Drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«

06. 09. 2019

 
 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 30. 8. 2019, Stran: 1771

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000. 

Več 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki nastopajo v naslednjih pravno-organizacijskih oblikah:

  1. gospodarske družbe;
  2. zadruge;
  3. samostojni podjetniki posamezniki ali
  4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev javnega razpisa znaša 60.000,00 eurov

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vlagatelj vloži vlogo za nadomestilo v koledarskem letu, za katero uveljavlja nadomestilo.

Vlagatelj lahko vloži vlogo vsako leto do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Dodatne informacije: INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si

Razpisna dokumentacija: ARSKTRP za elektronsko izpolnjevanje vloge vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj