Gospodarsko ministrstvo objavilo osnutek zakona o spodbujanju investicij

Gospodarsko ministrstvo objavilo osnutek zakona o spodbujanju investicij

Gospodarsko ministrstvo objavilo osnutek zakona o spodbujanju investicij

03. 07. 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo osnutek zakona o spodbujanju investicij, s katerim želi obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje investitorje. Pripombe javnosti ministrstvo zbira do konca julija.

Objavljeno: STA, 23. 6. 2017, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo osnutek zakona o spodbujanju investicij, s katerim želi obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje investitorje. Pripombe javnosti ministrstvo zbira do konca julija.

Gospodarsko ministrstvo po zaključku javnega posvetovanja medresorsko usklajevanje načrtuje septembra, cilj pa je, da bi vlada zakonski predlog oblikovala oktobra, tako da bi ga DZ lahko potrdil v začetku 2018.

Težko pričakovani zakon naj bi uredil cilje, oblike spodbud, pogoje in merila ter postopek dodeljevanja spodbud za začetne investicije in za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo, poleg tega pa tudi druge aktivnosti spodbujanja investicij.

Gre tudi za odgovor ministrstva na očitke, da državi manjka sistemsko zakonsko orodje za spodbujanje tako domačih kot tujih naložb in da država s posebnim zakonom za načrtovano investicijo družbe Magna Steyr v občini Hoče-Slivnica na račun enega tujega vlagatelja diskriminira ostale investitorja.

Katere so investicijske spodbude?

Investicijske spodbude se glede na besedilo osnutka zakona razlikujejo glede na vrednost investicije, ustvarjena delovna mesta ter dodano vrednost, dodeljene pa so lahko za investicijo v novo ali obstoječe podjetje.

Med obstoječimi spodbudami osnutek zakona navaja že veljavno splošno investicijsko olajšavo iz zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v višini 40 odstotkov investiranega zneska pa tudi 70-odstotno investicijsko olajšavo in druge spodbude na problemskih območjih po državi.

Podjetja, ki investirajo, imajo že sedaj tudi možnost nakupa nepremičnin v lasti države pod ocenjeno vrednostjo v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in občin. Na ravni občin so med spodbudami na voljo oprostitev plačila komunalnega prispevka, nakup nepremičnin v lasti občin pod ocenjeno vrednostjo in podelitev stavbne pravice brez nadomestila.

Investicijske spodbude, ki so predmet tega nastajajočega zakona, so lahko v obliki nepovratnih sredstev, subvencioniranih obrestnih mer, povratnih sredstev, garancij, nakupa nepremičnin v lasti države in občin pod ocenjeno vrednostjo in v obliki zagotavljanja pogojev za izvedbo strateške investicije.

S tem zadnjim je mišljena možnost razlastitve nepremičnine za namen izvedbe strateške investicije. Razlastitev za namen strateške investicije je dopustna zgolj v primeru izkazane javne koristi na podlagi javnega interesa, ki ju osnutek zakona podrobneje opredeljuje.

Kateri so osnovni pogoji za dodelitev investicijskih spodbud?

Investicijske spodbude se lahko dodelijo za začetne investicije v predelovalno dejavnost, če investitor ustvari najmanj 25 novih delovnih mest in vrednost investicije znaša najmanj en milijon evrov.

Pri investicijah v storitveno dejavnost s področij razvoja programske opreme, obdelave podatkov, turizma in logističnih storitev so pogoji, da investitor ustvari najmanj 10 novih delovnih mest, vrednost investicije doseže najmanj 400.000 evrov, storitve pa se tržijo v najmanj treh državah.

Pri investicijah v razvojno-raziskovalno dejavnost pa morajo te ustvariti najmanj pet novih delovnih mest, vrednost investicije pa se ustavi pri najmanj 500.000 evrih.

Merila za dodelitev spodbude so po osnutku zakona poleg števila na novo ustvarjenih delovnih mest, vrednosti investicije in dodane vrednosti na zaposlenega še položaj in uveljavljenost investitorja na trgu, prenos tehnologije, znanja in izkušenj, dolgoročna vpetost investicijskega projekta v regijo, stopnja tehnološke zahtevnosti investicije, vpliv investicijskega projekta na okolje, prispevek investicijskega projekta k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo, umeščenost na funkcionalno degradirano območje ter učinki investicije na skladni regionalni razvoj.

Katere so še posebej pomembne investicije?

Besedilo poleg teh osnovnih pogojev za dodelitev spodbude ločuje še med investicijami, ki bistveno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva, in strateškimi investicijami.

Kot začetne investicije, ki bistveno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva, osnutek zakona navaja investicije v predelovalnem sektorju, katerih najnižja vrednost je 15 milijonov evrov in pri katerih investicija v stroje ter opremo predstavlja najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije, investicije v storitvenem sektorju v vrednosti najmanj 500.000 evrov in investicije v raziskovalno-razvojni dejavnosti, ki presegajo tri milijone evro in pri katerih naložba v stroje ter opremo predstavlja najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije.

Po kriteriju ustvarjenih delovnih mest mora začetna investicija, ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva najpozneje v treh letih po zaključku naložbe ustvariti najmanj 50 delovnih mest v predelovalni dejavnosti, od tega najmanj 10 visokokvalificiranih, najmanj 40 zaposlitev v storitveni dejavnosti, od tega najmanj 10 visokokvalificiranih, in najmanj 20 delovnih mest v raziskovalno-razvojni dejavnosti, od tega najmanj 10 visokokvalificiranih.

Kot strateške investicije pa osnutek zakona opredeljuje tiste, ki so v javnem interesu in prispevajo k javni koristi iz gospodarskih vidikov razvoja. Njihova najnižja vrednost je 40 milijonov evrov v predelovalni ali storitveni dejavnosti ter 20 milijonov evrov v raziskovalno-razvojni dejavnosti.

V obdobju 10 let od datuma sklenitve pogodbe morajo ustvariti najmanj 400 delovnih mest v predelovalni ali storitveni dejavnosti in najmanj 200 delovnih mest v raziskovalno-razvojni dejavnosti, ob tem pa zagotavljati ohranjanje ustvarjenih delovnih mest najmanj pet let od dneva zaposlitve.

Zakon nato podrobneje navaja pogoje in postopke za zagotovitev raznih oblik investicijskih spodbud in posebne obravnave za izvedbo investicij na državni in lokalni ravni ter navaja tudi druge aktivnosti države za spodbujanje investicij.

Nazaj