Kaj morate storiti, da boste plačali čim manj davka

Kaj morate storiti, da boste plačali čim manj davka

27. 11. 2009

Ne le zaradi slabšega letošnjega poslovanja, podjetja lahko plačajo nižji davek tudi zaradi slabitve zalog in dobrega imena

Objavljeno: Finance, 12.11.2009, http://www.finance.si/, Avtor: Tanja Smrekar

Kaj lahko podjetja v letošnji bilanci naredijo, da znižajo davčno osnovo, in zaradi česa bodo zaradi recesije tako ali tako imela manj davčnih obveznosti?

Mitja Černe, davčni svetovalec iz BDO Svetovanja, našteva, kako si lahko nižate davčno osnovo. Svetuje:

1. naredite načrt koriščenja davčne izgube tudi za prihodnja leta,

2. znižajte vrednost zalog in oslabite dobro ime, če lahko,

3. oblikujte potrebne rezervacije,

4. dokončno odpišite terjatve, izkoristite investicijske olajšave in olajšave v raziskave in razvoj,

5. izkoristite davčne izgube pripojenih družb.

"Davčna optimizacija v zadnjem hipu navadno ne prinese želenih učnikov, saj mora podjetje svoje davke načrtovati že precej prej. A nekaj korekcij davčne osnove je mogoče zagotoviti tudi tik pred iztekom poslovnega leta," pravi Mitja Černe iz BDO Svetovanja.

Poleg njega sta nam odgovore na vprašanje, kako si lahko podjetja znižajo davčno osnovo, priskrbela še Dominik Rosenstein iz družbe za davčno svetovanje Taxgroup in direktorica davčnega oddelka pri Deloitte Barbara Guzina.

1. DAVČNE IZGUBE

Zaradi gospodarske krize se bo verjetno kar nekaj podjetij znašlo v izgubi, ki pa ni nujno tudi davčna izguba. Lahko se zgodi, da podjetje ustvari poslovno izgubo, ki se za davčne namene ne prizna. Vsi, ki boste poslovno leto končali negativno, skrbno preverite (zlasti na strani odhodkov), ali negativni rezultat izkazujete tudi za namene obdavčitve.

Če ga, sestavite načrt koriščenja te izgube v letih, ko vam bo šlo bolje. Stroka namenja načrtovanju porabe izgub veliko pozornost, možna pa je precejšnja kreativnost. Davčna izguba danes namreč lahko pripravi ugoden teren za čas, ko bo poslovanje boljše. Denimo zmanjšan obseg prodaje neposredno vpliva na davčno osnovo tekočega leta, davčna obravnava slabitve finančnih naložb pa je odvisna od skupine finančnih naložb, o čemer pišemo v nadaljevanju.

2. POPRAVKI VREDNOSTI POSAMEZNIH SREDSTEV

Razmere na trgu so (v večini primerov) povzročile upade vrednosti posameznih sredstev. Morda lahko te upade v vrednostih izkoristite in jih vključite v izračun davka od dohodkov pravnih oseb. Ampak pozor, zakon o davku od dohodkov pravnih oseb zadnje dovoljuje le za dokaj izjemne primere.

Eden takih so zaloge. Če vrednost vaše zaloge konec leta ne ustreza več razmeram na trgu, opravite bilančni popravek njihove vrednosti (zmanjšanje), učinek pa vam bo takoj znižal tudi davčno osnovo. Družba iz naslova slabitve zalog lahko znižuje davčno osnovo v celotnem znesku, medtem ko so slabitve terjatev le pogojno davčno priznane.

3. OSLABITEV FINANČNIH NALOŽB

Če so oslabljene finančne naložbe uvrščene v prvo skupino (finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega rezultata), bo slabitev vplivala na davčno osnovo v tekočem letu. Če pa so finančne naložbe razvrščene v četrto skupino (za prodajo razpoložljiva finančna sredstva), pa bo slabitev vplivala na davčno osnovo šele v letu prodaje finančne naložbe.

4. OSLABITEV DOBREGA IMENA

Oblikovano dobre ime, ki ga prikazuje vaša bilanca stanja, morda ne prikazuje prave vrednosti. Če njegova poštena vrednost ni enaka prikazani, je treba knjigovodsko vrednost popraviti (pogosto znižati). Učinek znižanja lahko določi izključno strokovno izvedeni test - tako imenovani impairment test -, ki temelji na skrbnih in zapletenih izračunih.

Učinek znižanja vrednosti dobrega imena lahko zniža tudi davčno osnovo, a ne za več kot 20 odstotkov prvotno izkazane vrednosti. Pri tem skrbno preverite, ali vaše oblikovano dobro ime dejansko izpolnjuje pogoje za njegovo evidentiranje. Pogosto se namreč zgodi, da je vzpostavitev postavke dobrega imena napačna, s tem pa učniki znižanja davka niso mogoči.

5. OBLIKOVANJE REZERVACIJ

Če načrtujete dogodke, ki se bodo šele zgodili in bodo pomenili breme, preverite možnost oblikovanja rezervacij. Pravila za njihovo oblikovanje določajo računovodski standardi. Če vaš načrtovani dogodek ustreza pogojem, ki jih standardi določajo za oblikovanje rezervacij, te rezervacije oblikujte, polovica oblikovanega zneska pa bo imela učinek znižanja davčne osnove že letos, čeprav se dogodek sploh še ni zgodil.

6. DOKONČNI ODPISI TERJATEV IN ODLOŽENI DAVKI

Če ste v minulih letih izvedli popravke vrednosti terjatev, ne pa tudi njihovega dejanskega odpisa (ker ste računali na poplačilo), je letos morda nastopil čas, ko je tak dokončni odpis smiseln. Če vam namreč dolžnik ni plačal v letih, ko je šlo dobro, vam zelo verjetno tudi ne bo v letu, ki ga zaznamuje kriza.

Zadnje velja še toliko bolj, če je ta dolžnik zašel v težave in izvaja enega od insolventnih postopkov. Če boste izvedli odpis terjatev, preverite, koliko davka ste plačali v letu, ko ste oblikovali popravek vrednosti terjatve. Če ste davek že plačali (ker je bil popravek vrednosti nepriznan ali le delno priznan), ga letos ne boste plačali znova, morda pa si lahko z izvedenim odpisom celo znižate davčno osnovo.

To bo povsem gotovo mogoče v primeru, ko dolžnik izvaja potrjeno prisilno poravnavo (v delu, ki ni poplačan), v primeru, ko sodna izvršba ni prinesla rezultata, v primeru končanega stečaja dolžnika ali pa v primeru, da vam uspe dokazati, da bi vas izterjava dolga stala več, kot znaša sam dolg, oziroma da nadaljnji postopki terjanja ekonomsko niso smiselni.

7. OLAJŠAVE

Preverite letošnje naložbe v opremo in neopredmetena sredstva, 30 odstotkov vloženega zneska (a ne več kot 30 tisoč evrov) pa lahko uporabite kot znižanje davčne osnove prek koriščenja olajšave za vlaganje.

Dodatno preverite še, ali je katerega od vaših letošnjih poslovnih projektov mogoče uvrstiti med raziskovalne ali razvojne projekte. Če je, lahko stroške teh projektov (kot na primer plače oseb, ki so sodelovale, stroške materiala, ki je bil porabljen, stroške zunanjih izvajalcev, ki so pripomogli k razvoju, in še nekatere druge stroške) vključite v dodatno znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov.

Učinek znižanja je v tem delu dvojen, poleg nastalih stroškov (ki znižujejo davčno osnovo že v osnovnem izračunu prihodki minus odhodki) boste namreč prek dodatne olajšave za raziskave in razvoj (R & R) to osnovo vnovič (že drugič) znižali. Če ste v manj razvitih regijah, je ta olajšava lahko celo 30 ali 40 odstotkov. Pazite le na izpolnjevanje pogojev za njeno priznanje.

8. PRIPOJITVE DRUŽB, KI IMAJO IZGUBE, IN IZKORIŠČANJE MINULIH IZGUB

Če ste letos opravili pripojitev družbe, ki je imela nepokrite davčne izgube, lahko (ob predpostavki pravilno izvedenega postopka pripojitve) te izgube koristi tako imenovana prevzemna družba. Vsa davčna upravičenja družbe, ki je več ni (ker se je pripojila), namreč preidejo na prevzemno družbo.

Pri tem pazite na dosledno izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih predpisuje zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in zakon o davčnem postopku. Opisani manever lahko načrtujete tudi za prihodnost, saj pomeni enega od mehanizmov učinkovitega davčnega načrtovanja, ob strokovnem kombiniranju davčnih izgub pa omogoča učinkovito optimizacijo.

Sicer pa si lahko davčno osnovo podjetja nižate tudi z zneski minulih davčnih izgub, ki se od leta 2000 lahko neomejeno prenašajo v prihodnja davčna obdobja.

Načrti podjetij za nižanje davkov

Kako si boste znižali davke v letošnji bilanci?

Jani Živko, Petrol: "Petrol izkorišča davčne olajšave za naložbe, prostovoljno dodatno zavarovanje in donacije. Izkoriščamo torej olajšave, ki nam jih omogoča davčna zakonodaja in ki so skladne z naravo našega poslovanja."

Milica Gostiša, Krka: "Obseg davčnih olajšav se je po odpravi stare olajšave za vlaganja v investicije in osnovna sredstva v Krki precej zmanjšal. Delno je to zakonodajalec sicer nadomestil z olajšavo za vlaganja v razvoj in raziskave, poleg tega pa za znižanje davčne osnove koristimo še olajšave za prostovoljno dodatno zavarovanje, za zaposlovanje invalidov ..., vendar pa to v absolutnem znesku pomeni precej manj kot v letih, ko smo še lahko koristili staro investicijsko olajšavo."

Matjaž Rakovec, Zavarovalnica Triglav: "Pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb je Zavarovalnica Triglav lani upoštevala davčne olajšave oziroma znižanja davčne osnove iz naslova izvzema dividend in dohodkov, podobnim dividendam, olajšav za investiranje, za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in za donacije (za izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in religiozne namene). Prek odloženih davkov pa smo pripoznali začasne razlike, ki izhajajo večinoma iz oslabitve finančnih sredstev."

Janez Bohorič, Sava Kranj: "Sava večinoma dosega prihodke iz dividend, ki niso podlaga za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, saj so davki plačani že pri izplačevalcih dividend. V Savi imamo le redke poslovne transakcije, kjer je možno optimiranje davka, na primer donacije in slabitve osnovnih sredstev. Za optimiranje davčnih obveznosti jih uporabljamo takrat, ko nastopijo za to ekonomski razlogi in so slabitve ne samo dovoljene, ampak za pošteno izkazovanje vrednosti sredstev in poslovnih rezultatov tudi nujne."

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj