obrestna mera ugodnejša od tržne, zavarovanje z menico, z zastavo terjatev ali z osebnim poroštvom lastnika. Na voljo bo 25 mio EUR in sicer predvidoma od 27.3.2020 dalje;
 • Že obstoječe garancije za MSP-je za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero s področja investicij (do 1 mio EUR kredita) oz. s prilagoditvijo financiranja tudi obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa (do 100.000,00 EUR kredita). Naslavljajo vse panoge. Krog upravičenih prejemnikov je odprt (gospodarske družbe, s.p.-ji, zadruge in zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu). Ročnost bo predvidoma 10 let, moratorij 2 leti, obrestna mera ugodnejša od tržne, zavarovanje od primera do primera. Na voljo bo predvidoma 80 mio EUR in sicer predvidoma od 20.3.2020 dalje. Informacije bodo dostopne preko SPS-a in vseh sodelujočih bank.
 • Že obstoječe mikrokredite na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za mikro, mala in srednja podjetja. Podjetje lahko prejme 2 x po 25.000,00 EUR v enem letu. Financirajo se različna obratna sredstva oz. tekoče poslovanje podjetij. Na voljo je 10 mio EUR. Razpis je že objavljen, naslednje odpiranje vlog je 10. 4. 2020.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SPS: https://podjetniskisklad.si/sl/.

Na splošno želijo zagotoviti fleksibilnost pri izvajanju obstoječih pogodb o sofinanciranju ter tako podjetjem pomagati v situaciji, ko in če bo zaradi višje sile prišlo do dejanskega vpliva na projekte. Gre za fleksibilnost pri spoštovanju rokov, zamiku aktivnosti na projektih, ciljih projektov itd.

3. Pomoč na področju internacionalizacije

Obstoječe ukrepe (javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini, vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in za udeležbe na mednarodnih forumih) predvidevajo razširiti na način:

- da bodo podjetjem lahko zagotovili vsaj delno povračilo stroškov v zvezi s sejmom oziroma dogodkom, ki je bil s strani organizatorja odpovedan ali prestavljen na poznejši datum zaradi Koronavirusa, v kolikor podjetje tega rizika nima zavarovanega in

- da bodo podjetjem lahko omogočili sofinanciranje udeležbe na digitalnem sejmu v oziroma dogodku, v kolikor seveda organizator zagotovi to možnost izvedbe.

Tudi javni agenciji SPIRIT želijo kriti že nastale stroške, ki so ji nastali zaradi odpovedi dogodkov v lastni organizaciji, vse zaradi koronavirusa.

4. Podjetja v težavah

Na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ur.l. RS, št. 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) lahko ministrstvo izvaja postopke prestrukturiranja gospodarskih družb in zadrug v težavah. 

Uporaba pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah je dopustna le izjemoma, kadar težave, ki so tako izrazite, da predstavljajo stečajno ogroženost, nastopijo v gospodarski družbi ali zadrugi, ki izkazuje pomembno sistemsko vlogo za državo ali sektor.

V ta namen je tovrstnim podjetjem na razpolago 6 mio EUR sredstev za dolgoročne kredite z ugodnejšo obrestno mero, možno je zagotavljati tudi poroštva države za najete kredite pri komercialnih bankah.

ZPRPGDZT je torej mogoče uporabiti kot interventni ukrep, a le v omejenem obsegu.

Ni namenjen kot sistemski ukrep za reševanje večjega korpusa malih in mikro podjetij.

5. DELO OD DOMA IN PRIMERI KARANTENE (PREDLOG ZA INTERVENTNI ZAKON)

Že obstoječe rešitve v okviru Zakona o delovnih razmerjih omogočajo delodajalcem določeno fleksibilnost pri opravljanju dela. Omogočeno je delovne procese organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov. S predlogom interventnega zakona bodo obstoječe rešitve še dopolnjene, s ciljem blaženja negativnih posledic korona virusa.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je svoji spletni strani objavilo informacijo »Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah« z obsežnimi pojasnili in kontaktnimi osebami. Več

Naslov:

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

Elektronska pošta: gp.mddsz@gov.si

Telefon: 01 369 77 08

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Inšpektorat RS za delo

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

Elektronska pošta: gp.irsd@gov.si

Telefon: 01 280 36 60

6. PREDLOG ODLOGA PLAČILA DAVČNIH OBVEZNOSTI ZARADI ZMANJŠANJA LIKVIDNOSTI PODJETIJ

V primeru grozeče hujše gospodarske škode zaradi posledic koronavirusa ali proti predložitvi primernega zavarovanja (brez izkazovanja hujše gospodarske škode) se poslovni subjekti* lahko poslužijo obstoječih ugodnejših načinov poplačila davčnih obveznosti, skladno z veljavnim Zakonom o davčnem postopku, in sicer odloga plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov.

*poslovni subjekti so: p.o. brez omejitev / s.p.-ji in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pa le za davke, ki so povezani z opravljanjem njihove dejavnosti (npr. DDV, NUSZ za poslovne prostore).

Poslovni subjekt mora vložiti vlogo pri tistem finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register ali pa preko portala eDavki. Vloga se lahko vloži kadarkoli od nastanka davčne obveznosti do njenega poplačila. Priporočeno je, da se vloga vloži čim prej, torej še pred potekom roka za plačilo davka.

Več informacij je na voljo na spletni strani Finančne uprave:

1. Grozeča hujša gospodarska škoda (102. člen ZDavP-2)

Pogoji:

 • davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda (zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati) in
 • odlog plačila davka oziroma obročno plačevanje davka bi davčnemu zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode;

2. Brez grozeče gospodarske škode, če poslovni subjekt zagotovi v primerno zavarovanje (103. člen ZDavP-2)

Pogoji:

 • če vlagatelj predloži ustrezen instrument zavarovanja, ki zagotavlja plačilo celotne davčne obveznosti ali
 • dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Odlog in obročno odplačevanje po 102. in 103. členu ZDavP-2:

 • ni dovoljeno za vse vrste davkov;
 • za čas, ko je odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davkov ali neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti;
 • če davčni zavezanec ne plača obroka v roku (ali ga plača le delno), z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki;
 • z vložitvijo vloge se postopek davčne izvršbe ne zadrži. Davčna izvršba se zadrži le v primeru, če je izdana odločba, s katero se obročno plačilo oz. odlog plačila davka odobri.

7. ŽE IZVEDENI UKREPI NA PODROČJU TURIZMA

STO se je odzvala na aktualno situacijo v turizmu in izvedla ukrep prestrukturiranja sredstev sofinanciranja za turistična podjetja ter objavila spremembe javnih razpisov.

 • RAZPISI STO ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE za TURISTIČNA PODJETJA IN VODILNE TURISTIČNE DESTINACIJE – PRILAGOJENI ZA PROMOCIJO NA DOMAČEM TRGU

Sofinanciranje na tujih trgih je STO v februarju razširila z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu, hkrati pa zmanjšala vstopno vrednostno mejo odobritve projektov, iz 20.000 evrov brez DDV na 10.000 evrov brez DDV. Skupna vrednost sofinanciranja za 2020 je 2 mio EUR.

 • POVEČANJE SREDSTEV ZA PROMOCIJO ZA SLOVENSKE TURISTIČNE AGENCIJE IN ORGANIZATORJE POTOVANJ ZA DODATNIH 70.000 EUR

Osnova je vsakoletni poziv za TO/TA za promocijske aktivnosti, SEDAJ SKUPAJ 200.000 eur.

 • POSLOVNI DOGODKI

STO skladno s programom dela 2020/2021 izvaja vse tržno-promocijske B2B aktivnosti na izbranih emitivnih trgih in hkrati upošteva ukrepe držav glede pojava virusa na posameznih trgih. Aktivnosti iz dneva v dan prilagajajo situaciji.

 • OKREPLJENE AKTIVNOSTI S TUJIMI PARTNERJI

Na STO so okrepili aktivnosti s tujimi partnerji preko predstavništev v tujini

 • Dodatne aktivnosti pospeševanja prodaje (salles calls) preko izvedbe individualnih obiskov in obiskov skupaj s STG pri ključnih TO in TA  
 • WEBINARji/e-learnings programi znotraj večjih TO in TA
 • Produktne predstavitve v Italiji, Nemčiji in Avstriji (kulinarika, outdoor,…).
 • PRILAGOJENA DINAMIKA GLOBALNE DIGITALNE KAMPANJE

 V okviru globalne digitalne kampanje, ki je skladno z programom dela STO načrtovana na 16-ih trgih s poudarkom na bližnjih trgih, in sicer v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Veliki Britaniji & Irski, Franciji, Rusiji, državah Beneluxa, Nordijskih državah (Danska, Švedska, Finska), Švici, ZDA in Kanadi, nameravamo okrepiti intenziteto oglaševanja v drugi polovici leta. Začetek kampanje je načrtovan sredi meseca marca, oglaševanje bo do sredine decembra potekalo v 6 oglaševalskih valovih, pri čemer bodo v prvih oglaševalskih valovih glede na aktualno situacijo zmanjšali aktivnosti glede na prvoten načrt in ga okrepili v kasnejših valovih. 

 • DODATNA PROMOCIJA NA DOMAČEM TRGU

V zaostrenih razmerah bodo poleg promocije na tujih trgih, intenzivirali promocijo na domačem trgu:

 • Nova faza kampanje »2 milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo«
 • Oddaja Na lepše in druge promocijske aktivnosti
 • Skozi razpis za sofinanciranje za podjetja in destinacije
 • OKREPILI BODO RAZVOJNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

Cilj je, da se pripravijo na obdobje okrevanja v turizmu, ko bo treba z intenzivno promocijo in visoko kakovostjo nagovoriti ciljne skupine (jeseni AKADEMIJA ZA TRŽENJE V TURIZMU).

 • OBVEŠČANJE SLOVENSKEGA TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA

STO od začetka pojava koronavirusa spremlja vplive na turizem, zbira informacije o ukrepanju in obvešča redno STG in javnost (tedensko na TTA in stalne informacije na spletu). V teku je analiza o vplivih koronavirusa na promet in načrtih za prilagoditev promocije, rezultati bodo znani v sredo.

PREDLOGI UKREPOV S STRANI TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA

V Evropski komisiji so že sprožili aktivnosti zaradi pojava koronavirusa. Aktivirali so Odbor za zaščito zdravja (Health Security Committee), v okviru katerega se države članice tedensko sestajajo in pozorno spremljajo situacijo. Evropska komisija je prav tako odobrila 232 milijonov evrov za blaženje gospodarskih posledic na globalni ravni. S strani Evropske komisije pa lahko v prihodnje pričakujemo tudi dodatne ukrepe.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ukrepe, s katerimi bi omejili škodljive posledice koronavirusa na poslovanje domačih podjetij, še preučuje in se povezuje z drugimi ministrstvi. Ukrepi morajo biti premišljeni in z dolgoročnimi učinki.

Slovenska turistična organizacija (STO) se je na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu nemudoma odzvala s spremembo aktualnih javnih razpisov in s prilagoditvijo aktivnosti na emitivnih trgih slovenskega turizma.

slovenskih naravnih zdraviliščih (SSNZ) so pripravili sestanek z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvom za zdravje. Ključno sporočilo posveta je, da so Zdravilišča na pojav korona virusa dobro pripravljena in seznanjena s postopki ob morebitnih primerih okužbe v zdraviliščih. S sprejetimi ukrepi bodo kar najbolje poskrbeli za varnost gostov in pacientov v zdraviliščih.

S strani turističnega gospodarstva so prejeli predloge ukrepov, ki se nanašajo na delovno zakonodajo, finančne oz. davčne ukrepe, ukrepe na področju marketinga in odnosov z javnostmi ter pravne nasvete in nasvete s področja zdravstva in zdravstvenega zavarovanja ter na likvidnostna posojila.

Predlogi gospodarstva (ZTAS in TGZS), ki se nanašajo na različna področja in pristojnosti različnih resorjev:

1. Delovna zakonodaja:

 • Oprostitev plačila prispevkov in davkov
 • Uvedba skrajšanega delovnega časa do 30.6.2020
 • Financiranje stroška odpravnin (v kolikor se odločijo za odpuščanje do 30.6.2020)
 • Večja fleksibilnost pri zaposlovanju in odpuščanju (zagotovitev nadomestil)
 • Delo od doma
 • Sofinanciranje čakanja na delo
 • Znižanje trajanja bolniškega staleža v breme delodajalca
 • Podaljšanje roka za zaposlitev tujcev
 • Vključitev dodatkov za minulo delo v minimalno plačo
 • Znižanje opredeljene invalidske kvote za turistična podjetja (nesorazmerno finančno breme.

2. Finančni ukrepi:

 • Subvencije izpada prihodkov turističnim družbam
 • Odprava plačila davkov in prispevkov
 • Znižanje davka na plače
 • Znižanje davkov od iger na srečo
 • Zagotovitev likvidnostnih sredstev (nepovratna sredstva, brezobrestna posojila z daljšo dobo vračanja)
 • Podaljšanje roka plačila obveznosti za DDV in DDPO
 • Oprostitev plačila vodnih povračil in koncesij
 • Oprostitev plačila nadomestil za stavbna zemljišča
 • Oprostitev plačila turistične takse (ali zamik ali znižanje)
 • Vzpostavitev mehanizmov zavarovanja terjatev
 • Zagotovitev nepovratnih sredstev za nujne investicije
 • Davčna razbremenitev nagrad zaposlenim za poslovno uspešnost
 • Sofinanciranje stroškov energentov do 30.6.2020 v nastanitvenih obratih
 • Sofinanciranje pogodbenih penalov hotelov proti organizatorjem potovanj in turističnim agencija, v primeru odpovedi rezervacij
 • Sofinanciranje izobraževanja turističnih delavcev (za krizni management)

3. Ukrepi na področju marketinga

 • Medijska kampanja za slovenski trg
 • Dodatno financiranje komunikacijskih in prodajnih aktivnosti na tujih trgih Subvencije za pripeljane goste
 • Dodatna sredstva za promocijo na tujih trgih (za STO)

4. Odnosi z javnostmi

 • Skrb za korektno in realno poročanje medijev

5. Ostalo:

 • Pravni nasveti hotelom in navodila s strani MZ in NIJZ glede pravice do zavrnitve gostov s simptomi bolezni,
 • ZZZS kritje stroškov v primeru virusa pri zaposlenih

Združenje turističnih agencij Slovenije (ZTAS) opozarja:

Bodoči sprejeti ukrepi, ki bodo veljali za vse slovensko gospodarstvo, vsebujejo rešitve per se” za področje receptivnega turizma.

 • Sofinanciranje čakanja na delo doma
 • Odlog in zamaknitev plačila akontacij davka na dobiček podjetij
 • Sofinanciranje za vsaj 50% specializiranih specifičnih nujno potrebnih delovnih mest
 • Sredstva za vnovičen prodajni in marketinški nastop na ključnih trgih

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA (STO)

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma Slovenska turistična organizacija (STO) je v stalnem kontaktu s ključnimi mednarodnimi institucijami v turizmu ter s slovenskim turističnim gospodarstvom (STG) (18. 2. je na sedežu STO potekal sestanek s ključnimi predstavniki STG, na katerem so bili dogovorjeni dodatni promocijski ukrepi in aktivnosti; 2.3. je potekal sestanek z ZTAS (Združenje turističnih agencij Slovenije), kjer so bili dogovorjeni dodatni promocijski ukrepi, 2.3. je potekal sestanek KUS (Kongresni urad Slovenije); Ostala srečanja z gospodarstvom).

8. AKTIVACIJA PRI SPREJEMANJU UKREPOV NA RAVNI EU (KOMISARJA LENARČIČ IN BRETON)

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek je stalnem kontaktu s komisarjem Lenarčičem z namenom, da bi ukrepi, ki jih je že pripravila vlada RS in tistimi, ki bodo še oblikovani v prihodnjih dneh, čim bolj v sozvočju z ukrepi, ki nastajajo na ravni EU.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj