Sprememba Javnega razpisa - »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)

Sprememba Javnega razpisa - »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)

05. 04. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 4. 2022, Stran: 1083

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa - »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO) (ukrep Investicija B Program digitalne transformacije industrije/podjetij, komponenta 1: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K1), na stebru Digitalna preobrazba) objavljenega dne 18. 3. 2022 v Uradnem listu RS, št. 38/22, št. objave Ob-1830/22.

V podpoglavju 5.3. Splošni pogoji za vse konzorcijske partnerje se spremeni dvanajsta točka tako, da se glasi:

»Ne sme biti kreditna institucija (kreditna institucija, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, se lahko ustanovi kot banka ali hranilnica v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 - ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) ali finančna institucija (finančna institucija je finančna institucija, kakor je opredeljena v 26. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, in pomeni družbo, ki ni institucija ali čisti industrijski holding ter katere osnovna dejavnost je pridobivanje kapitalskih deležev ali opravljanje ene ali več dejavnosti iz 2. do 12. točke in 15. točke drugega odstavka 5. člena ZBan-3, vključno s finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, plačilnimi institucijami iz zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme in družbami za upravljanje, ne vključuje pa zavarovalnih holdingov in mešanih zavarovalnih holdingov, kot jih določa zakon, ki ureja zavarovalništvo) in nima registrirane glavne dejavnosti, ki spada v sektor K64 po Standardni klasifikaciji dejavnosti.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj