Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila razpis za subjekte inovativnega okolja

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila razpis za subjekte inovativnega okolja

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila razpis za subjekte inovativnega okolja

03. 11. 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 28. oktobra 2106 objavila Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji »SIO 2016-2017«. Subjektom inovativnega okolja je na voljo 3.2 mio EUR sredstev.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 28. oktobra 2106 objavila Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji »SIO 2016-2017«. Subjektom inovativnega okolja je na voljo 3.2 mio EUR sredstev.

Gre za nadaljevanje in nadgradnjo javnih razpisov podpore univerzitetnim inkubatorjem, ki jih je SPIRIT Slovenija, javna agencija uspešno izvedla v preteklih letih in s katerimi so bili doseženi zavidljivi rezultati.

Z razpisom želi javna agencija SPIRIT Slovenija razširiti potencialno bazo prijaviteljev na vse v Evidenco že vpisane Subjekte inovativnega okolja (v nadaljevanju SIO), ki bodo izkazali izpolnjevanje pogojev sodelovanja.

SIO bodo z izvajanjem aktivnosti, ki so opredeljene v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) in Pravilniku o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja, spodbujali zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Na razpis se lahko prijavijo v evidenco subjektov inovativnega okolja že vpisani subjekti.

Prijavitelji bodo razdeljeni na tri sklope:

  • Sklop 1: Tehnološki parki,
  • Sklop 2: Podjetniški inkubatorji,
  • Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji.

Izvedbi javnega razpisa je namenjenih 3,2 mio EUR.

Z javnim razpisom želimo pri vključenih ciljnih skupinah povečati inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo. Pri tem si je SPIRIT Slovenija zastavila visoka cilja in sicer 370 novih poslovnih idej in 160 na novo inkubiranih podjetij.

Projekti, ki se bodo v vseh fazah spremljali, se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah.

Javni razpis je sofinanciran iz OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBODOBJU 2014 – 2020, Prednostna os: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, Prednostna naložba: 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij.

Več o javnem razpisu

Nazaj