Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Javni razpis - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

25. 02. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 25. 2. 2022, Stran: 577

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 30. junija 2022, do 14. ure oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 30. junija 2022.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 4«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.ekosklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj