Na katerih razpisih še lahko dobite državni denar

Na katerih razpisih še lahko dobite državni denar

Na katerih razpisih še lahko dobite državni denar

24. 09. 2013

V nadaljevanju si lahko preberete, na katerih razpisih še lahko dobite državni denar. V novembru naj bi bil objavljen nov razpis za mikroposojila.

Novembra napovedujejo nov razpis za mikroposojila

30 milijonov za razvoj novih izdelkov

Predvidoma še ta mesec bo javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavila javni poziv za sofinanciranje razvoja inovativnih izdelkov in storitev. Na voljo bo 30 milijonov evrov.

24 milijonov za okoljske naložbe

Ekosklad z razpisom 50PO13 kreditira okoljske naložbe podjetij, espejev, zasebnikov, javnih zavodov, občin in javnih podjetij s sedežem v Sloveniji. Celotna vrednost razpisa, ki bo odprt najdlje do konca novembra, je 24 milijonov evrov. Posojilo dajejo za naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanje zraka, za učinkovito gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in začetne naložbe v okoljske tehnologije. Posojilo lahko pridobite za največ 75 do 90 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Največji znesek posojila je dva milijona za podjetja, za občine pa je lahko večji.

Za zaposlitev težje zaposljivih še trije milijoni subvencij

Zavod za zaposlovanje ponuja pet ukrepov pomoči. V programu Zaposli.me s pet tisoč evri subvencionirajo najmanj 12-mesečno zaposlitev težje zaposljive brezposelne osebe. Povabilo je odprto do konca oktobra 2013, za subvencionirane zaposlitve pa so na voljo še trije milijoni evrov. Delodajalcem subvencionirajo tudi usposabljanje kandidatov na delovnem mestu, za kar jim sofinancirajo upravičene stroške usposabljanja. Usposabljanje lahko traja od enega do treh mesecev, poteka brez delovnega razmerja in pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. V program usposabljanja na delovnem mestu se lahko vključijo kandidati, ki so najmanj tri mesece neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi. Za trimesečno usposabljanje kandidata zavod delodajalcu plača 487 evrov za stroške mentorja.

S programom 50plus subvencionirajo najmanj 18-mesečno zaposlitev ljudi, starih 50 in več let, ki so najmanj pol leta brezposelni. Subvencija znaša osem tisoč evrov. V okviru programa 50plus je predvidenih 660 zaposlitev brezposelnih oseb, za kar je na voljo 5,7 milijona evrov, ki bodo glede na odziv delodajalcev kmalu porabljena. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do konca septembra. Zavod za zaposlovanje s programom Povračilo prispevkov Program Pokolpje 2016 delodajalcu povrne plačane prispevke za socialno varnost novozaposlenih sodelavcev v Pokolpju. Delodajalcem so na voljo davčne olajšave za zaposlitev brezposelnih in invalidov, ki jih podeljuje Davčna uprava RS, in povračilo prispevkov za dvoletno zaposlitev brezposelnih in invalidov, kar izvajajo na zavodu za zaposlovanje. Podobno tudi v Pomurju ponujajo davčne olajšave in povračilo prispevkov delodajalcem za zaposlitev brezposelnih iz nekaterih ciljnih skupin.

4,3 milijona evrov za raziskovalno-razvojne projekte

MGRT je konec junija objavil javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na območjih z visoko brezposelnostjo, za kar je do leta 2015 na voljo 4,3 milijona evrov. Do subvencije so upravičeni podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali poslujejo na območjih z visoko brezposelnostjo in imajo več kot sto tisoč evrov prihodkov.

Za razvojne projekte pri SID banki na voljo še 47 milijonov evrov

Financiranje imate podjetja na voljo tudi prek Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banke). Trenutno imajo razpisana dva programa financiranja: neposredno financiranje tehnološko-razvojnih projektov in posredno financiranje (prek sodelujočih poslovnih bank). Za razvojne projekte lahko podjetja pridobijo posojilo neposredno pri SID banki po programu Financiranje tehnološko-razvojnih projektov. Posojila po tem programu so dolgoročna, torej od dveh do 12 let, kot pravijo pri banki, pa so obrestne mere nižje, pod referenčno obrestno mero. Pri tej obliki je za podjetja na voljo še 47 milijonov evrov. Pogoji za projekte so, da ne smejo trajati več kot štiri leta, njihovi stroški pa ne smejo presegati 25 milijonov evrov ali biti nižji od 500 tisoč evrov.

S tem denarjem se lahko financirajo s projektom povezane naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, stroški raziskovalno-razvojnih dejavnosti projekta, vključno s stroški plač zaposlenih, zunanjih izvajalcev in z režijskimi stroški ter drugi poslovni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki nastanejo kot neposredna posledica raziskovalno-razvojnih dejavnosti projekta.

Posredno financiranje

Pri posrednem financiranju imajo podjetja pri SID banki na voljo tri možnosti. Za financiranje rasti in razvoja konkurenčnega podjetništva in internacionalizacije so na voljo posojila z ročnostjo pet let, in sicer za rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter za financiranje internacionalizacije podjetij. Sredstva SID banke lahko podjetja pridobijo pri Abanki Vipa, Banki Celje, Banki Volksbank, Gorenjski banki, NKBM, NLB, PBS in Banki Koper. Za financiranje razvoja družb so posojila SID banke z osemletno ročnostjo na voljo pri Volksbank, NLB in Banki Koper. Tretja možnost pa je financiranje okoljskih projektov z ročnostjo 15 let. Ti so na voljo pri Abanki Vipa, Banki Celje, Deželni banki Slovenije, Gorenjski banki, NKBM, NLB, PBS in Banki Koper.

Za garancije je bilo na voljo 78 milijonov

MGRT prek Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) mikro, malim in srednjim podjetjem ponuja garancije za zavarovanje bančnih posojil s subvencijo obrestne mere (P1 in P1 TIP) in neposrednih mikro posojil. V okviru garancij je bilo mikro, malim in srednjim podjetjem letos na razpolago predvidoma skoraj 78 milijonov evrov, od tega skoraj 70 milijonov evrov za garancije in nekaj več kot osem milijonov evrov za kritje subvencije obrestne mere. Do danes je SPS izdal 171 garancij v znesku 34,76 milijona evrov. Ker je povpraševanje po garancijah veliko, predvidevajo dodatna sredstva.

Novembra spet pet milijonov za mikroposojila MN

SPS bo novembra ponovil javni razpis za mikroposojila (P7), za kar ima na voljo pet milijonov evrov. Podjetnikom obljubljajo enostavnejše in hitrejše pridobivanje posojil v znesku največ 25 tisoč evrov z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo izkoristka moratorija pri vračilu posojila. Lani so objavili prvi tak razpis, pet milijonov pa so razdelili že po prvih treh odpiranjih, ko so odobrili 212 mikroposojil.

Še 20 milijonov tveganega in mezaninskega kapitala

Hitrorastočim zagonskim podjetjem pri prodoru na globalni trg pomagajo tudi s tveganim in mezaninskim kapitalom. Ponujajo ga družbe tveganega kapitala, ki so sklenile javno-zasebno partnerstvo z državo in ki s kapitalskim vložkom vstopijo tudi v lastniško sestavo podjetja, ki ga podprejo. Hkrati sodelujejo pri oblikovanju strateških usmeritev o rasti in razvoju podjetja. Do danes so s tveganim ali mezaninskim kapitalom podprli skupno 16 podjetji in vanje vložili 16 milijonov evrov. Do avgusta 2015 pa je na razpolago še okoli 20 milijonov evrov sredstev. SPS ponuja tudi subvencije za zagon podjetja (P2) in subvencije za nakup nove tehnološke opreme (P4).

Nazaj