Podjetja, tu lahko pridete do svežega denarja

Podjetja, tu lahko pridete do svežega denarja

Podjetja, tu lahko pridete do svežega denarja

23. 09. 2016

Bi vlagali v raziskave in razvoj? Širili svoj posel? Ali pa morda zaposlili nove sodelavce? Preverite, na katerih razpisih lahko dobite denar.

Vir in informacije: http://subvencije.finance.si/, 12. 9. 2016, Avtor: Špela Mikuš

Kaj malim in srednjim podjetjem ponujajo SID banka, Slovenski podjetniški sklad...

Bi vlagali v raziskave in razvoj? Širili svoj posel? Ali pa morda zaposlili nove sodelavce? Na spodnjih razpisih lahko dobite denar za zgoraj našteto.

Preden pa se prijavite na katerega izmed spodaj opisanih razpisov, si pozorno preberite pogoje in šele nato ocenite, ali ste primeren kandidat za razpis oziroma ali imate na njem sploh kaj možnosti.

Kaj ponuja SID banka?

Posojila MSP 1-7 (podrobneje so opisana v nadaljevanju) so namenjena različnim stvarem, vseeno pa imajo nekaj skupnih zahtev. Tako mora (med drugim) podjetje poslovati že najmanj dve leti, ne sme biti v postopku insolventnosti, ima vsaj dva zaposlena in nima neporavnanih obveznosti iz obveznih dajatev.

Programa MSP 1 - tekoče poslovanje mikro in MSP 2 - tekoče poslovanje

Posojilo se sme uporabiti za financiranje obratnih sredstev, kot so material, trgov­sko blago, plače ... Izdatki lahko nastanejo največ tri mesece pred sklenitvijo posojilne pogodbe in največ šest mesecev po sklenitvi pogodbe. Ročnost posojila je od dve do tri leta, znesek pa je lahko od 30 tisoč do milijon evrov. Ta posojila imajo status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

Program MSP 3 - naložbe in zaposlovanje

Namen programa je spodbujanje razvoja mikro, malih in srednjih podjetij, ki nameravajo širiti proizvodne zmogljivosti, povečevati raznovrstnost proizvodnje ali občutno spreminjati svoj celotni proizvodni proces. Posojila imajo status državne pomoči, ročnost je lahko od dve do devet let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do dveh let, znesek posojila lahko sega od 30 tisoč evrov do pet milijonov evrov.

Program MSP 4 - raziskave, razvoj in inovacije

Namen programa je spodbujanje podjetij, ki nameravajo razviti in uvesti na trg nov oziroma izboljšan produkt ali proces. Posojilo se sme uporabiti za financiranje ra­ziskovalnih in razvojnih projektov, za procesne in organizacijske inovacije. Ima status državne pomoči, ročnost posojila je lahko od dveh do devetih let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do dveh let, posojilo je lahko od 30 tisoč do deset milijonov evrov.

Program MSP 6 - naložbe s kapitalsko utrditvijo

Gre za letošnjo novost. Program zagotavlja financiranje naložb tistim podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih majhen (od 12,5 do 40 odstotkov), in jim omogoča, da lahko v začetni dobi posojila ustvarjene prihodke namenijo predvsem za naložbe in kapitalsko okrepitev. Podjetja lahko posojila zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino. Posojilo se sme uporabiti za financiranje naložb (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva). Ročnost posojila je od osem do 12 let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do šest let (polovica ročnosti posojila), znesek pa od sto tisoč do pet milijonov evrov. Ta posojila imajo status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

Program MSP 7 - tekoče poslovanje s kapitalsko utrditvijo

Še ena letošnja novost. Ta program zagotavlja financiranje obratnih sredstev tistim podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih majhen (od 12,5 do 40 odstotkov), in jim omogoča, da lahko v začetni dobi posojila ustvarjene prihodke namenijo predvsem za krepitev poslovanja in kapitalsko okrepitev. Podjetja lahko posojila zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino. Posojilo se sme uporabiti za financiranje obratnih sredstev, kot so material, trgovsko blago, plače ... Ročnost posojila je od osem do 12 let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do šest let (polovica ročnosti posojila), pridobljeni znesek pa od sto tisoč do pet milijonov evrov. Ta posojila imajo status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

Kaj ponuja podjetniški sklad?

Slovenski podjetniški sklad je do 5. septembra odobril okoli 108,8 milijona evrov finančnih spodbud, kar je okoli 85 odstotkov razpisanih sredstev, in podprl 763 podjetij. Zdaj sta odprta še dva razpisa, sklad pa namerava letos razpisati še mikroposojila na problemskih območjih.

Razpis SK 200 - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij – je namenjen mikro in malim podjetjem, mlajšim od pet let, ki imajo vsaj enega zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih, letni promet in/ali letna bilančna vsota ne presega deset milijonov evrov in so organizirana kot d. o. o. Na voljo je milijon evrov, neposreden lastniški vložek sklada je 200 tisoč evrov. Morate pa že imeti razvit izdelek oziroma storitev ter kupce. Rok za prijavo je 7. oktober.

Razpis SK75 - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij – je namenjen podjetjem, mlajšim od pet let in starejšim od pol leta, ki imajo vsaj enega zaposlenega družbenika in manj kot 50 zaposlenih, letni promet in/ali letna bilančna vsota ne presega deset milijonov evrov. Odprt bo do 7. oktobra, na voljo je 1,5 milijona evrov, podjetje lahko dobi do 75 tisoč evrov konvertibilnega posojila. Namen razpisa je razvoj začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja s potencialom hitre rasti z visoko dodano vrednostjo. Posojilo lahko pridobite, če ste s testiranjem na trgu že potrdili obstoj problema s prototipom.

Kje do evropskega denarja?

Evropska komisija (EK) bo v letu 2017 za spodbujanje podjetij in njihovega razvoja namenila okoli 1,45 milijarde evrov. Za mala in srednja podjetja je še najzanimivejši mehanizem SME Instrument, prek katerega bo v prihodnjem letu na voljo skoraj 440 milijonov evrov, kar je več, kot je bilo na voljo v letu 2016. Instrument je namenjen malim in srednjim podjetjem (MSP), kar pomeni manj kot 250 zaposlenih in letne prihodke, ki ne presegajo 50 milijonov evrov. V okviru tega razpisa so predvidene tri faze, v prvi, za katero je mogoče dobiti 50 tisoč evrov, se najprej preverja, ali neki poslovni model sploh drži vodo, ali je izvedljiv. V drugi fazi, kjer lahko projekt dobi do 2,5 milijona evrov, pa se inovacija toliko razvije, da je pripravljena za industrijsko proizvodnjo. V tretji fazi EK ponuja podporo v smislu svetovanja.

Kje vse je še denar?

Sicer so za mala in srednja podjetja odprti še drugi razpisi. Subvencije in spodbude denimo ponujajo tudi različne občine. Sicer pa vam tudi regionalni skladi ponujajo regijske garancijske sheme. Kot je razvidno s spletne strani Slovenskega regio­nalno razvojnega sklada, so garancije na podlagi ugodnih bančnih posojil namenjene za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in za obratna sredstva. Prek regijskih garancijskih shem lahko vlagatelji pridobijo garancije v višini do 50 odstotkov odobrenega posojila od bank, ki so vključene v posamezno garancijsko shemo. Minimalni znesek posojila je osem tisoč evrov, maksimalni pa 150 tisoč evrov. Posamezna ročnost garancije je največ osem let, z vključenim do enoletnim moratorijem.

Boste zaposlovali? Tu so subvencije!

Nova možnost

Prek tega programa lahko podjetja pridobite pet tisoč evrov subvencije, če brezposelnega, starega od 30 do 49 let, zaposlite za vsaj 12 mesecev za polni delovni čas. Subvencija bo veljala za zaposlitev oseb, ki so vsaj pol leta in manj kot leto dni prijavljene v evidencah zavoda za zaposlovanje. Prednost imajo tisti, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja, osebe z večjimi možnostmi za uspešno končanje programa in osebe z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po končanem programu ter osebe, ki imajo socialne in zdravstvene ovire.

Zaposli.me

Prek tega razpisa lahko pridobite od pet do sedem tisoč evrov subvencije. To lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih, ki izpolnjujejo vsaj eno od zahtev: so stari 30 let ali več in vsaj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, so starejši od 50 let in so vsaj pol leta prijavljeni v evidenci brezposelnih, so stari 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo, hkrati pa so vsaj pol leta prijavljeni v evidenci brezposelnih. Kar 60 odstotkov denarja je namenjenega za zaposlovanje brezposelnih iz vzhodne Slovenije. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno vsaj leto dni za polni delovni čas oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

Prvi izziv

Razpis je namenjen pridobivanju subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije. Podjetja lahko dobite 7.250 evrov za zaposlitev mlajšega od 30 let s polnim delovnim časom oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti). Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključevati tudi trimesečno poskusno delo. Mladi morajo imeti stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji, biti najmanj tri mesece prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ter ne biti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

Povračilo prispevkov

Za območja z visoko brezposelnostjo ima zavod za zaposlovanje na voljo programa za povračilo prispevkov. Prvi program je namenjen podjetjem s sedežem na območju Hras­tnika, Radeč, Trbovelj, Maribora z okolico ali Pokolpja. Podjetja lahko pomoč dobite v dveh oblikah: davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih ali pa povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih. Ločen program je na voljo tudi za podjetja iz Pomurja.

Če boste do konca prihodnjega leta zaposlili osebo, starejšo od 55 let, ki je že vsaj pol leta prijavljena na zavodu za zaposlovanje, ste lahko opravičeni plačila vseh prispevkov delodajalca za največ prvih 24 mesecev zaposlitve. Pogodba z delavcem je lahko sklenjena za določen ali nedoločen čas.

Usposabljanje na delovnem mestu

Za mlade, mlajše od 30 let, ki so najmanj tri mesece prijav­ljeni v evidenci brezposelnih, lahko dobite do 493 evrov subvencije za trimesečno usposabljanje na delovnem mestu in 370 evrov za dvomesečno usposabljanje. Do 60 odstotkov denarja je namenjenega brezposelnim s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji - a zaposlijo se lahko kjerkoli v Sloveniji (več v članku Bi usposabljali mlade? Zavod vam ponuja do 493 evrov).

Za usposabljanje starejših od 50 let, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih, lahko prav tako dobite 370 evrov za dvomesečno oziroma 493 evrov za trimesečno usposabljanje, prav toliko lahko dobite tudi za stare 30 let in več, ki so vsaj leto dni prijavljeni v evidenci brezposelnih, in za starejše od 30 let, ki imajo največ nedokončano ali končano osnovno šolo in so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Zmorem, ker znam

Zavod je ta razpis podaljšal do sredine prihodnjega leta. Podjetjem, ki bodo usposabljala brezposelnega, bo zavod povrnil do 370 evrov. Usposabljanje traja dva meseca, podjetje pa mora zagotoviti mentorja - en mentor lahko hkrati usposablja največ pet udeležencev.

Delovni preizkus

V delovni preizkus se lahko vključijo brezposelni, stari 30 let ali več, ki so vsaj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Zavod vam za delovni preizkus, ki lahko traja od 100 ur do največ meseca dni, povrne 206 evrov za udeleženca, ki opravi preizkus. Tako kot pri usposabljanju morate tudi tukaj delavcu plačati zdravniški pregled in ga zavarovati.

Nazaj