Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre – MIC III

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre – MIC III

10. 09. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 6. 9. 2013, Stran: 2517

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij v izgradnjo, obnovo in nakup tehnološke opreme za izvajanje izobraževanja in usposabljanja v medpodjetniških izobraževalnih centrih – MIC.

Namen javnega razpisa:

1. je spodbujanje investicij v izgradnjo, obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov. Ti centri predstavljajo podporno opravljanje nalog na področju poklicnega, strokovnega in višješolskega izobraževanja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, priprave kandidatov za mojstrske delovodske oziroma poslovodske izpite, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij,

2. je zagotoviti infrastrukturo za usposabljanja zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem novih tehnologij, inovacij in raziskovanj,

3. nuditi podporo malim in srednjim podjetjem, ki se povezujejo z javno izobraževalno mrežo pri izvajanju njihove izobraževalne funkcije s specifičnimi potrebami, ki jih narekuje proizvodni

ali storitveni proces,

4. zagotoviti pogoje za usposabljanje brezposelnih, težje zaposljivih skupin na trgu dela in s tem pridobivanje formalno pridobljenega znanja,

5. ustvariti pogoje za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje zaposlenih kadrov in presežnih delavcev.

Cilji omenjenega javnega razpisa so zlasti:

  • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost,
  • zaposlovanje strokovnjakov različnih profilov, ki bodo usposobljeni, da v teh subjektih podpornega okolja izvajajo usposabljanje strokovne in kompetentne delovne sile,
  • vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za stimulativno izobraževalno okolja, ki bo omogočalo vseživljenjsko učenje in ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko kandidirajo javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center, ki opravlja dejavnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in drugih komplementarnih dejavnosti v sodelovanju z vsemi socialnimi partnerji.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.524.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 21. oktober 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo po e-pošti na naslovu: mateja.tilia@gov.si.

Dodatne informacije o javnem razpisu bodo prijavitelji pridobili tudi na informativnem dnevu, dne 18. septembra 2013, ki bo potekal v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.mizs.gov.si (rubrika Javne objave in razpisi / Javni razpisi).

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, pri Mateji Tilia, vsak delovnik od 12. do 15. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj