Javni razpis za finančni produkt - AGRO INVEST

Javni razpis za finančni produkt - AGRO INVEST

02. 02. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 9, Datum: 2. 2. 2024, Stran: 157

Predmet razpisa: Finančni produkt AGRO INVEST omogoča kmetom in drugim subjektom, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo, dostop do povratnih virov financiranja v obliki posojil. Ugodne pogoje financiranja pridobijo vlagatelji, ki v okviru projektov investirajo v prilagoditve k podnebnim spremembam in v blaženje podnebnih sprememb in vlagatelji, ki investirajo na manj razvitih območjih Republike Slovenije.

Namen in cilji razpisa: Finančni produkt AGRO INVEST je namenjen spodbujanju kmetov in drugih subjektov, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo, da investirajo v posodobitve kmetijskega gospodarstva, da s prilagoditvami na podnebne spremembe bolje obvladujejo tveganja, ki jih podnebne spremembe povzročajo v kmetijstvu in da kmetujejo na način, ki izkazuje čim nižje emisije toplogrednih plinov, ki bo tudi naslednjim generacijam omogočil nadaljevanje dejavnosti.

Primeri projektov, ki imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb in ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in projekti, ki povečujejo ponore ogljikovega dioksida (CO2), so:

 • projekti preciznega gnojenja,
 • projekti, ki povečujejo uporabo obnovljivih virov energije (OVE) za potrebe lastne kmetijske proizvodnji, vključno z bioplinarnami,
 • projekti, ki povečujejo učinkovito rabo energije,
 • projekti v tehnologijo, ki omogoča ohranjanje ogljika v tleh (zmanjševanje obdelave tal),
 • projekti v izboljšanje kakovosti krme in natančno krmljenje živine,
 • spodbujanje projektov, ki se nanašajo na prosto pašo živine, z upoštevanjem omejitev,
 • investicije v biogospodarstvo in krožno gospodarstvo, z upoštevanjem načela, da se viri biomase prvenstveno uporabijo za hrano ljudi, nato za krmo, šele nato za druge dejavnosti (npr. bioplin, biomateriali),
 • projekti v skrajšane dobavne verige, ki omogočajo ohranjanje kakovosti izdelkov,
 • investicije v preusmeritev v sonaravne kmetijske prakse,
 • investicije v nadstandardne pogoje reje živali in dobrobiti živali.

Primeri projektov prilaganja na podnebne spremembe so projekti, usmerjeni v prilagoditev pridelave, ki je bolj odporna na podnebne spremembe in projekti, ki fizično preprečujejo škodo oziroma omogočajo njeno hitro sanacijo, so:

 • sajenje sort, ki so prilagojene na lokalno podnebje in bolj odporne,
 • gojenje lokalnih pasem,
 • investicije v namakanje in/ali oroševanje, ki na okolje nimajo pomembnih vplivov,
 • protitočne mreže in postavitev rastlinjakov.

Cilji finančnega produkta je financiranje projektov primarne kmetijske proizvodnje, ki omogočajo izvajanje trajnostnih kmetijskih praks, in vodijo v:

 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • povečanje odpornosti kmetijskih gospodarstev in/ali
 • izboljšanje konkurenčnosti in splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni znesek posojil znaša 6.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka za finančni produkt, in sicer od 19. 2. 2024 do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena v Aplikaciji e-Rsklad: www.r-sklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj