Sredstva za sofinanciranje projektov za izvedbo investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC

Sredstva za sofinanciranje projektov za izvedbo investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC

Sredstva za sofinanciranje projektov za izvedbo investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC

14. 04. 2009

Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC.

Ministrstvo RS za šolstvo in šport je v petek, 10. aprila v Uradnem listu objavilo javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij in nakupa tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v medpodjetniških izobraževalnih centrih (MIC). Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v okviru MIC. Ti centri predstavljajo podporno okolje za razvoj konkurenčnosti gospodarskih subjektov. Z ustrezno kritično maso znanja, strokovnih kompetenc in tehnološko opremljenostjo zagotavljajo optimalne pogoje za usposabljanje strokovne delovne sile. Ti centri imajo tudi razvojno funkcijo, saj predstavljajo gibalo inovativnosti in tehnološkega razvoja v lokalnem in širšem slovenskem okolju.

Cilji omenjenega razpisa so zlasti:

  • - Posodobiti medpodjetniške izobraževalne centre, ki bodo izboljšali kakovost in učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost.
  • - Ustvariti pogoje za nove zaposlitve strokovnjakov različnih profilov v subjektih podpornega okolja za usposabljanje strokovne in kompetentne delovne sile.
  • - Izvajanje skupnih razvojnih projektov, pri katerih bodo sodelovali strokovnjaki iz podjetij in izobraževalne sfere.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto MIC, ki opravlja dejavnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in drugih komplementarnih dejavnosti v sodelovanju z vsemi socialnimi partnerji. Vrednost projekta brez DDV mora presegati 500.000,00 EUR. Delež sofinanciranja je lahko 100% upravičenih izdatkov, vendar največ do višine 2,5 mio EUR.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarsko razvojna logistična središča. Okvirna višina razpisanih sredstev je 22.853.692,00 EUR.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje vlog bo 3. junija 2009. Razpisno dokumentacijo in ostale informacije o razpisu in prijavi najdete tukaj.

 

Nazaj