Sprememba Javnega razpisa - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Sprememba Javnega razpisa - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

22. 04. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 56, Datum: 22. 4. 2022, Stran: 1310

Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve (Uradni list RS, št. 26/22) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 8. točke (rok za prejem in način oddaje vloge) se spremeni tako, da se glasi:

»Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 31. oktobra 2022, oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 31. oktobra 2022.

Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko sklada, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, se le ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 31. oktobra 2022 do 14. ure.

Vlagatelji morajo najkasneje do 31. oktobra 2022 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj - vloga - razpis za pilotne projekte 4« ali bodo brez zapisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo s sklepom zavržene.«

Besedilo 9. točke (odpiranje vlog) se spremeni tako, da se glasi:

»Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. novembra 2022 ob 10. uri na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj