Sprememba V. javnega razpisa za Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči

Sprememba V. javnega razpisa za Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči

21. 01. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 17. 1. 2014, Stran: 73

1. V V. javnem razpisu za ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2014 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči (Uradni list RS, št. 107/13, v nadaljevanju: javni razpis), se v preglednici k poglavju 1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU, besedilo prve, pete in šeste vrstice spremenijo tako, da se glasijo:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe namenjene ureditvi malih namakalnih sistemov, ki imajo le enega uporabnika in nakupu namakalne opreme ter nakupu in postavitvi mrež proti toči

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je objavljen od 20. 12. 2013 do vključno 12. 2. 2014 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Vnos vlog v prijavni obrazec in predložitev vlog:

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 22. 1. 2014 do vključno 12. 2. 2014 do 24. ure.

2. V javnem razpisu se v poglavju 4.2.1 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme besedilo točke 4.2.1.1 spremeni tako, da se glasi:

4.2.1.1 Podpora se nanaša samo na nakup bobnastih namakalnikov. Kolikor bo vlagatelj namakal vsaj 4 ha kmetijskih zemljišč v uporabi na območju velikega oziroma malega namakalnega sistema je upravičen do nakupa enega bobnastega namakalnika. Za nakup dveh bobnastih namakalnikov mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 14 ha kmetijskih zemljišč, za nakup treh bobnastih namakalnikov mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 24 ha kmetijskih zemljišč, za nakup štirih bobnastih namakalnikov mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 34 ha kmetijskih zemljišč, za nakup petih bobnastih namakalnikov pa mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 44 ha kmetijskih zemljišč na območju velikega oziroma malega namakalnega sistema.

3. V poglavju 4.2.3 Naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo, se v točki 4.2.3.1 briše izraz »individualnih«, točka 4.2.3.2 se briše, ostale točke v tem poglavju pa se ustrezno preštevilčijo.

4. V javnem razpisu se v poglavju 10. ROK IN NAČIN PRIJAVE besedilo točke 10.1 spremeni tako, da se glasi:

10.1 Skladno s prvim odstavkom 109.a člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis vnesti v elektronski sistem in natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali oddati v vložišču ARSKTRP, in sicer od 22. 1. 2014 do vključno 12. 2. 2014, do 24. ure.

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj