Na kakšen način lahko kot podjetnik začetnik vodim poslovne knjige?

Na kakšen način lahko kot podjetnik začetnik vodim poslovne knjige?

Na kakšen način lahko kot podjetnik začetnik vodim poslovne knjige?

12. 11. 2018

Vsak poslovodja se odloča na podlagi podatkov, ki jih ima in od kakovosti teh podatkov je odvisno, ali bodo sprejete odločitve optimalne ali ne. Način vodenja poslovnih knjig vpliva na kakovost računovodskih informacij, zato je pred ustanovitvijo potrebno dobro razmisliti, kakšna bi bila optimalna izbira vodenja poslovnih knjig za vaš način poslovanja.

Vir in informacije: SPOT Svetovanje Posavje, September 2018, Avtor: Karmen Levak

Vsak poslovodja se odloča na podlagi podatkov, ki jih ima in od kakovosti teh podatkov je odvisno, ali bodo sprejete odločitve optimalne ali ne. Način vodenja poslovnih knjig vpliva na kakovost računovodskih informacij, zato je pred ustanovitvijo potrebno dobro razmisliti, kakšna bi bila optimalna izbira vodenja poslovnih knjig za vaš način poslovanja.

Ob ustanovitvi svojega podjetja kot s.p. imate glede vodenja knjig več možnosti.

Te možnosti so:

  1. da vodite knjige po dejanskih stroških (npr. po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva) ali
  2. da vodite knjige kot »normiranec«.

O izbranem načinu vodenja poslovnih knjig morate obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v 8-ih dneh po začetku poslovanja.

O spremembi načina vodenja knjig za naslednje leto je potrebno davčni organ obvestiti do 31. decembra tekočega leta. Žal se med letom izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

Za vodenje knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva morate izpolnjevati določene pogoje.

Kot podjetnik začetnik imate bonus - po sistemu enostavnega knjigovodstva lahko namreč vodite poslovne knjige, če kot podjetnik začetnik v  prvem letu ne zaposlujete povprečno več kot tri delavce.

Vendar lahko v nadaljevanju poslovanja obdržite ta sistem vodenja knjig le v primeru, če v zadnjem poslovnem letu niste prekoračili vsaj dveh spodaj navedenih meril:

  • povprečno število delavcev ni preseglo tri,
  • letni prihodki so bili nižji od 50.000 €,
  • povprečna vrednost aktive ni presegla 25.000 €.

Vendar je tudi po načelih enostavnega knjigovodstva potrebno voditi poslovne knjige in sicer:

  • knjiga prihodkov in odhodkov (z vključeno ali pa posebej vodeno evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev),
  • knjiga ostalih terjatev in ostalih obveznosti,
  • register opredmetenih osnovnih sredstev.

Takšno vodenje knjig je je sicer cenejše, vendar ne omogoča navzkrižnega primerjanja, zato je možnost napak večja. Priporoča se bolj za enostavno poslovanje.

Podatki se v dvostavnem knjigovodstvu praviloma urejajo dvojno - časovno in vsebinsko.

Časovno se podatke ureja v dnevniku - po vrstnem redu nastanka, vsebinsko pa v glavni in pomožnih knjigah.

V glavni knjigi se vsak dogodek prikaže na dveh mestih, je pregleden in omogoča hitro kontrolo oz. lažje iskanje napak. Dvostavno knjigovodstvo je sicer za večino poslovnih subjektov (gospodarske družbe, zavodi …)  obvezen sistem vodenja poslovnih knjig.

V primeru statusa »normiranca« vam za ugotavljanje davčne osnove ni treba voditi poslovnih knjig, temveč le davčne evidence.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki jih imajo pri poslovanju.

Davčna osnova se po tem načinu ugotavlja tako, da se od ustvarjenih prihodkov odštejejo normirani odhodki in sicer v višini 80 % (glede na prihodke). Teh normiranih odhodkov ne more biti več kot 40.000 € oz. se ta dopustna meja poveča na 80.000 €, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno vsaj pet mesecev.

Dohodnina od dohodka iz dejavnosti (oz. po domače – dobiček) se odmeri po 20 % davčni stopnji in se šteje za dokončen davek.

Za vodenje knjig po tem načinu je potrebno izpolnjevati določene pogoje:

  • ugotavljajo se prihodki v davčnem letu pred tekočim davčnih letom in sicer je potrebno upoštevati omejitev 50.000 € oz. 100.000 € - odvisno od tega, ali je bil v podjetju kdo zaposlen za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev ali ne.
  • Seveda je potrebno pri davčnem organu pravočasno opraviti priglasitev.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je primerno seveda za tiste podjetnike, ki imajo manj stroškov, kot znašajo normirani odhodki. So plusi, vendar tudi minusi - pri takšnem načinu vodenja knjig med drugim ni možno koristiti nobenih olajšav.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, Krško, Tel: (07) 490 22 24 ali (07) 490 22 25.

Viri:

Nazaj