Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del 2018

Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del 2018

Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del 2018

06. 11. 2017

Na Zavodu za zaposlovanje so 24. oktobra 2017 objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Na voljo je 25 milijonov EUR za predvidenih 4.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, 24. 10. 2017, www.ess.gov.si

Na Zavodu za zaposlovanje so 24. oktobra 2017 objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Na voljo je 25 milijonov EUR za predvidenih 4.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki bodo izvajalci programov javnih del.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 10. 11. 2017 od 8. ure, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2018 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani.

Za javna dela v prihodnjem letu je načrtovanih 25 milijonov EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna. Sredstva bodo razdeljena med tremi sklopi programov javnih del:

  1. sklop - socialnovarstveni programi,
  2. sklop - progami za vključitev brezposelnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in 
  3. sklop - programi drugih področij iz Kataloga programov javnih del 2018. 

Takšen način razporeditve sredstev se je v zadnjih dveh letih izkazal za uspešnega, saj se je precej povečalo število vključenih oseb z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako ugotavljamo, da je bilo v programe vključenih večje število oseb, ki so bile prej prijavljene med brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi je bilo v prvem polletju 2017 vključenih kar 650 brezposelnih, ki so bili prijavljeni več kot pet let.

Zavod RS za zaposlovanje bo tudi letos omogočil zaposlitev udeležencev za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden). Po območnih službah bodo izvedli sestanke s potencialnimi izvajalci in naročniki programov javnih del.

Več o javnem povabilu

Nazaj