Sredstva za več kot 1500 projektov MSP

Sredstva za več kot 1500 projektov MSP

Sredstva za več kot 1500 projektov MSP

08. 06. 2017

Slovenski podjetniški sklad in Slovenska izvozna in razvojna banka sta lani podprla več kot 1500 projektov malih in srednjih podjetij. Sledijo novi razpisi.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, Maj 2017, www.gzs.si, Avtor: Barbara Perko

Slovenski podjetniški sklad in Slovenska izvozna in razvojna banka sta lani podprla več kot 1500 projektov malih in srednjih podjetij. Sledijo novi razpisi.

Lani je Slovenski podjetniški sklad v okviru spodbujanja malih in srednjih podjetij z dolžniškimi viri podprl več kot 700 projektov. Na javnih razpisih za dodeljevanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere je bilo podprtih 477 projektov z garancijami v višini 89,82 milijona evrov za ugodne bančne kredite v višini 134,55 milijona evrov (za 190,57 milijona investicij).

Slovenski podjetniški sklad je podprl tudi 236 projektov v skupni višini 5,5 milijona evrov na javnem razpisu za dodeljevanje mikrokreditov za mikro in mala podjetja v višini 25 tisoč evrov.

Kredite so dodeljevali tudi prek SID banke. Do konca leta je za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov SID banka odobrila 28 vlog. Sklad je črpan v višini 119,4 milijona evrov. Lani sta bila za MSP odobrena dva kredita v skupni višini 5 milijonov evrov.

Podeljena so bila tudi sredstva iz v letu 2013 vzpostavljenega posojilnega sklada za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij. Lani je tako bilo odobrenih 269 kreditov v skupni vrednosti 56,2 milijona evrov.

Lani je bilo sklenjenih tudi 31 pogodb v vrednosti 49,8 milijona evrov za spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP. Posojilni sklad je namenjen financiranju podkapitaliziranih MSP.

Nove priložnosti za MSP

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v tem mesecu za MSP pripravljajo razpise s področja regionalnega razvoja, turizma, lesarstva ter internacionalizacije, podjetništva in tehnologije. 1,5 milijona evrov je namenjenih sofinanciranju individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 8.000 evrov na podjetje.

Višina razpisanih sredstev na razpisu

Sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih je 3 milijone evrov. Sredstva so namenjena sofinanciranju večjih investicij v (ne) opredmetena osnovna sredstva na območju Pokolpja, Posavja (Hrastnik, Radeče) in Maribora s širšo okolico.

MSP-ji in samostojni podjetniki se lahko prijavijo tudi na razpis za spodbujanje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih proizvodov in storitev. Cilj teh dejavnosti je okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in ravneh slovenskega turizma.

Pet milijonov evrov je na voljo za spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0. MSP-ji, ki bodo uspešni na razpisu, bodo pridobili od 50 tisoč evrov pa vse do 500 tisoč evrov sredstev. Namen razpisa je spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa, kar bi pomenilo tudi rast MSP.

Trenutno odprti javni razpisi za MSP, na katere je prijava še možna:

  • do 10. 6. 2017: Mikrokrediti za mikro in mala podjetja P7 2017: povratna sredstva, višina razpisanih sredstev 5 mio €; maksimalna vrednost sofinanciranja: 25.000 €; upravičenci: mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge); višina sofinanciranja: do 85 %, maksimalna vrednost 25.000 €; objavljen 17. 2. 2017, objava na povezavi.
  • do 12. 6. 2017 (samo v primeru razpoložljivih sredstev): Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017; višina razpisanih sredstev: 0,5 mio €; višina sofinanciranja: do 60 %; maksimalna vrednost sofinanciranja: min. 3.000 EUR/podjetje, max. 8.000 EUR/podjetje; upravičenci: MSP; višina razpisanih sredstev 0,5 mio €; objavljen 27. 2. 2017, objava na povezavi.
  • do 14. 9. 2017: javni razpis EUROSTARS: nepovratna sredstva, višina razpisanih sredstev 0,6 mio EUR; višina sofinanciranja: do 50 % za mala in srednje velika podjetja, do 40 % velika; upravičenci: MSP in velika podjetja; cilj razpisa: zagotoviti financiranje za tržno orientirane raziskave in eksperimentalni razvoj s poudarkom na MSP; objavljen 24. 2. 2017, objava na povezavi.
  • do 15. 10. 2017: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1-2017: povratna sredstva, višina razpisanih sredstev: 84 mio EUR, maksimalna vrednost sofinanciranja: razvojne garancije do 1.250.000 EUR, mikrogarancije do 100.000 EUR za mikro in mala podjetja, do 200.000 EUR za srednje velika; upravičenci: MSP, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi, posamezniki, socialna podjetja. Objavljen 20.1. 2017, objava na povezavi.
  • do konca leta oz. do porabe sredstev (predvidena odpiranja v letu 2017 30. 5. in 3. 7.): Javni razpis Spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve; višina razpisanih sredstev 49.000 €; višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov; maksimalna vrednost sofinanciranja: 7.000 €; upravičenci: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava s področja turizma; objavljen 14. 4. 2017.
Nazaj