Vlada dala soglasje k letošnjemu Programu dela JAPTI

Vlada dala soglasje k letošnjemu Programu dela JAPTI

Vlada dala soglasje k letošnjemu Programu dela JAPTI

16. 04. 2009

Vlada je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Programu dela Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) za leto 2009 in k Finančnemu načrtu JAPTI za leto 2009.

Vlada je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Programu dela Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) za leto 2009 in k Finančnemu načrtu JAPTI za leto 2009, ki ju je sprejel Svet JAPTI na svoji 20. redni seji 19. 3. 2009.

JAPTI je postala ključna razvojno - implementacijska nacionalna agencija za izvajaje razvojne politike na področju razvoja podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji ter za izvajanje programov s področja spodbujanja tujih neposrednih investicij in internacionalizacije. V skladu s programom dela in finančnim načrtom je zavezana k doseganju ciljev, k učinkovitosti in racionalizaciji delovanja.

V letu 2009 bo JAPTI nadaljevala s prenosom nekaterih ključnih ukrepov Ministrstva za gospodarstvo (MG) in Ministrstva za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ) v celotno izvajanje na JAPTI. Na podlagi tega bo v sodelovanju z MG, MDDSZ in drugimi ustanovami ustrezno usposobila kadre ter začela z izvajanjem ukrepov, razvitih v letu 2008 na podlagi pilotnih projektov in pripravljenih razpisov iz naslova sredstev strukturnih skladov.

JAPTI je svoj program dela v letu 2009 v danih proračunskih okvirih prilagodila spremembam, ki so nastale zaradi finančne krize. S pomočjo prerazporeditve in ciljno usmerjenih evropskih sredstev bo v letnem programu dela omogočila nadaljevanje aktivnosti, ki pomembno vplivajo na poslovanje podjetij in agresivnejši pristop na tujih tržiščih. Po posameznih področjih bodo dali poudarek na naslednje aktivnosti:

1. Na področju podjetništva bo v letu 2009: 

 • nadaljevala s financiranjem raziskovalno-razvojnih projektov za mala in srednje velika podjetja (MSP) in hkrati bistveno povečala sofinanciranje delovanja interdisciplinarnih razvojnih skupin v podjetjih, 
 • velik poudarek namenila programu prehoda visokokvalificiranega kadra v MSP,
 • nadaljevala s prenosom dobrih praks in promocijo IKT-tehnologij in e-poslovanja v slovenskih podjetjih,
 • se posvetila izvedbi uvajanja industrijskega dizajna v slovenska podjetja,  
 • v okviru izgradnje gospodarsko-logističnih središč nadaljevala s sofinanciranjem izgradnje novih tehnoloških parkov in inkubatorjev do leta 2011,
 • v vavčerskem programu sredstva prerazporedila v korist vavčerskega usposabljanja, in sicer predvsem za potrebe prekvalifikacije delovne sile.

2. Na področju internacionalizacije bo v letu 2009:  

 • povečala aktivnosti poslovnih klubov,
 • v sodelovanju z gospodarskimi združenji nadaljevala z zunanjetrgovinsko ofenzivo na skrbno izbranih trgih in izdatneje sofinancirali skupinske sejemske nastope.

3. Na področju spodbujanja tujih neposrednih investicij bo v letu 2009:

 • povečala promocijske aktivnosti in oglaševanje na izbranih ciljnih trgih (Avstrija, Italija, južna Nemčija, Švica in Velika Britanija), iz katerih tudi prihaja največ tujih investitorjev,
 • s pomočjo neposrednega trženja, mreženja RRA in aktivnosti PSG izvajala številne aktivnosti, da bi uspešno zagotovili 700 novih kakovostnih in trajnih delovnih mest prek programa dodeljevanja spodbud za tuje investicije.

 

JAPTI je v letu 2008 angažirala več kot 17.738.000 € evropskih in nacionalnih sredstev. V letu 2009 bo nadaljevala z aktivnostmi, da ta sredstva dejansko realizira v predvideni časovni dinamiki. Predvsem pa si bodo v letu 2009 prizadevali, da bo JAPTI uspešno razdelila 7.200.000 € evropskih redstev za razvoj in inovativno sposobnost slovenskih MSP.

Po izvedenih javnih razpisih in javnih naročilih se bo izvedla analiza uspešnosti in učinkovitost razpisov in naročil.

Pri tem bo JAPTI zmanjšala aktivnosti na področju podeljevanja vavčerjev. Glede na globalno finančno krizo ocenjujejo, da bo v letu 2009 potencialnih tujih investitorjev manj, zato predlagajo krčenje sredstev za spodbujanje tujih investicij.

Zaradi globalne finančne krize bo v letu 2009 imela nekoliko manjši obseg sredstev kot v letu 2008, vendar ocenjujejo, da bodo lahko z dodeljenimi sredstvi, še vedno pomembno vplivali na konkurenčno sposobnost slovenskih podjetjih.

V letu 2009 JAPTI načrtuje, upoštevaje del enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, potreben za spremljanje prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka, prilive v višini 28.847.781 EUR. To je za 1,6-krat več  v primerjavi z oceno realizacije za leto 2008, ali 12 % manj v primerjavi s planom 2008. V strukturi prilivov jih bo JAPTI pridobila 100 % iz proračuna. Ministrstvo za gospodarstvo bo od celotnih prilivov zagotovilo 96,1 % sredstev.

Prilivov iz proračunske postavke JAPTI bo za delovanje zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo v višini 2.492.000 EUR, kar pomeni 8,6 % celotnih prilivov. Ti prilivi so vir za financiranje delovanja JAPTI.

JAPTI načrtuje, da bo za izvajanje programov pridobil prilive v skupni višini 26.355.781 EUR (vključno s PSG-ji), kar pomeni v strukturi 91,4 % vseh prilivov. Deleži financiranja programov s strani proračunskih naročnikov so naslednji:

 • Ministrstvo za gospodarstvo - 25.240.781 ali 87,5 %  celotnih prilivov, 
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - 750.000 EUR ali 2,6 % celotnih prilivov,
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - 365.000 EUR, ali 1,3 % celotnih prilivov.

JAPTI v letu 2009 načrtuje 28.847.781 EUR odlivov, od tega za delovanje JAPTI 2.492.000 EUR, za predstavništva slovenskega gospodarstva 1.765.000 EUR in ostale programe 24.590.781 EUR.

Nazaj