Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021)

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021)

30. 04. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 30. 4. 2021, Stran: 997

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (v nadaljevanju: SE OVE).

Upravičeni nameni: V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.

Upravičen namen je:

 • a) nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
 • b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
 • c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije, pri čemer dejavnosti iz točke b) in točke c) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni razpis.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in Navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji ter veljavnimi predpisi v EU.

V okviru tega javnega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 - popr. in 158/20 - ZURE, v nadaljevanju: Pravilnik). V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 9. členu Pravilnika.

Državne pomoči so namenjene za naložbe v gradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, to je za t.i. začetne naložbe po Pravilniku.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so:

 • a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
 • b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
 • c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
 • d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
 • e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav

Stroški in izdatki so upravičeni, če:

 • so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
 • so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene;
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
 • so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi in
 • je oprema kupljena in vgrajena s strani tretjih oseb pod tržnimi pogoji, pri čemer za tretje osebe ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem.

Več

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 5.000.000,00 EUR v obdobju 2021 do 2023.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v »Zadevo« sporočila navedite sklic na javni razpis (JR SE OVE 2021).

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: www.energetika-portal.si/javne-objave/.

Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na e-naslov: mzi.jr-ove@gov.si do objave o porabi sredstev.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj