Sprememba javnega razpisa - »Mentorske sheme za socialna podjetja«

Sprememba javnega razpisa - »Mentorske sheme za socialna podjetja«

27. 08. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 23. 8. 2019, Stran: 1749

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa - »Mentorske sheme za socialna podjetja« objavljenega dne 10. 8. 2018 v Uradnem listu RS, št. 54/18.

V Javnem razpisu »Mentorske sheme za socialna podjetja« (Uradni list RS, št. 54/18, Ob-2660/18), se v uvodnem odstavku, kjer so navedene pravne podlage, nadomesti navedba določbe:

 • v drugi alineji z:

»Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),«,

 • v tretji alineji z:

»Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),«,

 • v peti alineji z:

»Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),«,

 • v sedmi alineji z:

»Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),«,

 • v osmi alineji z:

»Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,

Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),«,

 • v dvanajsti alineji se v drugem oklepaju za navedbo številke uradnega lista doda besedilo: »in 19/19«,
 • v trinajsti alineji se v oklepaju za zadnjo številko uradnega lista doda besedilo: », 83/18 in 19/19«,
 • v petnajsti alineji se v oklepaju za zadnjo številko uradnega lista doda besedilo: »in 67/18«,
 • v sedemindvajseti alineji se nadomesti navedba določbe z:

»Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, verzija 3.0, z dne 15. 2. 2018,«,

 • v osemindvajseti alineji se nadomesti navedba določbe z:

»Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 3.2, z dne 6. 12. 2017,«,

 • v devetindvajseti alineji se nadomesti navedba

določbe z:

»Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,«,

 • v trideseti alineji se na koncu besedila izbriše piko in doda besedilo: »in spremembe Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 9-4/1/MGRT/1 za javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«, z dne 13. 8. 2019.«.

V 3. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje zunanje izvajalce se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Menjava v vlogi navedenih zunanjih izvajalcev/mentorjev v času od oddaje vloge do izbora operacij oziroma podpisa pogodbe o sofinanciranju ni mogoča. Morebitne spremembe operacije, ki nastanejo po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa se obravnavajo skladno z določili pogodbe in navodil ministrstva oziroma drugih pristojnih organov.«.

Zadnji odstavek 3. poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:

»Oseba, ki je vključena v usposabljanje, izobraževanje oziroma mentorstvo (tj. ima vlogo mentoriranca) v okviru kateregakoli sklopa tega javnega razpisa, ne sme biti izvajalec mentorstva v istem ali drugem sklopu javnega razpisa.

V 6. poglavju javnega razpisa se posodobijo splošni pogoji za prijavitelje pod točko 6.1, in sicer se: 

 • v drugem pogoju pri navedbi pravne podlage tj. Zakonu o zadrugah - ZZad v oklepaju za besedo »št. 97/« doda letnica »09«, 
 • v tretjem pogoju se briše del besedila v drugem oklepaju, in sicer: »in pred podpisom pogodbe«, 
 • pri četrtem pogoju se briše del besedila v oklepaju, in sicer: »in pred podpisom pogodbe« ter za oklepajem doda besedilo: »šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.«,
 • besedilo petega pogoja se spremeni tako, da se glasi: »Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let, pri povratnih sredstvih pa prijavitelj ni huje kršil pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga, sklenjene med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva.«,
 • v šestem pogoju, se pri navedbi pravne podlage, Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v oklepaju za zadnjo številko (spremembo) uradnega lista doda besedilo: »in 54/18 - odl. US«.

V 6. poglavju javnega razpisa pod točko 6.3, se v drugem stavku za besedo »Oprema« doda besedilo: »in neopredmetena osnovna sredstva«.

V 7. poglavju v točki 7.1. se za tabelami z merili za ocenjevanje doda besedilo: »Točke po dodatnem merilu, ki velja za oba sklopa (A in B), se dodelijo prijavitelju le v primeru, da doseže minimalni prag števila točk (60) po merilih v posameznem sklopu (A ali B).« Poleg tega se pri dodatnem merilu spremeni besedilo opombe št. 5, in sicer se glasi: »Problemsko območje z visoko brezposelnostjo zajemajo občine: Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Metlika in Semič, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.«

V 8. poglavju se:

 • v petem odstavku, v prvem stavku se nadomesti besedo »bo« z besedno zvezo »je bilo«,
 • v dosedanjem zadnjem odstavku za besedo »(ne)izboru« doda besedno zvezo: »spremeni ali«. Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi: »V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev za posamezno odpiranje brez spremembe skupne višine razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi na spletni strani ministrstva, kjer je objavljena celotna razpisna dokumentacija.«

V 12. poglavju se v prvem odstavku pri pravni podlagi tj. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, v oklepaju za zadnjo številko (spremembo) uradnega lista doda besedilo: », 83/18 in 19/19«. V četrtem odstavku istega poglavja pri pravni podlagi Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta se v oklepaju za zadnjo številko uradnega lista doda besedilo: »in 67/18«.

V 14. poglavju: 

 • se besedilo prvega odstavka spremeni, tako da se glasi: »Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 (tj. prvo odpiranje), rok za drugo odpiranje v letu 2019 je 30. 9. 2019, rok za tretje odpiranje v letu 2020 bo objavljen naknadno.
 • v petem odstavku se za besedno zvezo do vključno nadomesti datum »17. 9. 2018« s »30. 9. 2019.«.

Spremeni se drugi stavek drugega odstavka 16. poglavja, tako da se sedaj glasi: »Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.«

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na www.gov.si oziroma na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj