Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2023 - spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2023 - spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje

07. 02. 2023

Objavljeno: Občina Cerknica, 7. 2. 2023, www.cerknica.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica, in sicer ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.

Namen razpisa: Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter s tem zmanjševanje brezposelnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • podjetja, ki imajo sedež v občini Cerknica ali investirajo na območju občine Cerknica (upravičenci, ki nimajo sedeža na območju občine Cerknica, morajo imeti na tem območju poslovno enoto, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti);
  • fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis v sodni register in priložile k zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe;
  • brezposelne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v občini Cerknica; dejavnost, ki jo želijo registrirati mora predstavljati njihov edini in glavni poklic.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina proračunskih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Cerknica

Rok: Za pravočasne vloge se štejejo osebno oddane vloge do 12.00 ure ali po pošti kot priporočena pošiljka (velja datum poštnega žiga), ki bodo prispele na naslov Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, najkasneje do 7. 3. 2023.

Dodatne informacije: Občina Cerknica, Kontaktna oseba: Jasna Zalar, Tel: (01) 709 06 34, e-pošta: jasna.zalar@cerknica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Cerknica: www.cerknica.si. Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko prevzamejo tudi na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 13. do 16. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj