Najava javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024

Najava javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024

Najava javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024

29. 05. 2024

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo predvidoma 31. maja 2024 objavila Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) bo predvidoma 31. maja  2024 objavila Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest..

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti (za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev):

  • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
  • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
  • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.

Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija. Prijavitelj (po odobritvi dodelitve subvencije: končni prejemnik) po tem javnem razpisu je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Najvišja možna dodeljena subvencija za posamezno investicijo ne more presegati 819.279,50 EUR.

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 9.831.354,47 EUR.

Investicija mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2026, pričeti pa se mora izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije.

Nazaj