EU začenja deliti 79 milijard evrov za raziskave in inovacije

EU začenja deliti 79 milijard evrov za raziskave in inovacije

EU začenja deliti 79 milijard evrov za raziskave in inovacije

27. 12. 2013

Obzorje 2020 je novi okvirni program EU za ra­ziskave in inovacije ter najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij in strategije Evropa 2020 s ciljem dvigniti konkurenčnost.

Obzorje 2020 je novi okvirni program EU za ra­ziskave in inovacije ter najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij in strategije Evropa 2020 s ciljem dvigniti konkurenčnost.

Program se bo začel izvajati januarja in bo tekel do 31. decembra 2020. Finančna sredstva bodo namenjena raziskovanju in inovacijam s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta. Njihova skupna vrednost je 79 milijard evrov. Delovni programi za tematske sklope evropskega okvirnega programa Obzorje 2020 so že objavili.

Od inovacije do trga

Program odseva vizijo, ki temelji na novih zamislih, rasti in novih delovnih mestih v prihodnosti. Eden njegovih glavnih ciljev je premostitev vrzeli med raziskavami in trgom. Tako bo pomagal inovativnim podjetjem, da pridejo do preboja pri razvoju svojih tehnologij v uspešne izdelke, ki imajo pravi komercialni potencial.

Ta tržno usmerjen pristop bo obsegal oblikovanje partnerstev z zasebnim sektorjem in državami članicami, da bodo skupaj zagotovili potrebna sredstva za projekte. Tako bo program glavno orodje pri izvajanju vodilnih pobud EU in omogočal premik raziskovanja iz do zdaj večinoma znanstvene v industrijsko sfero razis­kovanja, prikaze tehnologij in ne nazadnje njihovo množično uporabo pri končnih uporabnikih. Posebna pozornost bo namenjena inovativnosti ter malim in srednjim podjetjem.

Kam gre denar

Finančna sredstva za program bodo namenjena trem osrednjim vsebinam:

 • krepiti odličnost znanosti in raziskav EU, za kar je predvidenih prek 24 milijard evrov;
 • zagotavljati vodilne vloge industrije na področju inovacij s poračunom v vrednosti dobrih 17 milijard evrov;
 • premagovanje družbenih izzivov oziroma reševanje družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in gospodarsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine, ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva. Proračun za te namene znaša 31,7 milijarde evrov.

Področja

Program zajema šest področij:

 • zdravje, demografske spremembe in blaginja,
 • preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo,
 • varna, čista in učinkovita energija,
 • pameten, do okolja prijazen in povezan promet,
 • podnebni ukrepi, učinkovitost virov in surovine,
 • vključujoče, inovativne in varne družbe.

Novosti

V primerjavi s prejšnjimi okvirnimi programi vnaša Obzorje 2020 v razpise več prilagodljivosti in odprtosti. Razpisi družbenih izzivov bodo vsebovali manj tem za prijavo projektov kot razpisi 7. okvirnega programa, teme pa bodo širše zastavljene. Nekaj novosti programa:

 • enoten program, ki združuje tri doslej ločene programe oziroma pobude (7. okvirni program, CIP in EIT);
 • povezuje raziskave z inovacijami, od raziskav do trga, podpora vsem oblikam inovacij;
 • osredotočenost na družbene izzive EU, kot so zdravje, čista energija in promet;
 • poenostavljen dostop za vse gospodarske družbe, univerze, inštitute v vseh državah EU in širše.

Obzorje 2020 je drugačno

Program bo zagotovil pristop, ki temelji na izzivih in omogoča prijaviteljem precejšnjo svobodo pri prijavljanju inovativnih rešitev (projektov). Prav tako bo ponudil poenostavljen nabor možnih vrst projektov. Prednosti naj bi bile manj obsežni predpisi in velik poudarek na pričakovanih rezultatih, prav tako bodo teme širše in manj številčne, vsaka pa bo določena z opredeljenim številom projektov, ki se bodo financirali. Prečne teme v okviru programa so tako osrednji del vsakega dela delovnega programa in omogočajo bolj integriran pristop (družbene vede, enakost spolov, mednarodno sodelovanje ...).

Poenostavitev

Sredstva bodo lažje dostopna, in to zaradi preprostejše zgradbe programa, poenotenih pravil in manj administrativnih postopkov.

Nekaj poenostavitev:

 • enoten nabor preprostejših in jasnejših pravil;
 • premik z več stopenj financiranja za različne udeležence in dejavnosti na zgolj dve stopnji financiranja;
 • novo ravnotežje med zaupanjem in nadzorom;
 • namesto štirih metod obračunavanja režijskih stroškov oziroma posrednih stroškov prehod na enotno stopnjo;
 • pomembna poenostavitev v okviru prihodnjih finančnih predpisov;
 • uspešni prijavitelji bi začeli delo hitreje: skrajšanje časa do pogodb za sto dni.

Evropska komisija si bo zelo prizadevala, da bo program bolj odprt za več sodelujočih iz vse Evrope, in sicer tako, da bo proučila možnosti dopolnjevanja s sredstvi iz njene kohezijske politike.

Nazaj