Javni razpis - »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)

Javni razpis - »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)

22. 03. 2022

(ukrep Investicija B Program digitalne transformacije industrije/podjetij, komponenta 1: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K1), na stebru Digitalna preobrazba)

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 18. 3. 2022, Stran: 911

Predmetni javni razpis je v NOO umeščen v razvojno področje Digitalna preobrazba, komponenta 1: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K1), Investicija B Program digitalne transformacije industrije/podjetij.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z MSPji - mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (velikost podjetja se bo za namen tega razpisa določala skladno s Prilogo I Uredbe GBER. V javnem razpisu so srednje velika, mala in mikro podjetja, določena v skladu s Prilogo I Uredbe GBER, poimenovana MSP), vključno s start-up-i in/ali scale-up-i) spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij (poslovne funkcije so najmanj: proizvodnja oziroma ključna storitvena dejavnost, nabava, prodaja, trženje, logistika, finančno upravljanje ipd. (Glej podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje v točki 5 Pojasnil javnega razpisa) podjetij, s čimer se bo vplivalo na:

  • dvig in rast produktivnosti, ki jo bodo podjetja dosegla skozi optimizacijo procesov in postopkov z implementacijo naprednih digitalnih tehnologij in komplementarnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter v znanja in veščine;
  • optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja, kar bodo podjetja dosegla s širitvijo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, ki znižujejo stroške podjetja ter omogočijo učinkovito alokacijo virov (človeških in materialnih), kar vpliva na nižje stroške in doseganje trajnosti v dejavnosti na dolgi rok;
  • večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev na strani ponudbe naprednih tehnologij in inovativnih rešitev za digitalno preobrazbo podjetij. S širitvijo uporabe naprednih tehnologij se namreč povečuje možnost vstopa novih akterjev na trge tradicionalnih industrij, kar povečuje možnost komercializacije inovativnih rešitev in njihove integracije v nove poslovne modele, kar še povečuje pritisk na obstoječa podjetja za uporabo naprednih tehnologij v njihovih poslovnih in proizvodnih procesih. Na tak način bo omogočena večja izkoriščenost novega potenciala, prav tako pa se bo povečevala možnost rasti v tradicionalnih panogah.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je s finančno podporo spodbuditi vsaj dvajset konzorcijev k izvedbi celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij, s čimer bo dosežena:

  • večja odpornost podjetij in zmanjšanje negativnih učinkov krize (tudi posledic Covid-19);
  • povečevanje ekonomske učinkovitosti (stroškovna učinkovitost, večja produktivnost in konkurenčnost);
  • krepitev socialne kohezije, ki bo uresničena z ustvarjanjem družbe, temelječe na znanju, povečevanju prilagodljivosti in digitalnih kompetenc ter povečevanjem prilagodljivosti podjetij pri prerazporejanju virov na tiste poslovne funkcije, kjer se lahko znanje in veščine zaposlenih optimalno izkoristi;
  • krepitev teritorialne kohezije, ki se bo na območju Republike Slovenije dosegla s krepitvijo odpornosti in trajnostne naravnanosti podjetij, ki so zaposlovalci na svojih geografskih območjih in ki z nadaljnjim razvojem in krepitvijo poslovanja zmanjšujejo morebitne razvojne razlike v regijah.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih partnerjev, ki morata biti MSP. Rezultat projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje, mora biti izvedena celovita digitalna preobrazba podjetja ali digitalna preobrazba njegovih posameznih poslovnih funkcij (v nadaljevanju besedila se za projekte, ki bodo predmet sofinanciranja, uporablja poimenovanje projekt digitalne preobrazbe).

Ključni dokument, ki je temelj za izvedbo digitalne preobrazbe podjetja ali posamezne poslovne funkcije, je digitalna strategija.

Več

Pogoji za sodelovanje: Ciljna skupina so konzorciji podjetij, ki se za sredstva iz naslova tega javnega razpisa prijavijo s projektom digitalne preobrazbe.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 44.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 28. 4. 2022.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu so objavljene na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ in so na voljo na ministrstvu, na e-naslovu: dpg.mgrt@gov.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Nepravočasna vprašanja ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Ministrstvo bo organiziralo informativni dan. Datumi in druge informacije bodo objavljene na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Zainteresirani prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj