Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v občini Ajdovščina v letu 2024

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v občini Ajdovščina v letu 2024

01. 02. 2024

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 1. 2. 2024, https://ajdovscina.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje projektov inovacij v letu 2024.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju produktne inovacije oziroma izdelave začetnega prototipa produktne inovacije.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov na območju občine Ajdovščina.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina ter mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki s sedežem v občini Ajdovščina, ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

  • a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
  • b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
  • c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
  • d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2024 je 5.000,00 €.

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 15. 4. 2024.

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja lahko zainteresirani upravičenci naslovijo na Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve občine Ajdovščina, na e-naslov: nejc.kumar@ajdovscina.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si, v rubriki »javni razpisi«. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisa bodo objavljene kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj