Kateri so obvezni interni akti v podjetju?

Kateri so obvezni interni akti v podjetju?

15. 04. 2014

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 1. 4. 2014, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar

Podjetja morajo za uspešno, predvsem pa mirno poslovanje, sprejeti notranje (interne) akte. Nekateri so obvezni na podlagi zakonodaje, nekatere pa je priporočljivo sprejeti zaradi varnosti samega poslovanja ter ustrezne organiziranosti le-tega.

Izjava o varnosti z oceno tveganja (obvezen)

Izjavo o varnosti z oceno tveganja bi moralo imeti vsako podjetje, saj to določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Tovrsten dokument mora pisano izdelati ustrezno usposobljen strokovnjak. Več o tej temi si lahko preberete v članku Varnost in zdravje pri delu v podjetju.

Delodajalec je dolžan zagotavljati varno in zdravo delovno okolje. To lahko v pravnem smislu zagotovi tako, da sestavi Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu. Poleg tega mora svoje zaposlene napotiti na zdravstveni pregled, ki pa se morajo opravljati periodično na vsakih nekaj let.

Vsak zaposlen pa mora opraviti tudi izpit iz varstva pri delu. Potrdila o uspešno opravljenem izpitu delodajalca poleg izogiba globi s strani delovnega inšpektorja ščiti (pod določenimi pogoji) tudi pred morebitno odškodninsko tožbo delavca, ki utrpi poškodbo na delovnem mestu.

Akt o sistemizaciji delovnih mest (pogojno obvezen)

Akt o sistemizaciji delovnih mest je obvezen le v primeru, da ima podjetje več kot 10 zaposlenih. Ta akt je pomemben predvsem z organizacijskega vidika, saj so v njem določeni pogoji za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. V njem se določijo dolžnosti, obveznosti in odgovornosti zaposlenih, načrtovanje in izvajanje kadrovske politike podjetja ter vnaprej uredijo podlage za sklepanje delovnih razmerij.

Pravilnik o računovodstvu (obvezen)

Podjetje s tem pravilnikom uredi pravice in obveznosti v zvezi z razpolaganjem z osnovnimi in finančnimi sredstvi, kdo je upravičen oziroma pooblaščen do tovrstnega razpolaganja ter organizacijo in zadolžitve računovodstva.

Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti (neobvezen)

Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti pride v poštev predvsem za podjetja, ki razvijajo ali uporabljajo lastne ali tuje zahtevne tehnološke postopke in znanja (know how), licence itd. Z njim se podjetje zaščiti pred morebitnimi zlorabami, s tem da so posledice zlorabe že vnaprej in javno znane.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov (pogojno obvezen)

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov morajo obvezno izdelati in z njim seznaniti zaposlene podjetja, ki imajo vsaj 50 zaposlenih in upravljalci osebnih podatkov iz javnega sektorja. Prav tako je tovrsten pravilnik obvezen za notarje, odvetnike, detektive, izvršitelje, izvajalce zasebnega varovanja, zasebne zdravstvene delavce, izvajalce zdravstvenih storitev ter upravljalce občutljivih osebnih podatkov.

Tudi ostale pravne osebe in s.p.-ji, ki obdelujejo osebne podatke (velja, da definicija obdelave zajame že samo dejstvo, da so osebni podatki zbrani oziroma da se zbirajo) in ne spadajo v zgoraj naštete kategorije, morajo imeti prav tako izdelan takšen pravilnik, saj bodo v primeru inšpekcijskega nadzora z njim najlaže dokazali, da imajo sprejete postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.

Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu (obvezen)

V tem pravilniku se za zaposlene v podjetju določi postopek in način ugotavljanja, če in koliko je delavec na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc.

Pravilnik o ukrepih delodajalca za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu - mobinga (obvezen)

24. člen ZVZD-1 določa, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

Pravilnik o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu (obvezen)

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Podlaga za to je Pravilnik o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu.

Minister za zdravje je izdal smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva za zdravstvo.

Pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, bolezenski in drugih odsotnostih (neobvezen)

S tem pravilnikom se natančno določi oziroma zameji gibljiv delovni čas in dolžino letnega dopusta, ki pripada delavcu, način obveščanja delodajalca o delavčevi odsotnosti itd.

Pravilnik o uporabi službenih vozil (neobvezen) / Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (neobvezen)

S tema pravilnikoma se določi način uporabe ter pravice in dolžnosti pri uporabi vozil in mobilnih telefonov, ki so v lasti podjetja.

Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju delavcev (neobvezen)

Ta pravilnik je pomemben z vidika učinkovitega in uspešnega vodenja kadrovske politike. Po drugi strani pa predstavlja motivacijo za zaposlene, s čimer se poveča delovna učinkovitost in posledično izboljša poslovne rezultate.

Sankcije

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki ne izdela in ne sprejme zgoraj navedenih internih aktov in jih tudi ne izvaja. Z globo od 500 do 4.000 evrov se v tem primeru kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj