Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2018

Rok razpisa

Rok za oddajo vloge je 14. 9. 2018, do 12. ure (osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor) oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 14. 9. 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 27. 7. 2018, Stran: 1638

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
  • registracija katerekoli dejavnosti, razen na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeljuje subvencija) na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. avgusta 2018;
  • poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
  • prijavitelj ni imel odprtega lastnega podjetja v zadnjih 24 mesecih, ali samostojno opravljal dejavnosti z osebnim delom;
  • prijavitelj ni bil večinski družbenik v gospodarski družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več in ni bil direktor ali poslovodna oseba v družbi z neomejeno odgovornostjo, komplementar v komanditni družbi, edini ali večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo ali ustanovitelj zavoda;
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden (možne zavarovalne podlage: 040, 005 in 019);
  • vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev. V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi, v sorazmernem deležu;
  • prijavitelj ne sme biti prejemnik sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih in takšni prijavitelji niso upravičeni do finančnih sredstev po tem razpisu.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 190.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Rok za oddajo vloge je 14. 9. 2018, do 12. ure (osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor) oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 14. 9. 2018.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, Tel: (02) 22-01-386, ali pišete na e-naslov: nftuob/pcdjobAnbsjcps/tj z navedbo »razpis za samozaposlitev«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje.

Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor: www.maribor.si (rubrika »Razpisi in javne objave.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov