V veljavi več zakonov iz paketa za spodbujanje gospodarstva

V veljavi več zakonov iz paketa za spodbujanje gospodarstva

V veljavi več zakonov iz paketa za spodbujanje gospodarstva

09. 08. 2012

V soboto, 28. 7. 2012 je začelo veljati več zakonov iz paketa za spodbujanje gospodarstva.

V soboto, 28. 7. 2012 je začelo veljati več zakonov iz paketa za spodbujanje gospodarstva.

Zakoni ciljajo na pospešitev in skrajšanje administrativnih postopkov na več področjih, njihova uveljavitev pa bo po pričakovanjih vlade pozitivno vplivala na gospodarsko rast in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva.

Novost - instrument izvršnice

Z zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih se kot najpomembnejša novost uvaja instrument izvršnice. Gre za listino, ki vsebuje v evrih navedeno denarno obveznost dolžnika. Izda jo dolžnik, njenemu imetniku pa omogoča, da se neposredno poplača iz sredstev na kateremkoli računu dolžnika pri katerikoli banki v Sloveniji. Imetnik izvršnice bo tako lahko ob zapadlosti plačila papir prinesel v dolžnikovo banko, kjer bo poplačan. V kolikor denarja na računu ne bo, bo banka o izvršnici obvestila vse ostale slovenske banke, pri katerih ima dolžnik račun.

Nič več tihih družb

Uveljavljena novela zakona o gospodarskih družbah med drugim skrajšuje rok za izbris podjetnika, omogoča družbam plačilo Ajpesu po objavi letnega poročila, omogoča prenos podjetja podjetnika na njegove družinske člane ter nalaga dolžnost predlaganim članom nadzornega sveta ali upravnega odbora, da se na skupščini, ki odloča o njihovem imenovanju, predstavijo. Dopolnjene so tudi kazenske določbe, objave pa se bodo iz uradnega lista prenesle na spletno stran Ajpesa. Novela tudi ukinja tiho družbo, kar naj bi po mnenju vlade preprečilo možnost zlorab.

Ministrstvo ne bo več potrjevalo občinskih prostorskih načrtov

Ključna novost novele zakona o prostorskem načrtovanju je, da ministrstvo ne bo več potrjevalo občinskih prostorskih načrtov, uveljavljajo se vnaprejšnje splošne smernice in možnost kratkega postopka spremembe podrobnih občinskih prostorskih načrtov ter sočasna obravnava okoljskega poročila s strani nosilcev urejanja prostora, javnosti in občin v času javne razgrnitve.

Novela zakona o graditvi objektov med drugim odpravlja obveznost pridobitve projektnih pogojev - odločitev o tem je prepuščena projektantu. Poleg tega se skrajšujejo roki za izdajo soglasij in uvaja načelo molka organa, po katerem se šteje, da je soglasje izdano, če se organ v določenem roku ne izreče.

Novela zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor naj bi dodatno optimizirala uveljavljeni postopek umeščanja teh objektov ter racionalizirala naročanje strokovnih podlag. Poleg odprave nejasnosti, zmanjšanja administrativne obremenitve in pospešitve postopkov bo povečala odgovornost investitorja za pripravo državnega prostorskega načrta.

Z novelo zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja želi vlada racionalizirati administrativne postopke, izboljšati sistemske rešitve in nadgraditi regionalne politike za potrebe črpanja evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.

Novela zakona o kmetijstvu uvaja manjše spremembe zakona, ki pa bi odpravile administrativne ovire in znižale stroške. Ob izvajanju zakona se je namreč pojavilo nekaj področij, ki niso ustrezno urejena, predvsem v delu, ki ureja upravni postopek.

Začela veljati tudi novela zakona o preprečevanju omejevanja konkurence

Poleg omenjenih zakonov za spodbujanje gospodarstva je začela veljati tudi novela zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki naj bi omogočila lažje preoblikovanje republiškega urada za varstvo konkurence v agencijo za varstvo konkurence.

Začela je veljati tudi ureditev, na podlagi katere bo prišlo do združitve javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, javne agencije za tehnologijo in Slovenske turistične organizacije, sklada za podjetništvo in za regionalni razvoj pa se bo združilo v nov sklad.

Z uveljavitvijo novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno se slovenski pravni red usklajuje z evropsko zakonodajo in zagotavlja zaščito oseb, ki delajo na črno.

Z uveljavitvijo dopolnjenega zakona o rudarstvu pa se za do tri leta, a najdlje do konca leta 2013, podaljšujejo koncesije, ki so potekle s 1. januarjem 2011.

Nazaj