Javni razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu

10. 05. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 10. 5. 2019, Stran: 967

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov.

Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:

  • priprava komunikacijske kampanje,
  • izvedba komunikacijske kampanje, ki bo vključevala med drugim izvedbo raznovrstnih izobraževalnih vsebin, namenjenih osnovnošolcem, dijakom, študentom in zaposlenim,
  • izvedba promocijske aktivnosti, v okviru katere bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje,
  • evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference,
  • upravljanje projekta.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa oziroma podprtega projekta je s celostno komunikacijsko kampanjo:

  • odpravljati/zmanjševati stereotipe o posameznih generacijah delavcev, še zlasti stereotipe o starejših delavcih, ki so močno zakoreninjeni v slovenskem delovnem okolju;
  • ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu;
  • ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti vseživljenjskega učenja, še zlasti zagotavljanja usposabljanja za starejše delavce in obratnega mentorstva*;

* »Mentorstvo je načrtna pot, proces vodenja, svetovanja, vzajemni dinamičen in diadni odnos med mentorjem in posameznikom. Gre za usmerjanje posameznika z nasveti in pojasnili, v katerem ga mentor vodi, vzgaja, izobražuje, mu svetuje in razvija vedoželjnost ter ga vodi po poti do zastavljenih ciljev.« (Vir: Govekar-Okoliš in Kranjčec, 2016, Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Ljubljana: Znanstvena Založba Filozofske fakultete, str. 46). Obratno mentorstvo nudi možnost mladim, manj izkušenim posameznikom, da prevzamejo vlogo mentorjev in delijo svoje znanje o določeni temi s starejšim in bolj izkušenim strokovnjakom. Obratno mentorstvo privede do okrepljenega medsebojnega razumevanja in sodelovanja ter boljšega občutka samoupravljanja, vodenja in funkcionalnega znanja za mlade mentorje (Vir: https://euromentor.eu/sl/mentoring-sl/terminology-sl/ pridobljeno dne 7. 9. 2018).

  • zvišati delež starejših zaposlenih in delavcev začetnikov,
  • spodbujati starejše delavce k podaljševanju delovne aktivnosti in delodajalce k zaposlovanju starejših delavcev in delavcev začetnikov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta od 2019 do 2022 znaša 1.180.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vloge je 14. 6. 2019.

Dodatne informacije: Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na e-naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Vprašanja je možno posredovati do 5. 6. 2019, zadnji odgovori bodo objavljeni do 10. 6. 2019.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj