Javni razpis - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020

Rok razpisa

Roki za oddajo vlog so najkasneje do 5. 1. 2018 za prvo odpiranje, 23. 11. 2018 za drugo odpiranje in 22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 68, Datum: 1. 12. 2017, Stran: 2849

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2). V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, tako da bo interdisciplinarna narava vključevanja študentov prispevala k mreženju študentov različnih disciplin, strok in strokovnih delavcev. Na podlagi izvajanja projektnih aktivnosti (dejavnost 1) ter s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev in delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2), se bo izvajal prenos znanja in veščin med študenti in vključenimi mentorji.

Vsak projekt mora vsebovati najmanj dejavnost 1.

Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Partnersko sodelovanje mora predstavljati inovativen način reševanja problemov, ki prinašajo družbeno korist. Družbena korist je vse, kar presega zgolj reševanje potreb v gospodarstvu, saj rezultati prispevajo tudi k družbenemu razvoju. Mladi bodo razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela. Z javnim razpisom se spodbuja vključevanje (ne)gospodarstva v pedagoški proces na visokošolskih zavodih in prenos znanj, izkušenj in dobrih praks iz visokošolskih zavodov v (ne)gospodarstvo ter prenos strokovnega znanja in razvijanje kompetenc tudi pri študentih in pri drugih osebah, ki ne bodo vključene v projekte. Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks bo prispevala k izmenjavi strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov in k uvajanju inovativnega pristopa k poučevanju ter k prenosu najnovejših znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov in metodologij z namenom neposredne aplikativne uporabe v gospodarstvu in širši družbi.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 7. 298.199,90 EUR.

Razpisnik: Javni razvojni, štipendijski, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Roki za oddajo vlog so najkasneje do:

  • 5. 1. 2018 za prvo odpiranje;
  • 23. 11. 2018 za drugo odpiranje;
  • 22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na e-naslovu: qlqAtlmbe.lbesj/tj od objave javnega razpisa do najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na spletni strani: www.sklad-kadri.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov