Priložnost za financiranje investicijskih projektov

Priložnost za financiranje investicijskih projektov

Priložnost za financiranje investicijskih projektov

30. 07. 2009

Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice bo v mesecu avgustu objavil več javnih razpisov.

Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice bo v mesecu avgustu objavil več javnih razpisov za pridobitev o ugodnih posojil za sofinanciranje različnih investicijskih projektov.

Za področje sofinanciranja podjetniških investicijskih projektov, ki naj bi bil objavljen predvidoma 7. avgusta, bo na voljo razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov podjetniškega značaja.

Za razpis veljajo naslednja določila:

  • Obrestna mera: se bo določila glede na koeficient razvitosti občin v letu 2009 po Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (v postopku sprejemanja na Vladi RS) in se bo gibala med Euribor-jem (trimesečni) + 0,90% in Euribor-jem (trimesečni) + 1,65%. Doba vračanja posojila, z vključenim moratorijem, je do 12 in je odvisna od višine odobrenega posojila.
  • Projekti bodo lahko sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči.
  • Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis (prijave na razpis). V kolikor bi bil projekt pred tem že začet, ne bo bi bil več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu.
  • Predmet razpisa: so začetni projekti z investicijo v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Iz virov Sklada je za te projekte namenjenih 11.100.000,00 EUR ugodnih posojil.

Upravičenci: so velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD 1), zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 62/2007).

Podrobnosti o razpisu...

 

Nazaj