Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila tretji ukrep iz sklopa Načrta za okrevanje in odpornost

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila tretji ukrep iz sklopa Načrta za okrevanje in odpornost

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila tretji ukrep iz sklopa Načrta za okrevanje in odpornost

25. 04. 2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 15. aprila 2022 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani: www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti, ki se izvaja v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 15. 4. 2022, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 15. aprila 2022 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani: www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti, ki se izvaja v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost.

Na voljo je 30 milijonov evrov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, ki so usmerjeni v zeleni prehod in krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih (PD) projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter cilje v NEPN - Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti. Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Eden od rezultatov projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.

PD projekt za zagotovitev celovitosti in doseganje ciljev lahko vključuje oba sklopa aktivnosti, prvi sklop - razvoj pilota in drugi sklop - postavitev in testiranje demonstracije, in sicer:  

  • sklop - razvoj pilota - je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta.
  • sklop - postavitev in testiranje demonstracije - je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju in evalvaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta.

V primeru, ko ima konzorcij že razvito rešitev, ki je pripravljena za predstavitev oziroma za demonstracijo, lahko izvaja samo drugi sklop aktivnosti. V nobenem primeru pa PD projekt ne more vključevati samo prvega sklopa aktivnosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj treh in največ osmih konzorcijskih partnerjev. Upravičeni stroški so stroški za izvajanje aktivnosti PD projekta. Upravičeni stroški prvega sklopa so: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev zunanjih izvajalcev in posredni stroški, medtem ko so upravičeni stroški za sofinanciranje drugega sklopa  stroški začetne investicije, kamor sodijo stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, razen stroški nakupa zemljišč in stavb ter stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega PD projekta mora znašati najmanj 0,5 mio EUR ter hkrati ne presega 1 mio EUR.

Rok za oddajo vlog je 18. 7. 2022. Prijavni obrazec za pripravo in oddajo elektronske vloge bo predvidoma odprt v 30. delovnih dneh po objavi javnega razpisa.

Več o javnem razpisu

***

Predvidene reforme in naložbe, ki jih bo država izvedla v prihodnjih letih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covid-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod. Trenutno na SPIRIT Slovenija potekajo intenzivne priprave na nove ukrepe v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, kjer ima agencija predvidenih približno 180 milijonov evrov sredstev za zeleni prehod, digitalizacijo in rast produktivnosti slovenskega gospodarstva. V letu 2022 bo agencija v tem sklopu objavila še javni razpis za podporo MSP in zagonskim podjetjem pri prehodu na trajnostne in krožne poslovne modele (na voljo 12,8 milijona evrov).

Financira Evropska unija - NextGenerationEU.

Nazaj